Con người một huyền nhiệm
Phụ đề: Tài liệu môn triết học về con người
Tác giả: Gioan Nguyễn Ngọc Hải, C.Ss.R
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009349
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 260
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009351
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 260
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 10
PHẦN I: TỔNG QUÁT VỀ NHÂN LUẬN 13
CHƯƠNG I: NHÂN LUẬN TRIẾT HỌC LÀ GÌ? 14
1. Nhân luận là gì?  14
1.1. Định nghĩa nhân luận 14
1.2. Nhân luận triết học là? 21
2. Những khó khăn và phương pháp của nhân triết học 26
2.1. Những khó khăn 26
2.2. Những phương pháp tiếp cận đối tượng của nhân luận 40
CHƯƠNG II: MỘT VÀI LỐI NHÌN VỀ CON NGƯỜI TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC 52
1. Một vài mô thức tổng quát 52
2. Con người theo nhãn quan của một số triết gia tiêu biểu 57
2.1. Con người theo lối hiểu của Platone 57
2.2. Con người theo Aristotele 61
2.3. Con người theo Tomamaso d'Aquino 69
2.5. Con người theo Descartes 73
2.6. Con người theo Baruch Spinoza 77
2.7. Con người theo Kant 81
2.8. Con người theo Hegel 85
2.9. Con người theo Nietzsche 86
2.10. Con người theo Heidegger 92
PHẦN II: HUYỀN NHIỆM CON NGƯỜI 98
CHƯƠNG I: HIỆN TƯỢNG LUẬN VỀ CON NGƯỜI 100
1. Sự sống con người 100
1. 1. Sự sống dưới nhãn quan khoa học 100
1. 2. Hiện tượng sự sống dưới nhãn quan triết học 102
1. 3. Nguồn gốc sự sống 105
1.4. Sự sống con người 107
2. Tri thức 109
2.1. Công cụ của quá trình nhận thức não bộ 110
2.2. Cảm giác 113
2.3. Nhận thức trí năng  115
3. Tham dục, ý chí, tự do và đam mê 124
3.1. Tham dục giác quan và đam mê 124
3.2. Ý chí 127
3.3. Tự do 128
4. Ngôn ngữ và giao tiếp 133
4.1. Tầm quan trọng của ngôn ngữ  133
4.2. Khái niệm 134
4.3. Ba yếu tố căn bản để hiện thực hóa ngôn ngữ 135
4.4. Chức năng của ngôn ngữ  135
4.5. Mối liên hệ giữa ngôn ngữ, tư tưởng và hữu thể 137
CHƯƠNG II: SIÊU HÌNH HỌC VỀ CON NGƯỜI 142
1. Thân thể và các chức năng của nó 142
1.1. Cấu trúc phức tạp và vi diệu của thân thể người  142
1.2. Tính mỏng giòn và gãy đổ của thân thể 145
1.3. Chức năng của thân thể 145
1.4. Thân thể và nhân vị 152
2. Khả năng tự siêu việt của con người 154
2.1. Giải thích về hiện tượng tự siêu việt nơi con người 154
2.2. Ý niệm và sự phân loại 157
2.3. Ý nghĩa của sự tự siêu việt  158
3. Con người, một nhân vị và một cá vị  159
3.1. Con người một nhân vị 160
3.2. Cá vị 164
4. Bên kia cái chết 166
4.1. Cái chết sự chấm hết của hiện hữu con người  167
4.2. Cái chết sự luân hồi 168
4.3. Cái chết, bước chuyển tiếp đến đời sống vĩnh cửu  170
4.4. Một vài nhận định 172
CHƯƠNG III: HUYỀN NHIỆM CON NGƯỜI  174
1. Tính trần thế của thân xác con người 175
1.1. Thân thể tôi 176
1.2. Mối tương quan giữa thân xác và linh hồn  180
2. Vấn đề của con người và huyền nhiệm con người  186
2.1. Vấn đề của con người  186
2.2. Huyền nhiệm con người 194
3. Liên chủ thể tính nơi con người 199
3.1. Sự gặp gỡ với tha nhân và với Thiên Chúa 199
3.2. Một sự hiệp thông hữu thể 208
CHƯƠNG IV: CON NGƯỜI THEO QUAN ĐIỂM KITÔ GIÁO 241
1. Nhân luận Kitô giáo là gì? 214
2. Con người dưới nhãn quan Thánh kinh 216
2.1. Thiên Chúa hằng ở với con người 217
2.2. Con người thụ tạo của Thiên Chúa  219
2.3. Con người sẽ đi đâu về đâu? 221
3. Vị trí của con người trong toàn thể công trình tạo dựng  223
4. Con người chủ thể vũ trụ 226
5. Tạo dựng mới trong Đức Kitô 228
5.1. Công trình giao hòa của Đức Kitô 228
5.2. Sở đắc của con người về sự sống mới  230
5.3. Nhân luận Kitô giáo và niềm hy vọng 231
Phụ lục 234
Thư mục 245