Các tác phẩm của tác giả William James Earle, Ph.D