Hướng dẫn mục vụ thánh nhạc
Tác giả: Uỷ Ban Thánh Nhạc
Ký hiệu tác giả: UYB
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007207
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 88
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009271
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 88
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Các chữ viết tắc 5
Lời mở đầu 7
I. Vì sao chúng ta hát 9
Hội Thánh Tham gia 12
II. Hội Thánh cầu nguyện 15
A. Giám mục 15
B. Linh mục 16
C. Phó tế 17
D. Cộng đoàn Phụng vụ 18
E. Tác viên Thánh nhạc 19
Ca đoàn 19
Ca trưởng Thánh nhạc 21
Xướng vịnh viên 22
Người đệm đàn 24
Người phụ trách chung về Thánh nhạc 25
F. Lãnh đạo và đào tạo 26
G. Tiếng Latinh trong Phụng vụ 28
III. Âm Nhạc trong việc thờ phượng Chúa 29
A. Các loại âm nhạc khác nhau… 29
Âm nhạc dành cho Phụng vụ Thánh 29
Ca điệu Grêgoriô (Bình Ca) 31
Nhạc sĩ sáng tác và âm nhạc ngày nay 33
B. Các Nhạc cụ 35
Giọng hát của con người 35
Các nhạc cụ 36
Nhạc hòa tấu 36
Nhạc ghi âm 37
Các cung kinh, cung sách 38
C. Vị trí nhạc công và nhạc cụ 38
IV. Chuẩn bị bài hát cho việc cử hành Phụng vụ 40
A. Hát những phần nào? 40
Nguyên tắc hát các bậc lễ 40
Những phần được hát 41
Thinh lặng thánh 45
B. Ai lo việc ca hát trong Phụng vụ 45
C. Cẩn trọng trong việc chọn bài hát 46
D. Việc chuẩn nhận các bài thánh ca 48
E. Tiêu chuẩn nhận các bài hát thánh ca 48
Ba thẩm định nhưng chỉ một lượng giá 48
Thẩm định về phương diện Phụng vụ 49
Thẩm định về phương diện Mục vụ 50
Thẩm định về phương diện mục vụ 50
Thẩm định về phương diện âm nhạc 51
V. Cấu trúc các bài hát trong Phụng vụ 52
A. Âm nhạc và cấu trúc thánh lễ 52
Nghi thức Đầu lễ 52
Phụng vụ Lời Chúa 57
Phụng vụ Thánh Thể 62
Nghi thức hiệp lễ 66
Nghi thức kết lễ 70
B. Âm nhạc và các Bí tích khác 71
Các Bí tích Khai tâm 71
Nghi thức gia nhập Kitô giáo 72
Rửa tội trẻ em 73
Cử hành Rửa tội trẻ em trong lễ Chúa Nhật 74
Bí tích Thêm sức 75
Nghi thức Hôn phối 76
Nghi thức Truyền chức Thánh 79
Bí tích Xức dầu Bệnh nhân 79
Bí tích Hòa giải 80
C. Âm nhạc trong Phụng vụ các giờ kinh 80
D. Các ghi thức Phụng vụ khác 82
Nghi thức An táng 82
Canh thức cầu nguyện 83
Tại nghĩa trang 84
VI. Kết luận 85