Nhân triết học
Tác giả: J. F. Donceel, SJ
Ký hiệu tác giả: DO-J
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007250
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 526
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014276
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 526
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích