Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
Phụ đề: Dẫn vào và chú giải
Tác giả: Robert J. Karris, OFM
Ký hiệu tác giả: KA-R
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 9

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001648
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002319
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002401
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002424
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002425
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002426
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002427
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002428
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003420
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬP VÀO  
I. Tác giả, thời gian và nơi biên soạn 11
II. Lối hành văn và các đặc điểm 12
III. Lối viết của người Si-ri-a thành An-thi-o-ki-a 14
A. Tiếp nối với It-ra-en cũ 15
b. Chống đối từ bên trong và bên ngoài 16
C. Đức Giê su trong niềm tin của Lu-ca 17
IV. Bố cục 19
CHÚ GIẢI  
I. Lời tựa (1,1-4) 29
II. Binh minh việc Thiên Chúa thực hiện các lời hứa (1,5-2,52) 31
a. Gap-ri-en truyền tincho Da-ca-ri-a (1,5-25) 35
b. Gap-ri-en truyền tin cho Đức Maria 40
c. Bài ca chúc tụng của Ê-li-da-bet và của Đức Maria (1,39-56) 43
d. Đoạn bắt nhịp cầu 65
III. CHUẨN BỊ SỨ VỤ CÔNG KHAI (3,1-4,13) 68
a. Lời rao giảng của Gio-an Tẩy Giả (3,21-22) 68
b. Đức Giê su chịu phép rửa (3,21-22) 79
c. Đức Giê su là cao điểm công trình tạo dựng và trung tâm lịch sử cueus độ (3,23-38) 82
d. Đức Giê su chiến thắng ma quỷ (4,1-130 82
IV. SỨ VỤ CỦA ĐỨC GIÊ SU NGƯỜI GA-LI-LÊ (4,14-50) 91
1. Chuẩn bị sứ vụ Ga-li-lê (4,14-15) 91
2. Lời hứa Thiên Chúa được thực hiện nơi Đức Giê su (4,16-30) 93
3. Vương quốc Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại (4,31-44) 99
4. Hưởng ứng sứ điệp nước trời của Đức Giê su (5,1-11) 105
5. Sứ vụ của Đức Giê su phá hủy rào ngăn để đến với người bị bỏ rơi (5,12-160 109
6. Các thủ lãnh tôn giáo chống sứ điệp Đức Giê su về Nước Thiên Chúa (5,17-6,11) 111
7. Tụ họp mộ It-ra-en tái thiết (6,12-16) 119
8. Sứ điệp Thiên Chúa dành cho mọi người (7,1-9,6) 130
9. Những thái độ hưởng ứng Đức Giê su, khi sứ vụ Ga-li-lê đến hồi chấm dứt (9,7-50) 153
V. ĐỨC GIÊ SU LÊN GIÊRUSALEM (9,51-19,27) 165
1. Phần đầu giáo huấn ý nghĩa đường lối sống của người tín hữu (9,51-19,270 166
2. Phần hai giáo huấn ý nghĩa đường lối sống của người tín hữu (13,22-17,10) 199
3. Phần ba giáo huấn ý nghĩa đường lối của người tín hữu (17,11-19,27) 223
VI: GIÊRUSALEM KHƯỚC TỪ VỊ THIÊN TRI, CON, VÀ ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA (19,28-48) 241
1. Đức Giê su chiếm lại đền thờ (19,28-48) 241
2. Đức Giê su khẳng định quyền nói thay cho Thiên Chúa (20,1-21,4) 247
3. Hậu quả dành cho Giê-ru-sa-lem vì không đón nhận vị ngôn sứ của Thiên Chúa (21,5-3 254
VII. LỄ VƯỢT QUA CUỐI CÙNG VÀ THÁI ĐỘ CỦA CHÚA GIÊSU ĐỚI VỚI NGƯỜI TỘI LỖI (22,1-2) 259
1. Diễn từ từ biệt tại bữa tiệc Vượt Qua (22,1-38) 260
2. Sự trung tín của Đức Giê su, sự sa ngã của các môn đệ 922,39-71) 275
3. Cho đến giây phút cuối cùng, Đức Giê su vẫn bênh vực người tội lỗi (23,1-56a) 283
VIII. ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH, HỨA THÁNH THẦN VÀ LÊN TRỜI (23,56b-24,53) 298
1. Các phụ nữ loan báo Tin mừng (23,56b-24,12) 298
2. Hai môn đệ Emmau và sự trở lại con đường làm môn đệ (24,3-35) 301
3. Sai đi và lên trời (24,36-53) 304