Vấn đề con người và chủ nghĩa lý luận không có con người
Tác giả: Trần Đức Thảo
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005850
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 248
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005854
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 248
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005855
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 248
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005856
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 248
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhà xuất bản 5
Quan điểm con nguwoif trong dân chủ hóa và đấu tranh chống tiêu cực… 33
Chương I. Chủ nghĩa Mác Lê nin không có gì chung v… 93
Chương II. Cá nhân, xã hội và con người. Con người và lịch sử 115
Chương III. Quan hệ xã hội và quan hệ giai cấp 131
Chương IV. Cá nhân nhân cách với cá nhân lệ thuộc điều kiện giai cấp. 147
A. Nhân cách và điều kiện giai cấp 151
B. Cá nhân nhân cash với cá nhân lệ thuộc điều kiện giai cấp trong con người vô sản 158
C. Sự phát triển nhân cách của con người vô sản 161
D. Phép biện chứng duy vật cụ thể của chủ nghĩa Mác - Lê nin và phép siêu hình… 164
E. Ý chí đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản và ý chí đấu tranh bảo thủ và phản.. 176
Chương V. Một phạm trù triết lý mới: Quá trình không có chủ đề 185
Chương VI. Chủ nghĩa lý luận không có con người và vấn đề dân tộc. 221
Chương VII. Ban vấn đề mâu thuẫn giữa Althusser với John Lewis 227