Các bài Tin mừng Luca dùng trong phụng vụ
Tác giả: Fx. Vũ Phan Long, OFM
Ký hiệu tác giả: VU-L
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001823
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 436
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003041
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 490
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003530
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 490
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004905
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 490
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005564
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 490
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005565
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 490
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1,26-38: ƠN GỌI CỦA ĐỨC MARIA (CN IV MV - B; Truyền tin) 7
1,39-45: ĐỨC MARIA VIẾNG THĂM BÀ ÊLISABÉT (CN IV MV - C) 22
Giáng Sinh rạng đông: 2,16-21 - Mẹ Thiên Chúa) 30
2,22-40: DÂNG ĐỨC GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (CN sau Giáng Sinh - B) 44
2,41-52: ĐỨC GIÊSU TẠI ĐỀN THỜ (thánh gia - C) 54
3,1-6: GIOAN TẨY GiẢ RAO GIẢNG (CN II MV -C) 65
3,10-18: HÃY SINH NHỮNG HOA QUẢ HỐI CẢI (CN II MV -C) 76
3,15-16.21-22: ĐỨC GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA (phép rửa - C) 85
4,1-13: CON THIÊN CHÚA VÀ ĐỐI THỦ CỦA CON THIÊN CHÚA (CN I MV - C) 90
4,14-21;1,1-4: ĐỨC GIÊSU TẠI NADARÉT (CN III TN - C) 101
4,21-30: ĐỨC GIÊSU THẤT BẠI TẠI NADARÉT (CN IV TN - C) 120
5,1-11: ĐỨC GIÊSU VÀ VỊ TÔNG ĐỒ ĐẦU TIÊN (CN V TN - C) 133
6,17.20-26: CÁC MỐI PHÚC VÀ CÁC MỐI HỌA ( CN VI TN - C) 143
6,27-38: YÊU THƯƠNG KẺ THÙ - CÓ LÒNG NHÂN TỪ (CN VII TN - C) 150
6,39-45: KHÔNG XÉT ĐOÁN VÀ LÀM VIỆC TỐT (CN VIII TN - C) 159
7, 1-10: CHỮA NGƯỜI NÔ LỆ CỦA MỘT ĐẠI ĐỌI TRƯỞNG (CN IX TN - C) 165
VÀ CÁC PHỤ NỮ ĐI THEO NGƯỜI (CN XI TN - C) 173
9,11b-17: ĐỨC GIÊSU HÓA BÁNH RA NHIỀU Mình Máu Thánh - C) 183
ĐỨC GIÊSU TIÊN BÁO THƯƠNG KHÓ LẦN ĐẦU (CN XII TN - C) 192
9,28-36: ĐỨC GIÊSU HIỂN DUNG (CN II MC - C) 199
9,51-62: TỰ GIẢI THOÁT VÀ TỰ RÀNG BUỘC (CN XIII TN - C) 209
10,1-12.17-20:SỨ MẠNG CỦA BẢY MƯƠI HAI MÔN ĐỆ (CN XIV TN - C) 216
10,25-37:AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA TÔI? (CN XV TN - C) 227
10,38-42:NGƯỜI KHÁC MUỐN GÌ? (CN XVI TN - C) 239
11,1-13: LỜI KINH CỦA CHÚA - HÌNH ẢNH CỦA THIÊN CHÚA (CN XVII TN - C) 249
12,13-21:MỨC ĐỘ CỦA ĐỜI SỐNG NHƯ LÀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT (CN XVIII TN - C) 261
12,32-48: TỈNH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA (CN XIX TN - C) 266
12,49-53: SỨ MẠNG CỦA ĐỨC GIÊSU (CN XX TN - C) 274
13,1-9: MỜI GỌI HOÁN CẢI - DỤ NGÔN CÂY VẢ KHÔNG TRÁI (CN III MC -C) 282
13,22-30: HÀNH TRÌNH ĐI TỚI NIỀM VUI (CN XXI TN -C) 287
14,1.7-14:THIÊN CHÚA PHÂN PHỐI CÁC CHỖ NGỒI (CN XXII TN - C) 294
14,25-33: NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ BƯỚC THEO ĐỨC GIÊSU (CN XXIII TN - C) 300
15,1-3.11-32: LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA (CN XXV TN - C) 308
16,1-13: BIẾT KHÔN NGOAN TIÊN LIỆU (CN XXV TN - C) 317
16,19-31: CUỘC SỐNG TRẦN THẾ KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ (CN XXVI TN - C) 328
17,5-10:LÒNG TIN VÀ THÁI ĐỘ SẴN SÀNG PHỤC VỤ ( CN XXVII TN - C) 341
17,11-19: GẶP GỠ ĐỂ BÀY TỎ LÒNG BIẾT ƠN (CN XXVIII TN - C) 350
18,1-8: THIÊN CHÚA ĐÁNG TIN CẬY (CN XXIX TN - C) 360
18,9-14: THỎA MÃM VỀ BẢN THÂN VÀ TIN TƯỞNG VÀO THIÊN CHÚA (CN XXX -C) 371
19,1-10: GẶP GỠ ƠN CỨU ĐỘ (CN XXXI TN - C) 380
19,28-40: ĐỨC GIÊSU VÀO GIÊRUSALEM (CN Lễ Lá - C) 389
20,27-38: THIÊN CHÚA LÀ THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG (CN XXXII - C) 395
21,5-19: DIỄN TỪ VỀ NHỮNG BIẾN CỐ CUỐI CÙNG (CN XXXIII - C) 403
CANH THỨC ĐỂ KHÔNG BỊ BẮT CHỢT (CN I MV - C) 411
(CN Lễ Lá - C) 418
( Đức Kitô, Vua Vũ trụ -C) 429
24,1-12: CÁC PHỤ NỮ TẠI MỘ CHÚA GIÊSU (Canh Thức Vượt Qua - C) 437
24,13-35: ĐỨC GIÊSU HIỆN RA VỚI HAI MÔN ĐỆ EMMAU (Phục Sinh; CN III PS - A) 451
24,35-48: ĐỨC GIÊSU HIỆN RA VỚI CÁC TÔNG ĐỒ (CN III PS - B) 465
24,46-53: NHŨNG GIÁO HUẤN CUỐI CÙNG VÀ LÊN TRỜI (Lễ Thăng Thiên - C) 474
Sách Tham Khảo 482