Nhân học triết học
Tác giả: Vital Luca Nguyễn Hữu Quang, FSC
Ký hiệu tác giả: NG-Q
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007620
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 420
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

Lời tựa11

Tổng quát của chương 15
CHƯƠNG I: CON NGƯỜI TRONG THẾ GIỚI TOÀN CẦU HÓA 19
Dẫn nhập: "Nhân học" 20
1. Những cố gắng định nghĩa 20
2. Bối cảnh thiên niên kỷ III 28
Con người là con đường của Giáo hội 57
Câu hỏi học tập 58
Bài đọc thêm 59
Tài liệu tham khảo 67
CHƯƠNG II: CON NGƯỜI TRONG ĐÀ TIẾN HÓA, PHỔ THỂ LÝ 73
Tổng quát của chương 71
Dẫn nhập 73
Nhân học thể lý 73
Nhân học như một sự tiến hóa 77
1. Charles Robert Darwin (12/2/1809-19/4/1882) 78
2. Gregor Johann Mendel (20/7/1822- 6/1/1884) 84
3. Một thuyết tiến hóa cần được soi sáng bởi triết học và thần học 88
4. Khoa học và đức tin trước thuyết tiến hóa 113
Câu hỏi học tập 150
Bài đọc thêm 151
Tài liệu tham khảo 161
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI TRONG THẾ GiỚI VĂN HÓA, PHỔ VĂN HÓA 173
Tổng quát của chương 168
Dẫn nhập 173
Văn hóa học (Leslie Alvin White, Mikhail Epstein) 176
Triết học văn hóa 186
Xã hội học văn hóa 191
Lịch sử văn hóa 192
Tài liệu tham khảo-văn hóa học 198
Lịch sử nghệ thuật 199
Phong trào nghệ thuật 204
Tài liệu tham khảo-lịch sử nghệ thuật 207
Lịch sử kiến trúc 207
Lịch sử âm nhạc 212
Nhân học văn hóa 214
Dẫn nhập 214
I. Nhân học văn hóa như là nền tảng nhận thức của con người 215
1. Những nỗ lực của nhân loại trong tiến trình xác lập văn hóa 221
2. Văn hóa theo nhân học đương đại 222
3. Văn hóa như là viễn tượng toàn diện về sự sống 273
II. Nhân học văn hóa ở thế kỷ XVIII 226
1. Thế kỷ XVIII, một bước ngoặc trong tiến trình văn hóa 226
2. Thời ánh sáng và thời đại lý trí trong triết học, một cuộc cách mạng trong tri thức (khoa học và triết học) 237
3. Một ảnh hưởng của văn hóa ngược lên đời sống con người 251
III. Nhân chủng học văn hóa thế kỷ XIX 252
1. Thế kỷ XIX, một thế kỷ đầy biến động chính trị 252
2. Chân dung một thế kỷ, sự phát minh đường sắt 260
3. Thế kỷ XIX với cuộc cải cách xã hội lớn nhất của nhân loại, xóa bỏ chế độ nô lệ 263
4. Những hệ tư tưởng mới vào thế kỷ XIX 269
Tư tưởng bảo thủ 270
Chú nghĩa tự do 271
Chủ nghĩa lãng mạn 273
Lãng mạn trong văn hóa 275
Mỹ thuật thời lãng mạn 284
Hội họa lãng mạn 287
Kết luận tống quát 303
IV. Nhân chủng học văn hóa trong thế kỷ XX 306
1. Thế chiến I 308
2. Thế chiến II 312
3. Một Sử giải phóng toàn khắp 318
4. Một cố gắng liên kết để tìm lại sự hồi phục kinh tế 320
5. Chiến tranh lạnh 320
6. Liên minh Châu Âu 330
7. Những khám phá công nghệ 332
8. Những bước nhảy vọt 334
9. Những thách đố của thế kỷ XX 335
10. Thế kỷ XX và chinh phục không gian 337
11. Những khám phá thần kỳ bảo vệ sự sống 367
Tài liệu tham khảo 373
V. Nhân học văn hóa, con người như hữu thể sáng tạo văn hóa 374
1. Con người như chủ thể văn hóa 374
2. Những cố gắng tiếp cận văn hóa 377
3. Quan niệm kitô giáo về thuyết tương đối văn hóa 384
5. Văn hóa như là phổ quát và đặc thù 386
6. Sự giao diện giữa các nền văn hóa 387
7. Một căn tính toàn cầu 389
8. Hệ luận, sự giao tiếp giữa các nền văn hóa trong sự liên minh toàn cầu (Toàn cầu hóa và văn hóa của giới trẻ) 390
9. Nhân học văn hóa không phủ định bản chất con người 394
10.Văn hóa và văn minh 399
11.Một nền văn minh nào? 399
12.Văn hóa và hội nhập văn hóa 404
Kết luận 420