Hành trình theo thánh Luca
Phụ đề: Kiến trúc đôi của Lc 9,28 và Cv 1,6-11
Tác giả: Nt. Maria Đỗ Thị Yến
Ký hiệu tác giả: DO-Y
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014922
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014923
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014924
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa V
Bảng chuyển tự chữ cái Hy Lạp xiv
Bảng chuyển tự chữ cái Híp-ri xvi
Bảng viết tắt tên các sách Kinh Thánh xviii
Các chữ viết tắt tên các tài liệu xix
DẪN NHẬP 1
PHẦN I: CẤU TRÚC ĐÔI: Lc 9,28-36 và Cv 1,6-11  
Chương I: TRÌNH THUẬT CHÚA BIẾN HÌNH Lc 9,28-36 13
I. Khảo sát bản văn 13
1. Giới hạn bản văn 14
a. Khởi đầu trình thuật 14
b. Kết thúc trình thuật 16
c. Một câu chuyện duy nhất 17
2. Cấu trúc 19
a. Cấu trúc trình thuật 19
b. Cấu trúc văn chương 21
3. Những điểm dị biệt của Lu-ca  
4. Lc 9,28-36 trong ngữ cảnh (4,14 - 9,50)  
a. Chân tính của Đức Giê-su 27
b. Vai trò ngôn sứ của Đức Giê-su 39
c. Vinh quang của Đức Giê-su 43
d. Định mệnh của Đức Giê-su 44
e. Sự thiếu hiểu biết của các môn đệ 48
f. Tiểu kết 50
II.   Phân tích bản văn 52
1. Từ khóa 52
a. Mellō 52
b. Plēroō 55
c. Horaō 57
d. Akouō 61
e. Oros 64
f. Prosōpon 66
g.Exodos 69
h.Doxa 70
i. Hypnos 73
j. Nephelō 74
k. Leukos 76
2. Chú giải 78
a. Chuẩn bị bối cảnh cho sự mặc khải (9,28-29) 78
b. Mặc khải sứ vụ định mệnh của Đức Giê-su (9,30-33) 90
c. Mặc khải chân tính của Đức Giê-su (9,34-36) 108
Kết luận Chương 1 115
CHƯƠNG II: TRÌNH THUẬT CHÚA THĂNG THIÊN Cv 1,6-11 119
I. Khảo sát bản văn 119
1. Giới hạn bản văn 120
a. Khởi đầu bản văn 121
b. Kết thúc bản văn 123
c. Một đơn vị văn chương duy nhất 124
2. Cấu trúc 125
a. Cấu trúc trình thuật 125
b. Cấu trúc văn chương 126
3. So sánh những trình thuật về Chúa thăng thiên trong văn chương Lu-ca 128
a. Tường thuật sự kiện Chúa thăng thiên 128
b. So sánh Lc 24,50-53 và Cv 1,6-11 130
4. Trình thuật Cv 1,6-11 trong văn mạch 134
a. Cấu thành của Cv 1,1-26 134
b. Tính thống nhất nội tại của Cv 1,1-26 136
c. Cv 1,6-11 trong tương quan với Cv 1,1-26 140
II. Phân tích bản văn 142
1. Từ khóa 142
a. Poreuomai 143
b. Blepō 145
c. Basileia 147
d. Martys 151
e. Ouranos 154
2. Chú giải 156
a. Đề tài Vương quốc và Sứ vụ Chứng tá (1,6-8) 157
b. Chúa Thăng Thiên (1,9-11) 166
Kết luận Chương II 174
CHƯƠNG III: CẤU TRÚC ĐÔI CỦA Lc 9,28-36 &Cv 1,6-11 177
I. Khái niệm chung về cấu trúc đôi 177
1. Phân tích cấu trúc 179
2. Định nghĩa cấu trúc đôi 180
II. Cấu trúc đôi của Lc 9,28-36 181
1. Nơi chốn 184
2. Y phục trắng 185
3. Hai người 186
4. Nói về sự ra đi của Đức Giê-su 187
5. Đám mây 188
6. Chủ đề thiếu hiểu biết 188
7. Đề tài chứng nhân tận mắt 190
8. Mặc khải về Đức Giê-su 191
9. Sứ vụ 192
III. Kết luận 193
Kết luận Phần 1 195
PHẦN II: “HÀNH TRÌNH” VÀ THẦN HỌC THEO THÁNH LUCA  
CHƯƠNG IV: HÀNH TRÌNH SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊ-SU TRONG TIN MỪNG LU-CA 201
I. Loan báo sứ vụ 202
II. Khởi đầu hành trình và “sự thăng thiên” 204
III. Hành trình sứ vụ của Đức Giê-su 205
1. Tại Ga-li-lê: Chuẩn bị cho hành trình và Giáo huấn về Nước Trời (9,52 - 18,30) 206
a. Chuẩn bị cho hành trình (9,52 - 10,20) 207
b. Giáo huấn về Nước Trời (10,21 - 18,30) 208
c. Tiểu kết 209
2. Tại Giu-đê (18,31 - 19,46) 251
a. Tiên báo cuộc khổ nạn (18,31-34) 254
b. Chữa lành người mù (18,35-43) 255
c. Đức Giê-su và Da-kêu (19,1-10) 257
d. Dụ ngôn Mười Nén bạc (19,11-27) 259
e. Đức Giê-su tiến gần Giê-ru-sa-lem (19,28-44) 261
f. Đức Giê-su tại Giê-ru-sa-lem (19,45-46) 263
g. Tiểu kết 265
3. Tại Giê-ru-sa-lem: chuẩn bị cho Mầu Nhiệm Vượt Qua và những giáo huấn tiếp theo (19,47 - 21,38) 266
a. Chuẩn bị cho Mầu Nhiệm Vượt Qua (20,1-44) 270
b. Những giáo huấn tại Giê-ru-sa-lem (20,45 -21,36) 276
c. Tiểu kết 281
4. Sự hiện thực hóa kế hoạch của Thiên Chúa được diễn tả qua hai thuật ngữ hō exodos  
hōanalēmpsis(Lc 21,1 — 24,53) 286
a. Ôn lại những lời tiên báo về cuộc khổ nạn của Đức Giê-su 286
b. Những biến cố của Mầu Nhiệm Vượt Qua 292
IV. Kết luận Chương IV 321
CHƯƠNG V: HÀNH TRÌNH SỨ VỤ CỦA CÁC MÔN ĐỆ TRONG CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ 327
I. Uỷ thác sứ vụ (Cv 1,6-8) 327
II. Khởi đầu hành trình và “Lễ Ngũ Tuần” (Cv 2,1-4 ) 329
1. Thuật ngữ chỉ thời gian 329
2. Lễ Ngũ Tuần 329
3. Sự kiện Chúa Thánh Thần hiện xuống 330
4. Ân huệ của Thánh Thần 331
III. Hành trình và Sứ vụ của các môn đệ 332
1. Nhận diện các nhân chứng lưu động 332
a. Lãnh nhận sứ vụ 332
b. Nhận diện các nhân chứng 338
c. Tiểu kết 347
2. Nội dung lời chứng 350
a. Hoạt động của Đức Giê-su 350
b. Rao giảng Nước Trời 351
c. Những danh hiệu của Đức Giê-su Ki-tô 353
d. Tiểu kết 362
3. Công cuộc truyền giáo được lan rộng 363
a. Sứ vụ của những chứng nhân tiên khởi (Cv 2,14-12,24) 364
b. Sứ vụ của Phao-lô (Cv 12,25 - 28,19) 372
c. Tiểu kết 381
4. Thi hành sứ vụ là hiện thực hóa kế hoạch của Thiên Chúa 382
a. Sứ vụ từ trời (Lc 9,35) 382
b. Sứ vụ được Đức Giê-su ủy thác (Lc 24,46-48) 384
c. Những dữ liệu từ Công Vụ Tông Đồ 384
d. Tiểu kết 393
5. Đảm bảo tính xác thực của lời chứng 394
a. Chuẩn bị cho các chứng nhân 397
b. Chứng thực từ Thiên Chúa 400
c. Tuân theo “Luật Đôi” 402
d. Tiểu kết 402
IV. Kết luận Chương V 407
Kết luận Phần II 413
TỔNG KẾT 427
Contents 434
Bibliography 434
Bảng Index 449