Tuyển tập những quy luật căn bản khi cử hành phụng vụ
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000705
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 244
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000706
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 244
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015555
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 244
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015569
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 244
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Phụng vụ là gì ? 7
1. Bản chất của phụng vụ 7
2. Phụng vụ bao gồm những gì ? 9
3. Thẩm quyền điều hành phụng vụ 9
II. Các phận vụ khác nhau khi cử hành phụng vụ 12
1. Mầu nhiệm Hội Thánh được biểu lộ 12
2. Tầm quan trọng của Giám mục giáo phận 14
3. Vai trò của người có chức thánh 16
4. Vai trò của cộng đoàn 17
5. Vai trò của một số thừa tác viên giáo dân 18
a. Thày tác vụ giúp lễ 18
b. Thày tác vụ đọc sách 19
c. Thừa tác viển ngoại lệ trao Minh Thánh Chúa 19
d. Người giúp lễ 20
e. Người đọc Sách Thánh 21
f. Người xướng thánh vịnh đáp ca 22
g. Ca đoàn 22
h. Trưởng nghi 23
i. Người dẫn lễ 23
j. Những người phục vụ khác 24
III. Dấu chỉ, biếu tượng và các yếu tố vật chất 25
1. Nơi thánh 25
a. Nhà thờ 26
b. Cung thánh 28
c. Bàn thờ 28
d. Nhà tạm 30
e. Giảng đài 31
f. Ghế chủ tế và ghế cộng đoàn 32
g. Giếng Thánh tẩy 33
h. Phòng thánh 33
k. Ảnh tượng các thánh 33
l. Nghĩa trang 35
2. Dấu chỉ và biểu tượng 36
a. Đứng, ngồi, quỳ, bái kính, phủ phục 36
b. Hôn kính 37
c. Xông hương 38
c. Xông hương 39
e. Phẩm phục thánh 40
3. Yếu tố vật chất 40
a. Bánh rượu 40
b. Các bình thánh 41
c. Nước Thánh tẩy 41
d. Dầu thánh 43
e. Sách phụng vụ 44
IV. Cử hành Thánh lễ 49
1. Nghi thức mở đầu 50
a. Ca nhập lễ 50
b. Nghi thức sám hôi và kinh thương xót 52
c. Kinh Vinh Danh 53
d. Lời nguyện nhập lễ 54
2. Phụng vụ Lời Chúa 56
a. Các bài đọc Kỉnh Thánh 56
b. Đáp ca 58
c. Alleluia 59
d. Tin Mừng 60
e. Bài giảng 61
f. Kinh Tin Kính 62
g. Lời nguyện chung 63
3. Phụng vụ Thánh Thể 64
a. Chuẩn bị lễ vật 65
b. Kinh nguyện Thánh Thể 67
c. Nghi thức rước lễ 71
Kinh Lạy Cha 71
Chúc bình an 72
Bẻ bánh 73
Rước lễ 75
4. Nghi thức kết thúc 77
V. Thánh lễ đồng tế 79
1. Đồng tế khi nào ? 79
2. Thẩm quyền điều hành 82
3. Cử hành Thánh lễ đồng tế 82
VI. Việc tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh lễ 86
1. Mục đích việc lưu giữ Thánh Thể 86
2. Nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa 87
3. Đưa Của Ăn Đàng cho bệnh nhân 89
4. Việc rước lễ ngoài Thánh lễ 90
5. Việc chầu Thánh Thể 92
VII. Cử hành năm phụng vụ 96
1. Chu kỳ năm phụng vụ 96
2. Bậc ưu tiên giữa các lễ 98
3. Tam nhật Vượt Qua 103
a. Thứ năm tuần thánh - Thánh lễ tiệc ly 104
b. Thứ sáu tuần thánh - Cử hành cuộc thương khó của Chúa Kitô 107
c. Cử hành Đêm canh thức Vượt Qua 112
4. Chúa Nhật 118
a. Tầm quan trọng của ngày chúa nhật 118
b. Tham dự và cử hành phụng vụ ngày chúa nhật 119
Thánh lễ 119
Các bí tích 121
Giờ kinh phụng vụ 122
5. Ngày trong tuần 122
6. Lễ Trọng 123
a. Lễ trọng chung 123
b. Lễ trọng riêng 124
c. Lễ trọng buộc 125
d. Lễ kính trọng thể 125
7. Lễ Kính 127
8. Lễ Nhớ 128
9. Lễ Nghi thức riêng 128
10. Lễ ngoại lịch và nhu cầu 129
VIII. Bí tích Thánh Tẩy 131
1. Thánh tẩy cho người trưởng thành 131
2. Thánh tẩy cho trẻ em 133
3. Thừa tác viên cử hành Thánh tẩy 133
4. Người lãnh nhận Thánh tẩy 135
5. Cha mẹ và người đỡ đầu 136
6. Cử hành các bí tích Khai tâm 137
a. Cử hành đầy đủ các nghi lễ giai đoạn dự tòng 138
b. Cử hành các nghi thức khai tâm đơn giản cho người trưởng thành 138
c. Cử hành các nghi thức khai tâm cho trẻ em đến tuổi học giáo lý 138
d. Cử hành các nghi thức khai tâm cho người trưởng thành trong lúc nguy tử 139
e. Nghi thức tiếp nhận những người đã chịu Thánh tẩy trong một Giáo đoàn Kitô xin hiệp thông hoàn toàn với Hội thánh Công giáo Rôma 140
f. Cử hành Thánh tẩy trẻ em 141
7. Thích nghi các cử hành khai tâm 142
a. Hội đồng Giám mục 142
b. Giám mục giáo phận 143
IX. Bí tích Thêm sức 144
1. Bí tích Thêm sức trong tiến trình khai tâm 144
2. Thừa tác viên Bí tích Thêm sức 145
3. Người lãnh nhận Bí tích Thêm sức 146
4. Người đỡ đầu Thêm sức 147
5. Cử hành bí tích Thêm sức 148
a. Cử hành bí tích Thêm sức trong Thánh lễ 149
b. Cử hành bí tích Thêm sức ngoài thánh lễ 151
c. Cử hành bí tích Thêm sức trong trường hợp nguy tử 152
6. Thích nghi cử hành bí tích Thêm sức 152
a. Hội đồng Giám mục 152
b. Giám mục giáo phận 153
X. Bí tích Hoà giải 154
1. Bí tích Hoà giải trong đời sống Hội thánh 154
2. Thừa tác viên bí tích Hoà giải 155
3. Hối nhân 157
a. Ăn năn tội 157
b. Xưng tội 158
c. Đền tội 159
4. Cử hành bí tích Hoà giải 160
a. Nghi thức giao hoà và giải tội từng hối nhân 160
b. Nghi thức giao hoà nhiều hối nhân nhưng xưng tội và giải tội từng người 161
c. Nghi thức giao hoà nhiều hối nhân - thú tội và lãnh phép giải tội chung 161
5. Ân xá trong đời sống Hội thánh 163
a. Ân xá là gì? 163
b. Phân loại ân xá 167
c. Việc lãnh nhận ân xá 167
XI. Bí tích Xức dầu bệnh nhân 175
1. Bí tích Xức dầu trong đời sống Hội thánh 175
2. Thừa tác viên bí tích Xức dầu 177
3. Người lãnh nhận Bí tích Xức dầu 179
4. Cử hành bí tích Xức dầu 180
XII. Bí tích Truyền chức 183
1. Bí tích Truyền chức trong đời sống Hội thánh 183
2. Thừa tác viên bí tích Truyền chức 184
3. Người lãnh nhận bí tích Truyền chức 184
4. Cử hành bí tích Truyền chức 186
a. Phong chức Giám mục 187
b. Phong chức Linh mục 189
c. Phong chức Phó tế 191
XIII. Bí tích Hôn phối 195
1. Bí tích Hôn phối trong đời sống Hội thánh 195
2. Thừa tác viên và người chứng hôn trong bí tích Hôn phối 196
3. Cử hành bí tích Hôn phối 198
a. Quy định về thể thức cử hành Hôn phối 198
b. Cử hành nghi thức Hôn phối 199
XIV. Các Bí tích 202
1. Các Á Bí tích trong đời sống Hội thánh 202
2. Thừa tác viên ác Á Bí tích 204
3. Người lãnh nhận các Á Bí tích 206
4. Cử hành các Á Bí tích 206
XV. An táng và cầu hồn 208
1. Quy luật cử hành nghi lễ an táng 208
2. Nghi lễ an táng 209
a. Nghi thức tẩm liệm 209
b. Nghi thức an táng 210
3. Những ai được an táng theo nghi lễ Công giáo 212
XVI. Giờ kinh Phụng vụ 215
1. Chúa nhật và lễ trọng 215
2. Lễ kính 216
3. Lễ nhớ 217
4. Điều kiện phối hợp giờ kinh với Thánh lễ và với nhau 218
5. Cách thức phối hợp 219
a. Nguyên tắc phối hợp giờ kinh với Thánh lễ 219
b. Phối hợp giờ kinh trước Thánh lễ 220
c. Phối hợp giờ kinh sau Thánh lễ 221
d. Phối hợp Kinh Sách với một Giờ kinh khác 222
6. Những thích nghi có thể thay đổi trong giờ kinh 222
a. Giáo đầu 222
b. Thánh thi  223
c. Ca vịnh 224
d. Lời Chúa 227
e. Bài đọc giáo phụ 228
f. Xướng đáp 229
g. Thánh ca Tin mừng 229
h. Lời cầu 230
k. Lời nguyện 231
7. Tư thế và nơi chỗ đọc Giờ Kinh 233
8. Quyền được chọn lựac bản văn hay Giờ kinh khác vì nhu cầu riêng 234
Mục lục chi tiết 236