Các tác phẩm của tác giả Gioan Nguyễn Ngọc Hải, C.Ss.R