An Introduction to Philosophical Analysis
Tác giả: John Hospers
Ký hiệu tác giả: HO-J
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003663
Nhà xuất bản: Prentice Hall
Khổ sách: 27
Số trang: 282
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích