Hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Phụ đề: Những vấn nạn về cử hành phụng vụ
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 8

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000567
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001657
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002697
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006363
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006364
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006365
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006686
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006687
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 3
Các văn kiện chính thức của Giáo hội 5
CHƯƠNG I: PHẬN VỤ CHUNG CỦA NGƯỜI TÍN HỮU  
I. Các phận vụ tổng quát 7
II. Phận vụ của thừa tác viên đọc sách và giúp lễ 9
CHƯƠNG II: PHẬN VỤ CHUNG CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC THÁNH  
I. Phận vụ của Phó tế 12
II. Phận vụ của Linh mục 17
III. Phận vụ của Giám mục 20
CHƯƠNG III: CỬ CHỈ VÀ NHỮNG YẾU TỐ VẬT CHẤT  
I. Tư thế thân xác và cử chỉ trong phụng vụ 23
1. Đứng 24
2. Quỳ 24
3. Ngồi 25
4. Bái gối và cúi mình 25
5. Phủ phục 26
6. Đặt tay, dang tay, chắp tay, đấm ngực 27
II. Các yếu tố vật chất 28
1. Nến và ánh sáng 28
2. Hương lửa 29
3. Chén đĩa thánh, khăn thánh, khăn tuyết, tấm đậy 30
4. Rượu nho và bánh không men 31
5. Sách 33
6. Dầu thánh 33
7. Y phục và màu phụng vụ 34
CHƯƠNG IV: CỬ HÀNH THÁNH LỄ  
I. Chuẩn bị thánh lễ 36
1. Vai trò của dân Chúa trong cử hành phụng vụ 36
2. Các nghi thức phụng vụ 36
3. Nghệ thuật cử hành 37
4. Vai trò của những người linh hoạt phụng vụ 38
5. Những người giúp bàn thờ 41
6. Chọn thánh lễ để cử hành 43
7. Vai trò của âm nhạc trong phụng vụ 56
8. Chọn bài hát trong thánh lễ 61
9. Tầm quan trọng của bàn thờ 65
10. Chuẩn bị bàn thờ 66
11. Khăn bàn thờ 67
12. Thánh giá bàn thờ 68
13. Chưng bông bàn thờ và cung thánh 68
14. Đèn nến 71
II. Nghi thức mở đầu 75
1. Lời dẫn lễ 75
2. Đoàn rước 79
3. Xông hương 82
4. Nghi thức sám hối 84
5. Kinh vinh danh 86
6. Lời nguyện nhập lễ 87
III. Phụng vụ Lời Chúa 87
1. Tầm quan trọng của giảng đài 87
2. Bài đọc Kinh Thánh 90
3. Đáp ca 93
4. Ca tiếp liên và Alleluia 95
5. Bài Tin Mừng 96
6. Bài giảng 97
7. Kinh tin kính 98
8. Lời nguyện chung 99
IV. Phụng vụ Thánh Thể 120
1. Dâng lễ vật 120
2. Xông hương lễ vật và bàn thờ 121
3. Kinh tạ ơn 122
4. Vinh tụng ca 125
5. Kinh lạy cha 126
6. Nghi thức chúc bình an 126
7. Nghi thức bẻ bánh 128
8. Rước lễ 129
9. Thừa tác viên ngoại lệ trao Mình Thánh Chúa 131
V. Nghi thức kết thúc 133
1. Lời chào và phép lành 133
2. Bài ca kết thúc 134
3. Các kinh kết thúc 135
CHƯƠNG V: GIỜ KINH PHỤNG VỤ  
1. Những người cử hành 136
2. Các giờ kinh khác nhau trong ngày 137
3. Cấu trúc tổng quát một giờ kinh phụng vụ 138
4. Các phận vụ khác nhau khi cử hành GKPV 141
5. Tư thế khi đọc kinh phụng vụ 143
6. Giờ kinh phụng vụ với các mùa phụng vụ 143
CHƯƠNG VI: VIỆC ĐẠO ĐỨC  
1. Giáo huấn của Hội thánh 148
2. Những việc đạo đức trong truyền thống Giáo hội 148
I. Nghi thức cử hành phụng vụ Lời Chúa và cho rước lễ 170
II. Nghi thức thăm viếng và đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân 172
III. Nghi thức chầu Thánh Thể và ban phép lành Mình Thánh Chúa 176
Mục lục 179