Các nguyên tắc căn bản về Phụng vụ
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000236
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000237
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014742
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
A. VĂN KIỆN TOÀ THÁNH 3
B . CÁC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 5
I. VỊ TRÍ CỦA PHỤNG VỤ TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI 7
1. Đời sống phụng vụ của Giáo hội 7
2. Phụng vụ và việc đạo đức 7
3. Lex orandi lex credendi 8
4. Phụng vụ và các hoạt động khác của Giáo hội 8
5. Chúa Kitô hiện diện trong cử hành phụng vụ 9
6. Phụng vụ và mầu nhiệm Giáo hội 10
7. Phụng vụ và sứ mạng truyền giáo 12
II. NHỮNG HIỂU BIẾT CẦN THIẾT VỀ KHOA PHỤNG VỤ 12
1. Khoa phụng vụ 12
2. Phụng vụ và các khoa học thánh 13
3. Phụng vụ và văn hoá 14
1.Trong thế giới Hy lạp 16
2. Trong Tân ước 16
3. Trong cách dùng hiện tại 17
II. BẢN CHẤT CỦA PHỤNG VỤ 18
1. Giáo huấn của Công đồng Vatican II 18
2. Các chiều kích khác nhau trong phụng vụ 20
III. PHỤNG VỤ BAO GỒM NHỮNG GÌ ? 20
2. Các bí tích khác 21
3. Phụng vụ Lời Chúa 22
4. Giờ kinh phụng vụ 23
5. Các á bí tích (sacramentaux) 23
6. Các cử hành phụng tự khác 24
IV. NHỮNG CHỦ THỂ CHÍNH YẾU CỦA PHỤNG VỤ 24
1. Chúa Ki tô 24
2. Giáo hội - Thân thể Đức Kitô 25
I. NHỮNG YẾU TỐ NỀN TẢNG 28
1. Các nguồn của phụng vụ 28
a. Phụng vụ và Truyền thống 28
b. Tầm quan trọng của ký ức cộng đoàn 30
c. Những dấu tích khảo cổ 32
d. Những nguồn tài liệu viết 33
2. Trí tuệ và đức tin trong nghiên cứu phụng vụ 34
II. VIỆC TÔN THỜ THIÊN CHÚA TRONG cựu ƯỚC 36
1. Giao ước giữa Thiên Chúa và dân người 36
2. Hy lễ trong giao ước cũ 37
3. Đền thờ Giêrusalem 38
4. Dân Chúa cầu nguyện 40
III. NHỮNG BƯỚC KHỞI ĐẦU CỦA PHỤNG VỤ KITÔ GIÁO 41
1. Phụng vụ theo các trình thuật Tân ước 41
a. Các buổi hội họp 42
b. Cử hành bẻ bánh 45
c. Sự hiện diện của Chúa Kỉtô và Thánh Thần 46
d. Tầm quan trọng của ngày Chúa nhật 48
e. Phép rửa và đời sống mới trong Chúa Kitô 50
2. Phụng vụ trong bốn thế kỷ đầu của Giáo hội 52
B. Những tài liệu phụng vụ của 4 thế kỷ đầu 53
IV. CÁC GIA ĐÌNH PHỤNG vụ ( TK 5-8 ) 55
1. Các tòa thượng phụ quan trọng 55
2. Việc hình thành các gia đình phụng vụ 57
1. Nhóm Alexandrie 58
a. Nghi lễ Copte 59
b. Nghi lễ Ethiopia 60
2. Nhóm Antiokia (Syrie) 60
a. Nghi lễ Antiokia 61
b. Nghi lễ Chadéen 61
c. Nghi lễ Byzantin 62
d. Nghi lễ Arménie 63
e. Nghi lễ Jacobite 64
f. Nghi lễ Maronite 64
ĐẾN CÔNG ĐỒNG TRENTÔ 65
1. Từ thế kỷ thứ V đến thế kỷ VIII 65
a. Nghi lễ Rôma 66
b. Nghi lệ Ambrôsiô 68
c. Nghi lễ xứ Gaule 69
d. Nghi lễ Mozarabe (Tây ban nha) 69
2. Từ thế kỷ IX đến thế kỷ X 70
a. Sự thống nhất phụng vụ dưới triều đại Carolỉgien 70
b. Những nét đặc trưng của phụng vụ Romano-Gallo 70
đến công đồng Trentô (tk XVI) 71
ĐẾN CÔNG ĐỒNG VATICAN II (1962-1965 ) 74
1. Việc canh tân phụng vụ theo công đồng Trentô 74
a. Bối cảnh 74
b. Cải cách phụng vụ của công đồng Trentô 75
2. Ba thế kỷ cố định và canh tân (tk XVII - tk XX ) 76
kể từ Trentô đến đầu thế kỷ XX 76
b. Canh tân phụng vụ của đức Piô X 77
c. Phong trào canh tân phụng vụ đầu thế kỷ XX đến Vatican II 77
D. Canh tân phụng vụ của Vatican II 81
I. CỘNG ĐOÀN PHỤNG VỤ 83
1. Tầm quan trọng của cộng đoàn trong phụng vụ 83
2. Các phận vụ khác nhau trong cử hành phụng vụ 85
a. Vị chủ toạ 85
b. Các tbừa tác viên khác 86
II. LỜI NGUYỆN CỦA DÂN CHÚA TRONG PHỤNG VỤ 93
1. Vị trí của Lời Chúa trong cử hành phụng vụ 93
a. Việc đọc Kinh Thánh trong phụng vụ 93
b. Ỷ nghĩa của việc đọc Kinh Thánhtrong phụng vụ 94
c. Quy luật dọc Kinh Thánh trong phụng vụ 94
d. Việc giải thích Kinh Thánh 95
e. Ảnh hưởng của Kinh Thánh trên toàn bộ đời sống phụng vụ 96
2. Kinh nguyện của dân chúng 96
a. Lời cầu nguyện trong thinh lặng 96
b.Kinh cầu 97
c. Kinh Lạy Cha 98
3. Kinh nguyện của chủ tế 98
III. DẤU CHỈ VÀ BIỂU TƯỢNG 99
...