Giáo trình triết học
Tác giả: Phạm Công Nhất, Đoàn Thị Minh Oanh
Ký hiệu tác giả: PH-N
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005532
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 434
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Chương I: KHÁI LƯỢC TRIẾT HỌC VÀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC 9
I. Khái lược triết học 9
1. Khái niệm và đối tương nghiên cứu của triết học 9
2. Vấn đề cơ bản của triết học và việc phân chia  các trường phái của triêt học bản trong lịch sử 13
3. Siêu hình và biện chứng- hai phương pháp luận thức đối lập nhau trong lịch sử triết học 18
4,. Chức năng và vai trò của triết học đối với sự phát triển của các khoa học cụ thể cụ thể và tư duy lý luận 21
II. Khái lược triết học trước Mác và hiện đại 27
1. Khái lược lịch sử triết học phương Đông 27
2. Khái lược lịch sử triết học phương Tây trước Mác 55
3. Một số trào triết học phương Tây hiện đại 100
III. Khái lược lịch sử hình thành và phát triển của triết học Mác- Lênin 111
1. Những điều kiện hình thành và phát triển triết học Mác 111
2. Những giai đoạn hình thành phát phát triển ý nghĩa của cuộc cách mạng trong lĩnh vực triết học do C. Mác và Ph. Ăngghen thực hiện 114
3. Những dống góp của V.I Lênin vào sự tiếp tục phát triển triết học Mác- Lênin 121
Chương II. TRIÊT HỌC MAC -LÊNIN CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC 132
I. Chủ nghĩa duy vật biện chứng - cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học 133
1. Thế giới quan và thế giới quan khoa học 133
2. Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng 145
3. Những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và việc vận dụng nó vào sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay 155
II. Pháp biện chứng duy vật - phương pháp luận duy nhất của nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn 167
1. Khái niệm chung về phép biện chứng 167
2. Nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật 173
3. Phương pháp luận và một số phương pháp luận của phép biện chứng duy vât. 196
Chương III. NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 213
I. Cơ sở lý luận của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 213
1. Phạm trù thực tiễn và phạm trù lý luận 213
2. Mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn 221
II. Nội dung nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 230
1. Xuất phát từ con người hoạt động thực tiễn 231
2. Chỉ đạo thực tiễn bằng lý luận khoa học 232
3. Bám sát thực tiễn, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận 233
4. Khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều 236
III. Vận dụng nguyễn tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới ở Việt nam hiện nay 240
1. Sự nghiệp đổi mới và nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 240
2. Quan triệt và thực hiện nhất quán  nguyên tắc thống nhất giữa lý luận tiễn trong sự nghiệp đổi mới 244
Chương IV. LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 250
I. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và vai trò phương pháp luận của nó 250
1. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội 250
2. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - ã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên 271
3. Ý nghĩa phương pháp luận khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội 274
II. Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam 277
1. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam 277
2. Thời kỳ qua đọ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 285
Chương V. GIAI CẤP DÂN TỘC, NHÂN LAOIJ VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY 302
I. Quan điểm triết học Mác - Lênin về quan hệ giai cấp - dân tộc - nhân loại 304
1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp 304
2. Mối quan hệ giái cấp - dân tộc - nhân loại trong thời đại ngày nay 326
II. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ờ Việt Nam hiện nay 335
1. Vấn đề nhà nước và nhà nước pháp quyền 335
2. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay 356
Chương VI. QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MAC - LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY 371
I. Quan điểm triết học Mác - Lênin về con người 372
1. Khái quát mottj số vấn đề về con người trong triết học trước Mác 372
2.Quan điểm triết học Mác - Lênin về con người 381
II. Vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay 395
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và xây dựng con người mới 395
2. Vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay 410
Tài liệu tham khảo 425