Hướng dẫn cử hành Thánh lễ
Tác giả: Horst Balz
Ký hiệu tác giả: BA-H
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007938
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 186
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dấn nhập 5
Lời mở đầu thánh lễ: Mầu nhiệm Đức tin 15
Chương 1:  Nguồn gốc Thánh lễ 15
Chương 2: Thánh lễ theo nghi thức  của Đức Giáo  
 Hoàng Phaolô VI 43
Chương 3: Tham dự cử hành thánh lễ ngày  
 Chúa Nhật 49
Chương 4: Hướng dẫn cử hành thánh lễ 61
Phụ lục: Ý nghĩa việc xin lễ 175
Phụ lục 2: Tại sao cần một Linh mục và mộ  
 Phó tế để dâng thánh lễ  190