Triết học về con người
Tác giả: Lm. Fx. Phạm Đình Phước SDB
Ký hiệu tác giả: PH-P
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009345
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 327
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009346
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 327
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI 5
1. Định nghĩa 5
2. Đối tượng và phương pháp 13
3. Con người trong tương quan  18
CHƯƠNG 2: SỰ SỐNG VÀ TIẾN HÓA  29
1. Sự sống theo quan điểm khoa học 29
2. Sự sống theo quan điểm triết học 36
3. Nguồn gốc sự sống 44
4. Tiến hóa và sáng tạo 69
Phụ lục1: Piô II, Humani generis  76
Sứ điệp của ĐTC Gioan Phao lô II gởi Hàn Lâm Viện Khoa Học  79
CHƯƠNG 3: TRI THỨC CON NGƯỜI 85
1. Bộ não: Cơ quan của tâm trí và nhận thức 87
2. Tri thức cảm giác 92
3. Tri thức lý trí  108
CHƯƠNG 4: TRÍ NĂNG CON NGƯỜI 118
1. Tính vô chất của trí năng 118
2. Hoạt động của trí năng  123
3. Tính duy nhất của trí năng 132
CHƯƠNG 5: Ý CHÍ CON NGƯỜI 135
1. Ước muốn của con người 135
2. Ý chí con người 154
3. Ý chí, nguyên lý tinh thần  161
CHƯƠNG 6: TÌNH YÊU  169
1. Trái tim: Trung tâm của đời sống tình cảm  170
2. Quan niệm về tình yêu 172
3. Tình yêu: Tính năng động của hữu thể 182
Phụ lục 2: Summa theologiae I-II, q.26-28, tình yêu  190
CHƯƠNG 7: TỰ DO CON NGƯỜI  197
1. Hạn từ tự do 197
2. Ý chí tự do 206
3. Hành vi tự do 218
4. Tất định và tự do 230
5. Tự do con người và Thượng Đế 241
6. Tự do: Chân lý và giới hạn 247
CHƯƠNG 8: LINH HỒN VÀ THÂN XÁC 252
1. Thân xác con người 252
2. Linh hồn con người 270
3. Con người: linh hồn và thân xác kết hợp và thống nhất 290
Phụ lục 3: Summa theologiae, bàn về con người 297
Tóm kết: Ngôi vị con người 308
Tài liệu tham khảo 322