The New Testament Study: Luke
Tác giả: Stanley M. Horton, Th.D
Ký hiệu tác giả: HO-S
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 4 - P2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003888
Nhà xuất bản: The Complete Biblical Library
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 29
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích