Thần học Tân ước: Thần học của Tin mừng Luca
Nguyên tác: New Testament Theology: The Theology of the Gospel of Luke
Tác giả: Joel B. Green
Ký hiệu tác giả: GR-J
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013767
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013768
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013769
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 255
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu của nhà xuất bản 7
Lời nói đầu 11
Chương 1: "Trong những ngày vua Hêrôđê trị vì Giuđêa"  
THẾ GIỚI CỦA TIN MỪNG LUCA  
“Các Thế Giới" của Luca 16
Chúa Giêsu của Luca trong bối cảnh văn hóa  22
Theophilô và “Trình thuật" của Luca 37
Chương 2: "Thiên Chúa, Đấng Cứu độ Tôi"  
MỤC ĐÍCH CỦA THIÊN CHÚA TRONG TIN MỪNG LUCA  
Luca và Kinh thánh 49
Kế hoạch vủa Thiên Chúa 56
Kế hoạch xưa 57
Việc chống đối dân Thiên Chúa 60
Sự chắc chắn của mục đích của Thiên Chúa 66
Lời mời gọi đáp trả 67
Thiên Chúa, các Thiên Thần và Chúa Thánh Thần 70
Việc thủ công của Thiên Chúa 71
Các thiên thần 74
Chúa Thánh Thần 76
Mục đích của Thiên Chúa và Luca - Công vụ 85
Chương 3: "Một Đấng Cứu Độ, là Mêsia và Đức Chúa"  
CHÚA GIÊSU, GIOAN, VÀ DÂN DO THÁI  
Chúa Giêsu và Gioan: Những lần xuất hiện đầu tiên 90
Chúa Giêsu và Gioan trong các đoạn song song 91
Chúa Giêsu: Con Vua David, Con Thiên Chúa 98
Kinh nghiệm về việc làm Con của Chúa Giêsu 100
Từ thanh tẩy tới thừa tác vụ công khai (3,21-4,30) 100
Chúa Giêsu cầu nguyện 103
Căn tính của Chúa Giêsu trong thừa tác vụ tại Galilea 107
Việc chịu đóng đinh và tôn vinh của Chúa Giêsu 113
Cái chết của Chúa Giêsu và cuộc xung đột 115
Cái chết của Chúa Giêsu và việc làm con của Ngài 118
Cái chết Chúa Giêsu và việc làm môn đệ 119
Chúa Giêsu, Luca và Dân Do Thái 120
Những ấn tượng đầu tiên 121
Những hình ảnh tiêu cực và tích cực 123
Những người Pharisiêu trong Tin mừng Luca 126
Chương 4: "Loan báo Tin Mừng cho những người nghèo khó"  
SỨ VỤ VÀ ƠN CỨU ĐỘ  
Việc loan báo tại Nazaret 131
Thừa tác vụ "giải thoát" 134
Tin mừng cho người nghèo 136
Chúa Giêsu và những người bị hất ra bên lề 143
Sứ vụ của Chúa Giêsu 144
Chúa Giêsu tại bàn ăn 148
Chúa Giêsu và những người bị hất ra bên lề 151
Chúa Giêsu và phụ nữ 156
Ơn Cứu Độ và Cánh Chung 160
Chúa Giêsu, người chữa lành 161
Cuộc quang lâm của Chúa Giêsu 165
Chương 5: "Hãy Vác Thập Giá Hàng Ngày"  
CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ  
Khởi sự cuộc hành trình 176
Sáng kiến của Chúa Giêsu 177
Đức tin 178
Sám hối 179
Đi theo Chúa Giêsu 181
Thơm gia vào sứ vụ 182
Cầu nguyện và ca ngợi 182
Nhiệm cục Nước Thiên Chúa 187
Người nghèo và Chúa Giêsu 187
Giàu có và quyền thế 189
Một cộng đoàn bình đẳng 194
Việc tìm kiếm địa vị 195
Cộng đoàn mới và thế giới Rôma 198
Chương 6: "Để họ biết sự thật"  
TIN MỪNG LUCA TRONG HỘI THÁNH  
Luca và Tân Ước 207
Nghe Tin mừng Luca hôm nay 214
Ơn Cứu Độ 222
Chúng ta và họ 226
Vấn đề nói rõ 231
Sự chắc chắn và lịch sử 238
Đức tin và sự giàu có 243
Sự sống theo Thần Khí 248