Triết học về con người
Tác giả: P. Emonet, O.P
Ký hiệu tác giả: EM-P
Dịch giả: Lâm Văn Sỹ, OP
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009350
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 260
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009352
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 260
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa của tác giả 3
Dẫn nhập tổng quát 4
1. Định nghĩa theo danh từ 4
2. Định nghĩa theo thực chất 5
3. Lịch sử và phân loại tâm lý học 6
Tổng quan về sinh thể 13
1. Định nghĩa sinh thể theo khoa học 13
2. Định nghĩa triết học về sinh thể 15
3. Hai đặc tính triết học của sinh thể 16
4. Nền tảng của sự sống 17
5. Ba cấp độ của sự sống 18
PHẦN I: CON NGƯỜI, SỰ SỐNG Ở CẤP ĐỘ CẢM GIÁC 20
Dẫn nhập: Sự nhận thức nói chung 21
1. Những nhận định sơ khởi 21
2. Mô tả sự nhận thức 22
3. Nhận thức chính là hiện hữu siêu bội 22
4. Nguyên lý của sự nhận thức 24
5. Khái niệm về sự tương tự hay họa bản 25
6. Họa bản, dấu chỉ có tính mô thể 25
7. Ghi nhận về Descartes và thuyết duy niệm 27
8. Một số thuật ngữ: Ý hướng, ấn ảnh và diễn ảnh 29
9. Tính vô chất, nền tảng của sự nhận thức 30
Kết luận: Hoạt động nhận thức và sự sống 31
CHƯƠNG I: TRI GIÁC 33
1. Định nghĩa 33
2. Các đặc tính 33
3. Giá trị và giới hạn 35
Kết luận 35
CHƯƠNG II: SỰ NHẬN THỨC BẰNG CÁC GIÁC QUAN  NGOẠI 37
1. Định nghĩa 37
2. Đối tượng của các giác quan 37
3. Diễn tiến của sự cảm giác 39
CHƯƠNG III: TRÍ TƯỞNG TƯỢNG 43
1. Định nghĩa 43
2. Chức năng tổng hợp 43
3. Chức năng so sánh  44
4. Chức năng ý thức ở cấp độ cảm giác  44
Kêt luận: Vai trò của tổng giác 46
CHƯƠNG IV: TRÍ TƯỞNG TƯỢNG 48
1. Định nghĩa 48
2. Hình ảnh 48
3. Hai chức năng: Lưu trữ và tái tụng 50
4. Vai trò của trí tưởng tượng 51
PHẦN ĐỌC THÊM: TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, GIẤC MƠ, NIỀM VÔ THỨC 53
1. Định nghĩa 48
2. Giấc mơ và bản ngã 53
3. Hình ảnh và biểu tượng 54
4. Jung và cái vô thức tập thể 56
Kết luận: Một vài nhận định 56
CHƯƠNG V: KÝ ỨC 60
1. Định nghĩa 60
2. Một sự phân biệt quan trọng 60
3. Quá khứ được nhận ra 62
4. Kinh nghiệm về bản ngã 63
5. Thời gian và con người 63
CHƯƠNG VI: ÓC THẨM ĐỊNH, TRÍ KHÔN LOÀI VẬT, TRÍ KHÔN ĐỨA TRẺ, ÓC TINH NHẠY 65
Muc I: Óc thẩm định 66
1. Định nghĩa 66
2. Sự tương tự với trí năng 67
Mục II: Trí khôn con vật 68
1. Định nghĩa 68
2. Trí khôn của loài khỉ 69
Mục III: Trí khôn trẻ nhỏ và óc tinh nhạy 70
1. Ngôn ngữ tạo nên cách biệt giữa trẻ nhỏ và con vật 70
2. Vai trò của ngôn ngữ 71
3. Óc tinh nhạy 71
Kết luận 72
PHẦN II: CON NGƯỜI, ĐỜI SỐNG TRÍ TUỆ 74
Dẫn nhập 75
CHƯƠNG I: SO SÁNH Ý NIỆM VÀ HÌNH ẢNH 76
1. Ý niệm thì phổ quát còn hình ảnh thì đặc thù 76
2. Ý niệm thì không thay đổi còn hình ảnh thì thay đổi 76
3. Ý niệm thì trừu tượng còn hình ảnh thì cụ thể 77
4. Không còn hình ảnh nhưng chỉ có ý niệm thôi 77
CHƯƠNG II: ĐIỀU KHẢ NIỆM 79
1. Yếu tính của một vật 79
2. Lý do của sự trừu xuất 79
3. Điều tất yếu 80
4. Tính đồng nhất 80
Kết luận 81
CHƯƠNG III: ĐỐI TƯỢNG MÔ THỂ CỦA TRÍ NĂNG 82
1. Hữu thể: Đối tượng mô thể 82
2. Đối tượng mô thể tương xứng 83
3. Đối tượng mô thể riêng 84
Kết luận 85
CHƯƠNG IV: NGUỒN GỐC CÁC Ý NIỆM 86
1. Đặt vấn đề 86
2. Thuyết bẩm sinh 86
3. Thuyết duy nghiệm 87
4. Những điểm lấn cấn của các lý thuyết trên 88
5. Một giải pháp khác 89
6. Giải pháp của Aristote 90
7. Mô tả quá trình trừu xuất dưới góc độ tâm lý học 92
8. Tầm quan trọng của học thuyết này 94
CHƯƠNG V: VẤN ĐỀ VỀ CÁC ĐIỀU PHỔ QUÁT 96
1. Đặt vấn đề 96
2. Thuyết duy danh 96
3. Thuyết duy thực cực đoan 97
4. Thuyết duy thực ôn hòa 98
CHƯƠNG VI: SỰ NHẬN THỨC CỦA TRÍ TUỆ VỀ ĐIỀU ĐẶC THÙ VÀ BA HoẠT ĐỘNG CỦA TRÍ TUỆ 101
1. Đặt vấn đề 101
2. Lãnh hội đơn thuần và phán đoán 101
3. Sự nhận thức điều đặc thù 104
4. Ghi chú về hoạt động lý luận 106
CHƯƠNG VII: TRÍ NĂNG CON NGUỜI VÀ SỰ TỰ Ý THỨC 107
Dẫn nhập 107
1. Sự tự ý thức có tính chất thường năng 107
2. Điều gì ngăn cản sự tự ý thức? 108
3. Các điều kiện để thực hiện 108
4. Tính trực tiếp của sự nhận thức này 109
5. Tầm mức của sự tự ý thức 110
Kết luận 111
PHẦN III: CON NGƯỜI: ĐỜI SỐNG XÚC CẢM 113
Dẫn nhập 114
CHƯƠNG I: THỊ DỤC VÀ ĐIỀU THIỆN 116
1. Tính phổ quát của điều thiện và thị dục 116
2. Định nghĩa 116
3. Nguyên nhân tính của sự thiện hay mục đích 118
CHƯƠNG II: THỊ DỤC THUỘC CẤP ĐỘ CẢM GIÁC 120
1. Thị dục tự nhiên 120
2. Định nghĩa thị dục thuộc cảm giác 120
3. Tham dục và nội dục 121
CHƯƠNG III: CÁC THỤ CẢM 125
1. Thử tìm một định nghĩa 125
2. Khía cạnh năng động 126
3. Khía cạnh tĩnh tại 126
4. Phần của đối tượng 128
5. Bảng phân loại các thụ cảm 129
CHƯƠNG IV: TÌNH CẢM, XÚC ĐỘNG, ĐAM MÊ 132
1. Một lối phân biệt mới 132
2. Tình cảm 132
3. Sự xúc động 133
4. Đam mê 135
5. Ghi nhận về những sắc thái cảm xúc 135
CHƯƠNG V: THỊ DỤC TINH THẦN HAY THỊ DỤC CỦA Ý CHÍ 139
1. Điều được bộc lộ qua các đam mê của con người 139
2. Đặc tính "hữu lý" của thị dục này 140
3. Đối tượng mô thể của ý chí 141
4. Sự thiện hay hạnh phúc 142
CHƯƠNG VI: SỰ TỰ DO 144
Muc I: Ý thức về sự tự do 144
1. Những mô tả về mặt tâm lý học của sự tự do 144
2. Lẽ thường và sự tự do 146
Mục II: Khả năng tự quyết hay phán đoán tự do 147
1. Định nghĩa theo danh từ 147
2. Ý chí và trí năng thấu nhập trong nhau 148
3. Sự phân bổ các nguyên nhân tính tương tác 149
4. Nguyên lý đầu tiên trong trật tự của ý muốn 150
5. Phán đoán tất yếu là nguyên nhân của phán đoán tự do 152
6. Tính trung lập của phán đoán thực hành 153
7. Tính trung lập chủ đạo của ý chí 154
8. Ý chí cứu vãn các điều thiện đặc thù 156
9. Sự diễn tả có tính học thuật 157
10. Sự tự do và chủ thể tính 157
Mục III: Khả năng tự quyết giúp củng cố sự tự do xét như sự tự chủ 158
1. Dẫn nhập 159
2. Khả năng tự quyết và sự tự do xét như sự tự chủ 161
Kết luận. Sự tự do và sự tự ý thức 167
1. Một nền tảng cho sự tự do 167
2. Ý chí và sự tự ý thức 167
3. Bản ngã và sự tự do 168
4. Sự tự do và ngôi vị 169
PHẦN IV: HỮU THỂ CON NGƯỜI 171
Dẫn nhập 172
CHƯƠNG I: CON NGƯỜI CÓ MỘT BẢN THỂ 175
1. Tầm quan trọng của chương này 275
2. Thuyết duy hiện tượng 175
3. Một thuyết duy hiện tượng mới 176
4. Các chứng cứ về sự tồn tại của một bản thể nơi con người 177
5. Phê bình những luận điểm của Sartre 178
CHƯƠNG II: BẢN THỂ CON NGƯỜI HỢP THÀNH BỞI MỘT THÂN XÁC VÀ MỘT LINH HỒN 181
Dẫn nhập 181
1. Giải pháp của các nhà duy linh: Platon và Descartes 181
2. Giải pháp của thuyết duy vật biện chứng 186
3. Sự kết hợp có tính chất bản thể giữa xác và hồn theo thánh Tôma 187
Kết luận 192
CHƯƠNG III: LINH HỒN CON NGƯỜI BẤT TỬ 196
1. Tính bất tử - tính vô chất 196
2. Cấu trúc của chứng cứ 196
3. Sự nhận thức thuộc cảm giác thì không hoàn toàn vô chất 198
4. Sự nhận thức thuộc trí tuệ thì hoàn toàn vô chất 199
5. Tính độc lập nội tại với chất thể 200
6. Sự nhập thân trong xác thể - Sự vượt lên khỏi xác thể 202
7. Tính thiêng liêng của linh hồn con người 203
8. Tính bất tử của linh hồn 204
9. Một vài suy tư bên lề chứng cứ 206
10. Trực giác: Nền tảng của chứng cứ 209
11. Cùng một thực tại được biểu lộ trong địa hạt xúc cảm 209
CHƯƠNG IV: ViỆC TẠO DỰNG LINH HỒN VÀ SỰ TIẾN HÓA 212
1. Liên kết việc tạo dựng linh hồn với tính thiêng liêng của nó 212
2. Việc tạo dựng linh hồn và sự tiến hóa 214
3. Một tinh thần chấp nhận luật tăng trưởng 218
CHƯƠNG V: NGÔI VỊ CON NGƯỜI 223
Dẫn nhập 223
1. Ngôi vị tâm lý 224
2. Cái bản ngã gắn với cơ thể 226
3. Bản ngã tâm lý 228
4. Cội rễ siêu hình của ngôi vị 237
5. Cuộc gặp gỡ các ngôi vị: Sự đối thoại 244
6. Tình yêu: Sự khám phá ra giá trị của ngôi vị 246
7. Ngôi vị với khát vọng về sự bất tử 249
Kết luận 251
MỤC LỤC 253