Tinh thần Phụng vụ
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Lm. Phaolô Nguyễn Luật Khoa, OFM, Maria Phạm Thị Huy, OP
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013592
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 252
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013593
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 252
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013594
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 252
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời Tựa... 7
Phần Một: BẢN CHẤT CỦA PHỤNG VỤ 11
Chương I: Phụng vụ và đời sống: Vị trí của Phụng vụ ương thực tại 13
Chương II: Phụng vụ, vũ trụ và lịch sử 27
Chương III: Từ Cựu ước đến Tân ước: Đức tin trong Thánh kinh quyết định hình thể cơ bản trong Phụng vụ Kitô 41
Phần Hai: THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN TRONG PHỤNG VỤ 59
Chương I: Tương quan giữa Phụng vụ với thời gian và không gian: những vấn đề sơ bộ 61
Chương II: Những nơi thánh: Ý nghĩa về ngôi nhà của Giáo hội 71
Chương III: Bàn thờ và phương hướng của việc cầu nguyện Phụng vụ 85
Chương IV: Cất giữ Mình Thánh 97
Chương V: Thời gian thánh 105
Phần Ba: NGHỆ THUẬT VÀ PHỤNG VỤ 127
Chương I: Vấn đề hình tượng 129
Chương II: Âm Nhạc và Phụng Vụ 153
Phần Bốn: HÌNH THỂ PHỤNG VỤ 177
Chương I: Nghi Thức 179
Chương II: Thân Thể và Phụng Vụ 193
1. “Sự Tham Dự Tích Cực” 200
2. Dấu Thánh Giá 200
3. Tư Thế 208
•  Phủ Phục, prosiratio 208
•  Đứng và Ngồi: Phụng Vụ và Văn Hóa  219
4. Điệu Bộ 229
5. Tiếng Nói 234
6. Lễ phục 244
7. Vật thể 248
Thư Mục