Con người suy tư về chính mình hay là tâm lý học
Phụ đề: Triết dự bị thần học
Tác giả: Trần Văn Hiến Minh
Ký hiệu tác giả: TR-M
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000019
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 362
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000020
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 362
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000021
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 362
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001671
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 362
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I. CUỘC SINH HOẠT TÂM LÝ NÓI CHUNG  
Chương I: Đối tượng tâm lý học 2
I. ĐẶC TÍNH CỦA SỰ KIỆN TÂM LINH 2
1. Tính bất khả giác 2
2. Tính hữu ngã 4
3. Tính liên tục hay tồn tục 5
4. Tính mục đích 7
5. Tính Bất định hay linh động 8
II. PHÂN LOẠI CÁC SỰ KIÊN TÂM LINH 10
1. Nguyên tắc: phân chứ không tách 12
2. Các loại sự kiện tâm linh 10
Chương II. Phương pháp tâm lý học 14
1. Nội quan rất cần 14
2. nhược điểm của phương pháp nội quan 16
II. PHƯƠNG PHÁP TÂM LÝ HỌC NGÔI THỨ HAI 18
1. Ưu nhược điểm của phương pháp này 18
2. Một số áp dụng 18
III. PHƯƠNG PHÁP  TÂM LÝ HỌC NGÔI THỨ BA 26
1, Dưạ vào chức năng sinh lý nơi ngươì 26
. 2. Quan sát thú vật 27
Chương III: Những điều kiện sinh hoạt tâm lý con ngươì 30
I. ĐIỀU KIỆN VẬT LÝ: TÂM VẬT LÝ HỌC 30
1. Dị biệt giữa sự kiện vật lý - tâm lý 30
2. Ảnh hưởng hỗ tương 31
II. ĐIỀU KIỆN SINH HỌC: TÂM SINH HỌC 32
1. Điểm tương đồng giữa tâm lý và sinh vật 32
2. Điểm dị giữa tâm lý và sinh vật 32
3. Ảnh hưởng hỗ tương 33
III. ĐIỀU KIỆN TÂM LÝ, SINH LÝ HỌC 34
1. Dị biệt giữa tâm lý và sinh lý 34
2. Tâm lý ảnh hưởng sinh lý 37
3, Sinh lý ảnh hưởng tâm lý 39
4. Cắt nghĩa mối tương quan tâm sinh lý 47
IV. ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI: TÂM XÃ HỘI HỌC 52
1. Mối tương quan tâm xã hội 52
2. Cắt nghĩa mối tương quan tâm xã hội 58
Chương IV: Định luật và triết thuyết trong tâm lý học 63
I. LIỆT KÊ VÀ GIẢI THÍCH CÁC ĐỊNH LUẬT 63
1. Định luật sính học 63
2. Định luật tâm lý hỗn hơp 64
3. Định luật tâm lý thuần túy 66
II. GIÁ TRỊNH ĐỊNH LUẬT TÂM LÝ 66
1. Tất định hay bất định 67
2. Định phẩm hay định lượng 67
III. NHỮNG TRIẾT THUYẾT TRONG TÂM LÝ HỌC 67
1. Xét theo chủ thể 68
2. Xét theo đối tượng và ảnh hưởng 67
PHẦN II. CUỘC SINH HOẠT TRI THỨC  
TIẾT A: TRI THỨC QUA GIÁC QUAN  
Chương V: Cảm giác, cuộc chuẩn bị nhận thức ngoại giới 71
I. CẢM GIÁC LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG TÂM SINH LÝ 71
1. Yếu tố vật lý: kích thích 71
2. Yếu tố sinh lý 72
3. Tương quan giữa sự kiện tâm sinh lý và cảm giác 73
II. CẢM GIÁC LÀ MỘT TÁC ĐỘNG TÂM LÝ 73
1. Cảm giác là một tác động của chức năng tri thức 74
2. Cảm giác là một chức năng liên lạc 74
III. PHÂN LOẠI CẢM GIÁC 75
1. Liệt kê 76
2. Cấp bậc 76
IV. GIÁ TRỊ CỦA CẢM GIÁC 77
1. Miệt thị cảm giác 77
2. Đề cao cảm giác 77
3. Phải nghĩ thế nào 77
I. ĐỊNH NGHÃI VÀ PHÂN LOẠI 80
1. Căn cứ đối tượng 80
2. Dưạ vào chủ thể 80
3. Phân loại tri giác 81
II. ĐẶC TÍNH CỦA TRI GIÁC 81
1. Chủ thể hay khách thể tính 82
2,. Thụ động hay thụ đọng tính  
3. Phong phú hay nghèo nàn 83
4. Phân tích hay tổng hợp 84
III. TRI GIÁC: GIẢI THÍCH SỰ VẬT 86
1. Một tri giác là một phán đoán 86
2. Ảo tưởng và sai tưởng 90
IV. TRI GIÁC CÁC HIỆN TƯỢNG NỘI GIỚI 91
1. Hình ảnh: Tiền tri thức 91
2. Tri giác: dịp nhớ lại 92
3. Tri giác và cuộc sinh hoạt tình cảm 92
TIẾT B: TRI THỨC QUA TƯỞNG TƯỢNG  
Chương VII: Hình ảnh và tưởng tượng 96
I. ĐỊNH NGHĨA 96
II. GIÁ TRỊ CỦA HÌNH Ảnh 101
Chương VIII: Hoài niệm và tưởng tượng phục hồi 105
I. ĐỊNH NGHĨA 105
1. Vấn đề danh từ  
2. Các quạn niệm triết học về ký ức 107
3. Sanh sánh ký ức với động tác tương tự 109
II. PHÂN LOẠI KÝ ỨC 111
1. Theo cơ năng  
2. Theo thời gian 112
3. Theo đối tượng 113
4. Theo phương pháp 114
III. TÁC ĐỘNG CỦA KÝ ỨC 115
1. Ghi nhận hoài niệm 115
2. Khêu gợi hoài niệm 117
3. Nhận ra hoài niệm 119
4. Định chỗ hoài niệm 122
Chương IX: Tưởng tượng sáng tạo 123
I. ĐỊNH NGHĨA 123
1. Danh từ và ý nghĩa 123
2. Động tác sáng tạo 124
II. PHÂN LOẠI 125
1. Tưởng tượng sáng tạo thượng đẳng 125
2. Tưởng tượng sáng tạo hạn đẳng 128
3. Bệnh lý của tưởng tưởng 131
Chương X: Những chuỗi hình ảnh và liên tượng 135
I. ĐỊNH NGHĨA 135
1. Nhận xét về danh từ 135
2. Định nghĩa và cắt nghĩa 136
3. Liện tượng với tác động tương tự 136
II. PHÂN  LOẠI LIÊN TƯỢNG 138
1. Liên tưởng đồng thời 138
2. Liên tưởng gợi ý 138
III. ĐỊNH LUẬT CỦA LIÊN TƯỞNG 139
1. Định luật về phía đối tượng 139
2. Định luật về phía chủ thể 139
IV. VAI TRÒ CỦA LIÊN TưỞNG 141
1. Liên tưởng thuyết 141
2. Tầm quian trọng của liên tưởng 142
TIẾT C: TRI THỨC QUA TRÍ NĂNG - LÝ TRÍ  
 Chương XI: Ý tưởng, khái niệm và triều tượng  
I. Ý TƯỞNG  VÀ KHÁI NiỆM 145
1.  Định nghĩa 145
2. Ý tưởng và hình ảnh 148
3. Ý tưởng và ngôn ngữ 152
II. TRỪU TƯỢNG VÀ TỔNG QUÁT HÓA 153
1. Vấn đề nguồn gốc của tư tượng 153
2. Trừu tượng và tổng quát háo 153
3. Giá trị của ý tưởng trừu tượng và tổng quát  
Chương XII: Phân đoán và suy luận 163
I. PHÁN ĐOÁN LÀ GÌ 163
1. Phán đoán xét theo hai quan điểm 163
2. Qua trình của việc phán đoán 164
3.Tính đặc sắc của động tác phán đoán 165
4. Giá trị của việc liên lạc 167
II. SUY LUẬN 171
1. Tổng luận về lý trí 171
2. Đại cương về suy luận 173
Chương XIII: Chú ý 188
I. ĐỊNH NGHĨA 188
1. Cắt  nghĩa 188
2. Những yếu tố phức tạp của tác động chú ý 189
II. PHÂN LOẠI 192
1. Phân loại chú ý cách chung 192
2. Nói riêng chú ý cố ý 194
III. VAI TRÒ CỦA CHÚ Ý 195
1. Trong sinh hoạt tri thức 195
2. Chi tiết  về mọi loại chú ý 195
IV. HIỆU QuẢ CHÚ Ý 196
1. Hiệu quả sinh lý 196
2. Hiệu quả tâm lý 197
Chương XIV: ký hiệu và ngôn ngữ 199
I. KÝ HIỆU 199
1. Ký hiệu chất thể trong tâm lý học: Cảm xúc 199
2. Ký hiệu và ý nghĩa 202
3. Giá trị của ký hiệu 204
II. NGÔN NGỮ 205
1. Nguồn gốc ngôn ngữ 205
2. Phân loại 209
3. Giá trị 212
Chương XV: Ý thức - Tiềm thức - Vô thức 218
I. DANH TỪ VÀ ĐỊNH NGHĨA 218
1. Ý thức là gì? 218
2. Ý thức chủ thể 219
3. Ý thức đối tượng 219
II. QUAN NIỆM VỀ VIỆC PHÂN KHU BẢN NGÃ 220
1. Quan điểm cổ điển 220
2. Quan điểm mới 222
III. CỎI TIỀM THỨC, VÔ Ý THỨC, SIÊU Ý THỨC 225
1. Định nghĩa 225
2. Chứng minh có tiềm thức, vô thức  
PHẦN III. SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH CẢM  
CHƯƠNG XVI: Những đông lực tâm lý nói chung các khuynh hướng 230
I. KHUYNH HƯỚNG LÀ GÌ 230
1. Những yếu tố caaud thành khuynh hướng 230
2. Những đặc tính của khuynh hướng 232
3. Khuynh hướng và hiện tượng tương tự  
II. LIỆT KÊ KGHUYNH HƯỚNG 236
1. Khuynh hướng vị kỷ 236
2. Khuynh hướng vị tha 237
3. Khuynh hướng lý tưởng 238
4. Đi tìm khuynh hướng lý tưởng nhất 239
Chương XVII: Động lực vô thức: bản năng 245
I. ĐỊNH NGHĨA 245
1. Những yếu tố tiền bản năng 245
2. Về chính bản năng nơi con người 247
3. Bản năng và ý chí 249
II. NGUỒN GỐC BẢN NĂNG 251
1. Trình bày thuyết đắc thủ 251
2. Phê bình thuyết đắc thủ 252
III. BẢN TÍNH NƠI SINH HOẠT CON NGƯỜI 253
1. Bản năng tính nơi đời sống tri thức 254
2. bản năng tính nơi đời sống sinh hoạt 254
3. Bản tính cắt nghĩa nhiều hiện tượng thông thường 255
4. Bản năng tính cắt nghĩa hiện tượng bất thường 255
Chương XVIII: Động lực có ý thức: ý chí 257
I. TÍNH ĐẶC SẮC CỦA Ý CHÍ 257
1. Những thuyết phủ nhận ý chí 259
2. Quyết định đặc sắc tính của ý chí 259
II. HÀNH VI Ý CHÍ 259
1. Phân tích một hành vi ý chí  259
 2. HÀnh vi ý chí xét theo vị chí cường độ  259
 III. Ý CHÍ TỰ DO  264
 1. Minh chứng có tự do 264 
 2. Phê bình thuyết phản tự do 266 
 Chương XIX: Động lực do ý chí tạo ra : Tập quán  269
 I. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI  269
1. Định nghĩa 269
2. Phân loại 270
II. TẬP QUÁN THÀNH HÌNH VÀ MẤT 272
1. Dữ kiện sinh lý học 272
2. Dứ kiện sinh học 272
3. Dữ kiện tâm lý học 273
4. Mất thói quen 273
III. HIỆU QUẢ - GIÁ TRỊ TẬP QUÁN  
1. Hiệu quả tập quán 274
2. Giá trị tập quán 275
Chương XX: Cuộc sinh hoạt tình cảm 277
I. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI 277
1. Định nghĩa 277
2. Phân loại 277
3. Bản tính và nguyên do khoái lạc, đau khổ 279
4. Cứu cánh của khoái lạc 283
II. ĐAM MÊ 285
1. Định nghĩa và phân loại 285
2. Đam mê thành hình 286
3. Hậu quả và giá trị của đam mê 286
III. CẢM XÚC  
1. Định nghĩa 288
2. Cắt nghĩa 288
3. Phân loại 290
PHẦN IV. CHỦ THỂ SINH HOẠT TÂM LÝ  
Chương XXI: Nhận ra các chủ thể tâm linh  
I. QUÁ TRÌNH NHẬN RA BẢN THỂ TÂM LÝ 293
1. Giai đoạn thứ nhất: bất phân biệt  
2. Giai đoạn thứ hai  
II. NHẬN RA NỘI DUNG BẢN NGÃ TÂM LÝ 294
1. Tác dộng bình thường  295
 2. Tác động nhận ra bản ngã lúc bệnh  295
 III. NHẬN RA CÁ TÍNH TÂM LÝ TÌNH TÌNH  297
 1. Định nghĩa  297
2. Việc tổ hợp các yếu tố của tính tình 298
3. Tình tình tiến triển thế nào? 299
4. Nguyến tác phân biệt tình tình 299
5. Xếp mấu tình tình 300
Chương XII. Đi sâu vào bản tình của tâm hồn, hay là bản ngã siêu hình học 305
I. TÍNH BẢN THỂ CỦA TÂM HỒN 305
1. Hiện tượng thuyết 305
2. Bản thể thuyết qúa chớn 307
3. Quan niệm cổ điển quân bình 308
II. TÍNH ĐƠN GIẢN CỦA TÂM HỒN 310
1. Minh chứng đơn giản tình của hồn 310
2. Vấn đề tài năng của tâm hồn 313
III. TÍNH TINH THẦN CỦA HỒN 318
1. Quan niệm về tinh thần tính 318
2. Minh chứng tinh thần tính của hồn 312
IV. VẤN ĐỀ HỒN NHẬP THỂ 325
1. Mấy dòng lịch sử về hồn nhập thể 325
2. Giải quyết hợp lý hơn cả: Chất mô 327
 Chương XXIII: Nguồn gốc tâm hồn con người  330
 I. NGUỒN GỐ LINH HỒN THỨ NHẤT  330
 1. Giải đáp tiến hóa  330
2. Giải đáp sáng tạo 331
II. NGUỒN GỐC LINH HỒN QUA CÁC THỜI ĐẠI 334
1. Sinh hồn thuyết 334
2. Tạo hồn thuyết 335
Chương XXIV: Cứu cánh tâm hồn con người 337
I. ĐI TÌM CỨU CÁNH TÂM HỒN CON NGƯỜI 337
1. Theo đường tiến hóa lạc quan 337
2. Theo đường hiện sinh bi đát 341
II. CUỐC SỐNG TINH THẦN Ở THỂ GIỚI BÊN KIA 344
1. Hồn linh thiêng bất tử 344
2. Thân phận của ly hồn 346
TỔNG KẾT