The Gospel of Luke
Tác giả: I. Howard Marshall
Ký hiệu tác giả: MA-I
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005116
Nhà xuất bản: William B. Eerdmans
Năm xuất bản: 1978
Khổ sách: 24
Số trang: 928
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích