Triết học nhập môn
Tác giả: Trần Thái Đỉnh
Ký hiệu tác giả: TR-D
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000998
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000999
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0001000
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
PHẦN THỨ NHẤT: ĐẠI CƯƠNG VỀ TRIẾT HỌC  
Chương I: Triết học là gì?  
- Coi triết học là một mớ những mạc khải lạ lùng 14
- Thất vọng vì triết học không có tính chất xác định 17
Chương II: Chủ đích của triết học 23
- Thời kỳ thứ nhất: Địa vị tối thượng của hữu thể 24
- Thời kỳ thứ hai: Địa vị tối thượng của tri thức 28
- Thời kỳ thứ ba: Địa vị tối thượng của hiện sinh 32
Chương III: Phương pháp của triết học  
- Theo triết học cổ điển 37
- Theo triết học hiện đại 39
Chương IV: Tri thức triết học  
- Tri thức triết học là một tri thức đặc loại 44
- Tương quan giữa triết học và khoa học 46
- Những đặc điểm của triết học 52
PHẦN THỨ II: NGUỒN GỐC CỦA TRIẾT HỌC  
Chương I: Triết học xuất hiện nơi con người  
- Mấy điều kiện cần thiết 58
- Những điều kiện vừa cần vừa đủ 60
- Áp dụng vào thực tế 68
Chương II: Triết học xuất hiện trong lịch sử  
Tiết I: Lịch sử triết học Ấn Độ 74
- Lời Phệ đà 74
- Các kinh Upanishad 76
- Kinh Thế Tôn Ca (Bhagavad-Gita 80
- Đạo lý Phật Thích Ca 81
Tiết II: Lịch sử triết học Trung Hoa 87
- Tư tưởng Khổng Mạnh 90
- Tư tưởng Lão Trang 98
Tiết III: Thời trục của Hy-lạp, nền tảng của Tây phương 108
- Platon 110
- Aristote 115
PHẦN THỨ III: NHỮNG VẤN ĐỀ LỚN CỦA TRIẾT HỌC CON NGƯỜI-VŨ TRỤ-THƯỢNG ĐẾ  
Chương I: Con người  
Tiết I: Con người theo quan niệm thượng cổ 133
- Tư tưởng của Platon 134
- Tư tưởng của Aristote 139
Tiết II: Con người theo quan niệm cổ điển 143
- Tư tưởng Descastes 144
- Tư tưởng Kant 151
Tiết III: Con người theo quan niệm hiện đại 160
- Con người hữu thể tại thế 161
- Con người nhân vị tự do 167
- Thân phận con người 173
Chương II: Vũ trụ  
Tiết I: Tư tưởng thượng cổ về vũ trụ 180
Tiết II: Tư tưởng cổ điển về vũ trụ 185
Tiết III: Tư tưởng hiện đại về vũ trụ 188
Chương III: Thượng đế  
Tiết I: Thượng đế trong triết học Hy Lạp 191
Tiết II: Thượng đế trong triết học Cổ điển 196
Tiết III: Thượng đế trong triết học Hiện đại 201