Các tác phẩm của tác giả Lm. Tadeo M. Đinh Tri Thức, CMC