Nhập môn triết học phương Tây
Nguyên tác: Elements of Philosophy
Tác giả: Samuel Enoch Stumpf, Donnald C. Abel
Ký hiệu tác giả: ST-S
Dịch giả: Lưu Văn Hy
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000072
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 27
Số trang: 445
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000799
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 27
Số trang: 445
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002873
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 27
Số trang: 445
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005029
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 27
Số trang: 445
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP: TRIẾT HỌC LÀ GÌ? 5
Plato euthypro (đầy đủ) 10
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 22
PHẦN MỘT: THUYẾT VỀ TRI THỨC 24
Chương 1: Ý niệm và tri thức 31
Plato nền cộng hòa (tuyển chọn) 38
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 43
Chương 2: Tri thức qua lý trí 44
Descartes những suy niệm về siêu hình học (tuyển chọn) 48
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 57
Chương 3: Tri thức qua kinh nghiệm 58
Hume thẩm tra về tri thức của con người (tuyển chọn) 60
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 65
Chương 4: Kinh nghiệm được lý trí khuôn đúc 67
Kant phê bình lý trí thuần túy (tuyển chọn) 70
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 74
Chương 5: Tri hành 75
James chủ nghĩa thực dụng (tuyển chọn) 77
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 83
Chương 6: Tri thức và cảm xúc 84
Jaggar tình yêu và tri thức (tuyển chọn) 86
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 92
PHẦN HAI: TRIẾT HỌC TÔN GIÁO 94
Chương 7: Chứng minh sự hiện hữu của Thượng đế 99
Anselm Proslogion (tuyển chọn) 100
Aquinas tổng luận thần học (tuyển chọn) 105
Paley thần học tự nhiên (tuyển chọn) 108
Dawkins người thợ đồng hồ vô hình (tuyển chọn) 114
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 119
Chương 8: Biện hộ niềm tin tôn giáo 120
Pascal những suy tư (tuyển chọn) 121
James ý chí để tin (tuyển chọn) 125
Freud tương lai của ảo tưởng (tuyển chọn) 130
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 132
Chương 9: Đối diện với vấn đề sự ác 133
Mackie sự ác và sự toàn năng (tuyển chọn) 134
Hick triết học tôn giáo (tuyển chọn) 144
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 148
PHẦN BA: SIÊU HÌNH HỌC 150
Chương 10: Thuyết Duy tâm và Duy vật 154
Berkeley ba đối thoại giữa Hylas và Philonous (tuyển chọn) 156
Armstrong thuyết tự nhiên, thuyết duy vật và siêu hình học (tuyển chọn) 163
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 168
Chương 11: Vấn đề Tinh thần - Thân xác 170
Descartes các suy niệm về siêu hình học (tuyển chọn) 172
Searle tinh thần, não và khoa học (tuyển chọn) 175
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 183
Chương 12: Vật lý học và siêu hình học 184
O'hear dẫn vào triết lý khoa học (tuyển chọn) 187
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 192
PHẦN BỐN: BẢN NGÃ CÁ NHÂN VÀ SỰ BẤT TỬ 194
Chương 13: Bản ngã cá nhân 198
Hume khảo luận về bản tính con người (tuyển chọn) 200
Reid tiểu luận về khả năng trí tuệ của con người (tuyển chọn) 203
Dennett nguồn gốc của các bản ngã (đầy đủ) 207
Kinh điển pali (tuyển chọn) 215
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 219
Chương 14: Sự bất tử 220
Plato Phaedo (tuyển chọn) 223
Penelhum tôn giáovà lý tinh (tuyển chọn) 226
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 229
PHẦN NĂM: TỰ DO CHỌN LỰA 231
Chương 15: Thuyết tự do 237
James vấn đề nan giải của thuyết tất định (tuyển chọn) 238
Taylor siêu hình học (tuyển chọn) 243
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 246
Chương 16: Thuyết tất định 247
Hospers ý nghĩa và ý chí tự do (tuyển chọn) 250
Skinner Walden two (tuyển chọn) 258
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 262
Chương 17: Thuyết phù hợp 263
Stace tôn giáo và tinh thần hiện đại (tuyển chọn) 265
Radhakrishman triết học Ấn độ (tuyển chọn) 272
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 275
PHẦN SÁU: ĐẠO ĐỨC HỌC 277
Chương 18: Thể hiện bản tính con người 283
Aristotle đạo đức học nicomachea (tuyển chọn) 286
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 289
Chương 19: Yêu mến Thượng đế 291
Augustine học thuyết đạo đức của giáo hội công giáo (tuyển chọn) 293
Đô thị của thiên chúa (tuyển chọn) 294
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 296
Chương 20: Theo luật tự nhiên 297
Aquinas tổng luận thần học (tuyển chọn) 300
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 303
Chương 21: Làm bổn phận mình 304
Kant những nguyên tắc cơ bản của siêu hình học về đạo đức học (tuyển chọn) 308
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 312
Chương 22: Tìm lợi ích tối đa 313
Mill thuyết vị lợi (tuyển chọn) 317
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 321
Chương 23: Đảo lộn các giá trị 322
Nietzsche người, tất cả quá người (tuyển chọn) 325
Vượt lên trên thiện và ác (tuyển chọn) 327
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 330
Chương 24: Tạo ra chính mình 331
Sartre chủ nghĩa hiện sinh là một chủ nghĩa nhân văn (tuyển chọn) 335
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 338
Chương 25: Lắng nghe tiếng nói của nữ giới 339
Gilligan bằng một tiếng nói khác (tuyển chọn) 343
Baier Phụ nữ muốn gì ở lý thuyết đạo đức? ( tuyển chọn) 347
PHẦN BẢY: TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI 352
Chương 26: Nhà nước như là tự nhiên
Plato nền cộng hòa (tuyển chọn) 359
Aristotle đạo đức học nicomachea (tuyển chọn) 364
Câu hỏi ôn tập và thảo luận  
Chương 27: Nhà nước như một Khế ước Xã hội  
Hobbes các nguyên tắc triết học cơ bản về chính quyền và xã hội  
Locke khảo luận thứ hai về chính quyền (tuyển chọn) 378
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 381
Chương 28: Quyền Tự do của Cá nhân 383
Mill về quyền tự do (tuyển chọn)  
Câu hỏi ôn tập và thảo luận  
Chương 29: Sự Vong thân của Chủ nghĩa Tư bản 389
Marx những bản thảo kỉnh tế và triết học năm 1844 (tuyển chọn) 391
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 394
Chương 30: Công bằng và sự Tin tưởng Xã hội 395
Rawls một lý thuyết về công bằng (tuyển chọn) 397
Nozick vô chính phủ, nhà nước, và không tưởng (tuyển chọn) 401
Held quyền lợi và tài sản (tuyển chọn) 405
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 409
Chương 31: Phụ nữ trong xã hội 410
Wollstonecraft đòi hỏi các quyền của phụ nữ (tuyển chọn) 412
De Beauvoir giới tính thứ hai (tuyển chọn) 418
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 423
PHẦN KẾT: GIÁ TRỊ CỦA TRIẾT HỌC 425
Russell các vấn đề triết học (tuyển chọn) 426
Midgley hệ thông ông mác triết học (tuyển chọn) 431
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 435
Thuật ngữ 436