Khi Ngài rộng mở tay ban
Phụ đề: Phụng vụ các Bí tích: Nghi thức cử hành và Mục vụ phụng vụ
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS
Ký hiệu tác giả: PH-A
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007939
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 605
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007940
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 605
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015477
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 605
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: BÍ TÍCH TỔNG QUÁT   
I. BÍ TÍCH   5
A.   Từ ngữ - Khái niệm   5
B.   Định nghĩa Bí tích   11
C.   Bí tích là hành động của Chúa Kitô   13
D.   Chúa Kitô là tác giả của Bí tích   22
E.    Bí tích biểu thị và phát sinh ơn thánh   26
F.    Bí tích là hành động Phụng vụ   29
G.   Số lượng Bí tích   31
II.   CÁC Á BÍ TÍCH (PHỤ TÍCH)  32
III.    KHOA HỌC PHỤNG VỤ - Á BÍ TÍCH  37
CHƯƠNG II: CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM  41
I.   KHÁI NIỆM  41
II.   MỘT CHÚT LỊCH SỬ  42
III.   MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM  47
CHƯƠNG III: BÍ TÍCH THANH TẨY  53
I.    LỊCH SỬ  53
A.   Phụng vụ Bí tích Thanh Tẩy thời các Tông đồ  53
B.   Phụng vụ Bí tích Thanh Tẩy từ thế kỷ II đến V  57
C.   Phụng vụ Bí tích Thanh Tẩy trong thế kỷ VI  65
D.   Phụng vụ Bí tích Thanh Tẩy từ giữa thế kỷ VI đến thế kỷ IX  69
E.    Phụng vụ Bí tích Thanh Tẩy từ giữa thế kỷ X đến thể kỷ XVI  71
F.    Phụng vụ Bí tích Thanh Tẩy từ giữa thế kỷ XVI  72
G.   Thế kỷ XX và Công đồng Vatican II  75
H.   Phụng vụ Bí tích Thanh tẩy nơi các Giáo hội Đông Phương  77
II.   Ý NGHĨA VÀ THẦN HỌC VỀ BÍ TÍCH RỬA TỘI  78
A.   Khai tâm vào trong Giáo hội  79
B.   Tháp nhập vào Chúa Kitô  82
C.   Hoán cải và tha thứ  85
D.   Bí tích Đức tin  86
III.  CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÁNH TẨY HIỆN NAY  
A.   Nguyên tắc tổng quát  90
B.   Thừa tác viên Bí tích Thánh Tẩy  91
C.   Thụ nhân Bí tích Thánh Tẩy  91
D.   Người đỡ đầu  95
E.    Nghi thức Thánh tẩy  97
F.    Ý nghĩa cử hành  125
CHƯƠNG IV: BÍ TÍCH THÊM SỨC  129
LỊCH SỬ  129
A.   Thời các thánh Tông đồ  129
B.   Từ thế kỷ II đến hết thế kỷ IV  133
C.   Từ thế kỷ V đến hết thế kỷ VIII  137
D.   Từ thế kỷ IX đến hết thế kỷ XII  142
E.    Từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XIX  143
F.    Cuộc canh tân Phụng vụ trong thế kỷ XX  133
II. SUY TƯ THẦN HỌC  147
III.    CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÊM SỨC HIỆN NAY  154
A.   Thừa tác viên  154
B.   Thụ nhân  156
C.   Người đỡ đầu  158
D.   Bài lễ và bài đọc  159
E.    Nghi thức  161
F.    Ý nghĩa của các dấu chỉ và biểu tượng  169
CHƯƠNG V: BÍ TÍCH THÁNH THỂ  175
I.    DANH XƯNG VÀ Ý NGHĨA  175
II. TÓM LƯỢC LỊCH SỬ THÁNH LỄ  179
A.   Thánh lễ đầu tiên  179
B.   Thánh lễ thời các Tông đồ  179
C.   Thánh lễ vào thế kỷ I  182
D.   Thánh lễ Rôma vào thế kỷ II  183
E.    Thánh lễ tại Rôma vào thế kỷ III  184
F.    Thánh lễ từ thế kỷ IV đến VIII  184
G.   Thánh lễ thời Trung cổ  187
H.   Từ Công đồng Trento (1545-1563) đến Công đồng Vatican II  191
III.    CỬ HÀNH THÁNH THỂ  194
A.   Ý nghĩa cử hành  194
B.   Thừa tác viên Bí tích Thánh Thể  194
C.   Thụ nhân của Bí tích Thánh Thể  195
D.   Cấu trúc và diễn tiến của Thánh lễ  197