Con người suy tư về giá trị sinh hoạt của mình
Phụ đề: Triết dự bị thần học
Tác giả: Trần Văn Hiến Minh
Ký hiệu tác giả: TR-M
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000005
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 363
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000006
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 363
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000022
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 363
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002272
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 363
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Triết lý về cái đẹp  
I. Tâm lý học về cái đẹp hay là: MỸ CẢM  
1. Vai trò của đối tượng gợi cảm 235
2. Vai trò của chủ thể gợi cảm 329
3. Mỹ cảm xuất hiện 332
II. Siêu hình học về cái đẹp  
1. Tính siêu phạm trù của cái đẹp 338
2. Mỹ trong tương quan với chân-thiện 339
Chương II: Sản xuất cái Đẹp: Nghệ thuật học  
I. Tài năng nghệ thuật  
1. Các yếu tố bản thân 342
2. Phần đóng góp của môi trường 344
II. Các loại công trình nghệ thuật  
1. Phân loại cổ điển 346
2. Kiểu phân loại mới 347
III. Các mối tương quan của nghệ thuật  
1. Nghệ thuật với thiên nhiên 349
2. Nghệ thuật với đạo đức 350
3. Nghệ thuật với tôn giáo 352
Tổng kết 362