Tin mừng đã được loan báo. Năm C (Luca)
Phụ đề: Một giải thích các bản văn Tin mừng Chúa nhật và các Lễ trọng
Tác giả: Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến
Ký hiệu tác giả: ĐA-T
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012991
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 483
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012992
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 483
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012993
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 483
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012994
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 483
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012995
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 483
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu   5
Lời ngỏ  9
Ký hiệu các sách Kinh Thánh 11
MÙA VỌNG  
Chúa Nhật I Mùa Vọng C  
Hãy đứng thẳng lên (Lc 21,25-28.34-36) 15
Chúa Nhật II Mùa Vọng C  
Sẽ thấy ơn Cứu độ (Lc 3,1-6) 20
Chúa Nhật III Mùa Vọng C  
Với Thánh Thần và Lửa (Lc 3,10-18) 25
Chúa Nhật IV Mùa Vọng C  
Mẹ Chúa tôi đến với tôi (Lc 1,39-48a) 29
Magnificat (Lc 1,46-55) 35
MÙA GIÁNG SINH  
Lễ Giáng Sinh C - Thánh Lễ Ban Đêm  
Đặt nằm trong máng cỏ (Lc 2,1-14) 45
Lễ Giáng Sinh C - Thánh Lễ Rạng Đông  
Tôn vinh và ca ngợi Thiên Chúa (Lc 2,15-20) 52
Lễ Giáng Sinh C - Thánh Lễ Chính Ngày  
Lời của Thiên Chúa đã làm người (Ga 1,1-18) 55
Lễ Thánh Gia C  
Trong khôn ngoan, vóc dáng và Ân sủng (Lc 2,41-52) 64
Lễ Hiển Linh C  
Đến bái lạy Người (Mt 2,1-12) 69
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa C  
Con chí ái của Ta (Lc 3,15-16.21-22) 73
MÙA CHAY  
Chúa Nhật I Mùa Chay C  
Người chịu cám dỗ (Lc 4,1-13) 81
Chúa Nhật II Mùa Chay C  
Người được tuyển chọn (Lc 9,28b-36) 86
Chúa Nhật III Mùa Chay C  
Nếu không chịu sám hối (Lc 13,1-9) 91
Chúa Nhật IV Mùa Chay C  
Chúng ta phải vui mừng (Lc 15,1-3.11-32) 95
Chúa Nhật V Mùa Chay C  
Tôi không kết án chị (Ga 7,53-8,11) 100
Chúa Nhật Lễ Lá C  
Chúc tụng Đức Vua (Lc 19,28-40) 104
MÙA PHỤC SINH  
Lễ Phục Sinh C - Canh Thức Vượt Qua  
Tảng đá đã lăn ra (Lc 24,1-12) 113
Lễ Phục Sinh C - Thánh Lễ Chính Ngày  
Người phải sống lại (Ga 20,1-10) 119
Chúa Nhật II Phục Sinh C  
Bình an cho các con (Ga 20,19-31) 122
Chúa Nhật III Phục Sinh C  
Hãy theo Ta (Ga 21,1-19) 129
Chúa Nhật IV Phục Sinh C  
Ta biết chúng (Ga 10,27-30) 137
Chúa Nhật V Phục Sinh C  
Là môn đệ của Ta (Ga 13,31-33.34-35) 141
Chúa Nhật VI Phục Sinh C  
Thầy đi về cùng Cha (Ga 14,23-29) 147
Chúa Nhật VII Phục Sinh C  
Thầy đi về cùng Cha (Ga 17,1-11a) 152
Lễ Chúa Giêsu Lên Trời C  
Người được đem lên trời (Lc 24,46-53) 164
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C - Thánh Lễ Vọng  
Người nói về Thần Khí (Ga 7,37-39) 169
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C- Thánh Lễ Ban Ngày  
Đấng bảo trợ khác sẽ đến (Ga 14,15-16.23-26) 174
CÁC LỄ TRỌNG TRONG MÙA THƯỜNG NIÊN  
Lễ Chúa Ba Ngôi C  
Thần Khí Sự Thật đến (Ga 16,12-15) 183
Lễ Mình Máu Thánh Chúa C  
Bẻ ra và trao cho môn đệ (Lc 9, 11b-17) 188
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C  
Hãy chia vui với tôi (Lc 15,1-10) 194
Lễ Chúa Biến Hình C  
Người được tuyển chọn (Lc 9,28b-36) 200
Lễ Các Thánh Nam Nữ C  
Người nghèo khó trong tinh thần (Mt 5,1-12a) 205
MÙA THƯỜNG NIÊN  
Chúa Nhật II Thường Niên C  
Dấu lạ đầu tiên (Ga 2,1-12) 217
Chúa Nhật III Thường Niên C  
Hôm nay đã hoàn tất (Lc 1,1-4; 4,14-22) 221
Chúa Nhật IV Thường Niên C  
Không được chấp nhận tại quê hương (Lc 4,22-30) 230
Chúa Nhật V Thường Niên C  
Chài lưới bắt người (Lc 5,1-11) 235
Chúa Nhật VI Thường Niên C  
Phúc cho người nghèo khó (Lc 6,17.20-26) 240
Chúa Nhật VII Thường Niên C  
Cha các con là Đấng nhân từ (Lc 6,27-38) 247
Chúa Nhật VIII Thường Niên C  
Kho tàng tốt của lòng mình (Lc 6,39-45) 258
Chúa Nhật IX Thường Niên C  
Một lòng tin mạnh như thế (Lc 7,1-10) 266
Chúa Nhật X Thường Niên C  
Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người (Lc 7,11-17) 213
Chúa Nhật XI Thường Niên C  
Chị đã yêu mến nhiều (Lc 7,36-8,3) 281
Chúa Nhật XII Thường Niên C  
Đấng Kitô của Thiên Chúa (Lc 9,18-24) 287
Chúa Nhật XIII Thường Niên C  
Hãy theo Ta (Lc 9,51-62) 294
Chúa Nhật XIV Thường Niên C  
Người sai cứ từng hai người (Lc 10,1-12.17-20) 311
Chúa Nhật XV Thường Niên C  
Ai là đồng loại của tôi? (Lc 10,25-37) 327
Chúa Nhật XVI Thường Niên C  
Chọn Phần Tốt Nhất (Lc 10,38-42) 334
Chúa Nhật XVII Thường Niên C  
Lạy Cha! (Lc 11,1-4) 342
Chúa Nhật XVIII Thường Niên C  
Đời sống chẳng nhờ nơi của cải (Lc 12,13-21) 352
Chúa Nhật XIX Thường Niên C  
Người sẽ đến (Lc 12,32-48) 361
Chúa Nhật XX Thường Niên C  
Ném lửa vào mặt đất (Lc 12,49-53) 374
Chúa Nhật XXI Thường Niên C  
Dự tiệc trong nước Thiên Chúa (Lc 13,22-30) 378
Chúa Nhật XXII Thường Niên C  
Đặt mình nơi chỗ cuối (Lc 14,1.7-14) 385
Chúa Nhật XXIII Thường Niên C  
Là môn đệ của Ta (Lc 14,25-33) 394
Chúa Nhật XXIV Thường Niên c  
Hãy chia vui với Tôi (Lc 15,1-10) 399
Chúa Nhật XXV Thường Niên C  
Tôi sẽ làm gì? (Lc 16,1-13) 405
Chúa Nhật XXVI Thường Niên C  
Hãy nghe các Ngài (Lc 16,19-31) 415
Chúa Nhật XXVII Thường Niên C  
Xin thêm Đức Tin trong chúng tôi (Lc 17,5-10) 421
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C  
Lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa (Lc 17,11-19) 427
Chúa Nhật XXIX Thường Niên C  
Cầu nguyện luôn (Lc 18,1-8) 433
Chúa Nhật XXX Thường Niên C  
Được nên công chính (Lc 18,9-14) 440
Chúa Nhật XXXI Thường Niên C  
Tôi phải lưu lại nhà anh (Lc 19,1-10) 446
Chúa Nhật XXXII Thường Niên C  
Thiên Chúa của người sống (Lc 20,27-38) 453
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên C  
Không còn đá nào trên đá nào (Lc 21,5-19) 458
Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C - Lễ Chúa Kitô Vua  
Đấng Kitô của Thiên Chúa (Lc 23,35-43) 464