Tin mừng theo thánh Luca
Phụ đề: Diễn thơ
Tác giả: Lm. Tadeo M. Đinh Tri Thức, CMC
Ký hiệu tác giả: ĐI-T
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015876
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 194
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Lời tựa 11
I. THỜI THƠ ẤU: ÔNG GIOAN TẨY GIẢ VÀ ĐỨC GIÊSU SINH RA, SỐNG ẨN DẬT 12
Đoạn I – Tin Mừng Thánh Luca gồm 80 câu có 5 đề mục  
Đoạn II – Tin Mừng Thánh Luca gồm 52 câu có 3 đề mục  
II. ĐỨC GIÊSU CHUẨN BỊ THI HÀNH SỨ MỆNH 29
Đoạn III – Tin Mừng Thánh Luca gồm 38 câu có 2 đề mục  
Đoạn IV – Tin Mừng Thánh Luca gồm 44 câu có 5 đề mục  
III. ĐỨC GIÊSU RAO GIẢNG TẠI MIỀN GA-LI-LE 37
Đoạn V - Tin Mừng Thánh Luca gồm 39 câu có 5 đề mục  
Đoạn VI - Tin Mừng Thánh Luca gồm 49 câu có 9 đề mục  
Đoạn VII - Tin Mừng Thánh Luca gồm 50 câu có 5 đề mục  
Đoạn VIII - Tin Mừng Thánh Luca gồm 56 câu có 7 đề mục  
Đoạn IX - Tin Mừng Thánh Luca gồm 62 câu có 9 đề mục  
IV. ĐỨC GIÊSU LÊN GIÊRUSALEM 84
Đoạn X - Tin Mừng Thánh Luca gồm 42 câu có 6 đề mục  
Đoạn XI - Tin Mừng Thánh Luca gồm 54 câu có 8 đề mục  
Đoạn XII - Tin Mừng Thánh Luca gồm 59 câu có 6 đề mục  
Đoạn XIII - Tin Mừng Thánh Luca gồm 35 câu có 6 đề mục  
Đoạn XIV - Tin Mừng Thánh Luca gồm 35 câu có 7 đề mục  
Đoạn XV - Tin Mừng Thánh Luca gồm 32 câu có 3 đề mục  
Đoạn XVI - Tin Mừng Thánh Luca gồm 31 câu có 4 đề mục  
Đoạn XVII - Tin Mừng Thánh Luca gồm 37 câu có 5 đề mục  
Đoạn XVIII - Tin Mừng Thánh Luca gồm 43 câu có 8 đề mục  
Đoạn XIX - Tin Mừng Thánh Luca gồm 48 câu có 5 đề mục  
V. ĐỨC GIÊSU RAO GIẢNG TẠI GIÊRUSALEM 149
Đoạn XX - Tin Mừng Thánh Luca gồm 47 câu có 6 đề mục  
Đoạn XXI - Tin Mừng Thánh Luca gồm 38 câu có 7 đề mục  
VI. CUỘC THƯƠNG KHÓ 165
Đoạn XXII - Tin Mừng Thánh Luca gồm 71 câu có 11 đề mục  
Đoạn XXIII - Tin Mừng Thánh Luca gồm 56 câu có 10 đề mục  
VII. SAU PHỤC SINH 183
Đoạn XXIV - Tin Mừng Thánh Luca gồm 53 câu có 5 đề mục