Phụng vụ ngày của Chúa. Năm C
Tác giả: Re. Dominic
Ký hiệu tác giả: DO-R
Dịch giả: Lm. Dominic Nguyễn Phúc Thuần, SSS
DDC: 264.020 2 - Các nguyên tắc và hướng dẫn cử hành Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000373
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 7
1. Chúa nhật I Mùa Vọng 11
2. Chúa nhật II Mùa Vọng 16
3. Chúa nhật III Mùa Vọng 20
4. Chúa nhật IV Mùa Vọng 24
5. Lễ Giáng sinh 28
6. Lễ Thánh Gia Thất 34
7. Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa 38
8. Lễ Hiển linh 42
9. Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa 46
10. Thứ tư lễ tro 52
11. Chúa nhật I Mùa chay 57
12. Chúa nhật II Mùa chay 61
13. Chúa nhật III Mùa chay 65
14. Chúa nhật IV Mùa chay 70
15. Chúa nhật V Mùa chay 75
16. Chúa nhật lễ lá 79
17. Thứ năm tuần thánh 83
18. Chúa nhật phục sinh 88
19. Chúa nhật II phục sinh 92
20. Chúa nhật III phục sinh 96
21. Chúa nhật IV phục sinh 100
22. Chúa nhật V phục sinh 104
23 Chúa nhật VI phục sinh 108
24. Lễ Chúa Giê-su lên trời 113
25. Chúa nhật VII phục sinh 117
26. Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống 121
27. Lễ Đức Chúa trời Ba Ngôi 125
28. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô 129
29. Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su 133
30. Chúa nhật II thường niên 139
31. Chúa nhật III thường niên 143
32. Chúa nhật IV thường niên 147
33. Chúa nhật V thường niên 151
34. Chúa nhật VI thường niên 155
35. Chúa nhật VII thường niên 159
36. Chúa nhật VIII thường niên 163
37. Chúa nhật IXthường niên 167
38. Chúa nhật X thường niên 171
39. Chúa nhật XI thường niên 175
40. Chúa nhật XII thường niên 179
41. Chúa nhật XIII thường niên 183
42. Chúa nhật XIV thường niên 186
43. Chúa nhật XV thường niên 190
44. Chúa nhật XVI thường niên 194
45. Chúa nhật XVII thường niên 198
46. Chúa nhật XVIII thường niên 202
47. Chúa nhật XIX thường niên 206
48. Chúa nhật XX thường niên 210
49. Chúa nhật XXI thường niên 214
50. Chúa nhật XXII thường niên 218
51. Chúa nhật XXIII thường niên 222
52. Chúa nhật XXIV thường niên 226
53. Chúa nhật XV thường niên 230
54. Chúa nhật XVI thường niên 234
55. Chúa nhật XXVII thường niên 238
56. Chúa nhật XXVIII thường niên 242
57. Chúa nhật XXIX thường niên 246
58. Chúa nhật XXX thường niên 250
59. Chúa nhật XXXI thường niên 254
60. Chúa nhật XXXII thường niên 258
61. Chúa nhật XXXIII thường niên 262
62. Chúa nhật XXXIV thường niên. Lễ Chúa Ki-tô Vua 266
63. Lễ thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria (19/3) 270
64. Lễ thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ (29/6) 277
65. Lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời 281
66. Lễ các thánh 286
67. Lễ các linh hồn 290
68. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội 292
69. Chúa nhật truyền giáo 296
70. Lễ các thánh tử đạo Việt Nam 298
71. Tết nguyên đán 300
72. Lễ hôn phối 1 302
73. Lễ hôn phối 2. 304
74. Lễ cầu hồn 1 306
75. Lễ cầu hồn 2 308