Tiếp cận triết lý - Triết học nhập môn
Tác giả: Lm. Micae-Phaolô Trần Minh Huy
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005706
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005707
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005708
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005712
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích