Phụng vụ tùy thân
Tác giả: Lm. Luca Trần Văn Huy
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006259
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1973
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006260
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1973
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006261
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1973
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006262
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1973
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: CANH TÂN PHỤNG VỤ 7
I. Cải tổ phụng vụ 8
II. Canh tân phụng vụ ở tại điểm gi 9
III. Ích lợi của việc canh tân 11
IV. Thẩm quyền trong vấn đề phụng vụ 12
V. Thực hiện việc canh tân 15
VI. Thích ứng phụng vụ với đặc tính các dân tộc 16
CHƯƠNG II: QUAN NIỆM TỔNG QUÁT VỀ PHỤNG VỤ 19
I. Lịch sử danh từ phụng vụ 19
II. Ý nghĩa của phụng vụ 21
III. Đặc tính của phụng vụ 23
IV. Điều kiện để làm thành việc phụng vụ 23
CHƯƠNG III: KHÁI NIỆM VỀ PHỤNG VỤ 25
A. Chúa Kitô là thừa tác viên chính 26
B. Giáo hội được cử để phân phát của thánh 27
C. Linh mục là thừa tác viên hữu hình của Chúa Kitô 27
D. Giáo hữu là thừa tác viên bởi tham dự 28
CHƯƠNG IV: Ý NGHĨA MẤY LỄ NGHI CHUNG 29
Dấu thánh giá, bái kính, hôn bàn thờ, cử điệu tay riêng cho Thánh lễ Misa 36
CHƯƠNG V: MẦU NHIỆM HIẾN TẾ TẠ ƠN 41
I. Những diễn viên trong bi-kịch Misa 43
A. Chức tư tế trong đạo Do thái 44
B. Chức tư tế ngoài Do thái giáo 44
C. Chức tư tế trong lễ Misa 45
II. Cơ cấu của Thánh lễ Misa 46
A. Lễ nghi mở đầu và chuẩn bị 47
B. Phụng vụ Lời Chúa 51
C. Phụng vụ Thánh thể 57
D. Nghi lễ kết thúc 75
CHƯƠNG VI: NHỮNG ĐIỂM LIÊN HỆ TỚI LỄ MISA 76
I. Việc lựa chọn thánh lễ 76
II. Việc lựa chọn các bài đọc 77
III. Lễ tùy hoàn cảnh và ngoại lịch 78
IV. Lễ cầu hồn 80
V. Các lễ riêng cho Việt Nam 81
VI. Chọn kinh nguyện Thánh thể 83
CHƯƠNG 7: NHỮNG HÌNH THỨC CỬ HÀNH THÁNH LỄ MISA 86
I. Thánh lễ có giáo dân tham dự Nhiệm vụ phó tế trong thánh lễ trên đây. 86
II. Thánh lễ không có giáo dân tham dự 91
III. Thánh lễ đồng tế 93
IV. Lễ hát trọng, tức lễ Di-sub xưa 95
Dịp chầu lượt, các thứ năm, sáu, bảy đầu tháng 102
CHƯƠNG VIII: PHẦN VIỆC VÀ CHỨC VỤ CỦA DÂN CHÚA 105
Thầy giúp lễ 106
Thầy đọc sách 107
Các giáo dân khác 108
Phụ nữ 109
Thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ 110
CHƯƠNG IX: VẤN ĐỀ RƯỚC 111
I. Rước lễ dưới hai hình 112
II. Cho rước lễ ngoài thánh lễ misa 112
III. Lễ nghi cho rước lễ ngoài lê 116
IV. Cho kể liệt rước lễ 117
V. Cho rước lễ như của ăn đàng 119
VI. Rước lễ hai lần cùng trong một ngày 121
VII. Điều kiện để rước lễ 122
CHƯƠNG X. CÁCH XẾP ĐẶT VÀ TRANG TRÍ THÁNH ĐƯỜNG 124
Những đồ cần để cử hành Thánh lễ 125
CHƯƠNG XI. BÍ TÍCH RỬA TỘI 127
I. Sự cao cả của bí tích rửa tội 131
II. Những tác vụ trong Bí tích Rửa tội 131
III. Những sự cần để rửa tội 132
(Rửa tội trẻ con, người lớn, làm phép bù, Thêm sức) 133
CHƯƠNG XII. BÍ TÍCH THÊM SỨC 134
I. Những điều cần thiết và lễ nghi phải giữ 145
II. Thừa tác viên Bí tích Thêm sức 147
III. Cử hành lễ nghi thêm sức: 148
A. Thêm sức trong lễ Misa 149
B. Thêm sức ngoài lễ Misa 150
C. Thêm sức trong cơn nguy tử 150
D. Thêm sức do thừa tác viên ngoại lệ 151
CHƯƠNG XIII. BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 152
I. Những người được lãnh bí tích xức dầu bệnh nhân 154
II. Thừa tác viên bí tích xức dầu bệnh nhân 155
III. Những sự cần để ban bí tích xức dầu bệnh nhân 155
IV. Của ăn đàng 156
V. Nghi thức liên tục 157
A. Lễ nghi thông thường xức dầu bệnh nhân 158
B. Trao của ăn đàng ngoài thánh lễ Misa 158
C. Xức dầu bệnh nhân trong cơn nguy tử 159
D. Xức dầu mà không ban của ăn đàng 159
E. Thêm sức trong cơn nguy tử 160
CHƯƠNG XIV. BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC 160
I. Quy luật về chức phó tế cố định - vĩnh viễn 164
II. Về những điều liên quan việc lên chức phó tế 170
CHƯƠNG XV. BÍ TÍCH HÔN PHỐI 172
Nghi lễ hôn phối cử hành trong lễ Misa 173
Bí tích hôn phối cử hành ngoài lễ Misa 175
Hôn lễ giữa người công giáo và người không rửa tội 176
Hôn lễ giừa người công giáo với người rửa tội ở các giáo phái khác 176
CHƯƠNG XVI. KHẤN DÒNG 177
I. Nghi lễ gia nhập đời sống tu sĩ 179
II. Nghi lễ khấn tạm, trọn đời và tuyên khấn lại 180
CHƯƠNG XVII. NGHI LỄ AN TÁNG 182
Nghi lễ an táng trẻ nhỏ 185
CHƯƠNG XVIII. PHỤNG VỤ GiỜ KINH 186
Cơ cấu của phụng vụ giờ kinh 188
CHƯƠNG XIX. NĂM PHỤNG VỤ 199
I. Năm phụng vụ 199
II. Niên lịch chung Rôma 201
III. Lịch phụng vụ. Nhìn tổng quát về lịch chung 201
IV. Quy luật ấn định việc suy tôn Thánh Bổn mạng 203
CHƯƠNG XX: THÁNH NHẠC 205
CHƯƠNG XXI: NGHỆ THUẬT THÁNH 207
MỤC LỤC 210