Sấm Truyền Ca
Phụ đề: Tạo Đoan Kinh
Tác giả: Lm. Lữ Y Đoan
Ký hiệu tác giả: LU-D
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013333
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013334
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu của Tủ sách Nước Mặn 11
Vào đề 22
Đoạn I: Khai sáng càn khôn, tác thành vũ trụ 23
Đoạn II: Phát đoan phu phụ, lập cảnh Ê-đen 27
Đoạn III: Tội nhập thế gian, gây nên cơ cực 31
Đoạn IV: Mở màn cuộc sống, huynh đệ tương tàn 34
Đoạn V: Nòi giống A-dong tràn lan mặt đất 38
Đoạn VI: Đạo tâm đã mất, nhân dục náo thiên 41
Đoạn VII: Hồng thủy thao thiên, muôn loài hủy diệt 44
Đoạn VIII: No-e khỏi chết, thành lập tế đàn 46
Đoạn IX: Thượng đế giao hòa - Cam, Kha bất hiếu 49
ĐoạnX: Ba dòng nhân loại - tâm, trí, dục, khai 52
Đoạn XI: Ba-bên tháp cao, bất đồng ngôn ngừ 55
Đoạn XII: Áp-ram thiên triệu, Giếp-địa tạm cư 58
Đoạn XIII: Địa lợi bất hòa, Lộc-công tách bước 61
Đoạn XIV: Áp-ram cứu cháu, Minh-điệp chúc lành 63
Đoạn XV: Dân trong các dân, tay Trời thành lập 66
Đoạn XVI: Bôn chôn hào tử, xuất hiện ửc-miên 69
ĐoạnXVlI: Lập phép cắt bì, cây khô mọc nấm 71
Đoạn XVIII: Thiên cơ tiết lộ, hỏa diệt Sô-đông 74
Đoạn XIX: Lửa cháy dâm thành, gốc hai dân tộc 78
Đoạn XX: Bạo quyền Mã-liệt, lòng đạo Ra-ham 83
Đoạn XXI: Xua đuổi ức-miên, tiệc mừng I-giác 86
Đoạn XXII: Đem con hiến tế, dòng dõi Nã-khôi 91
Đoạn XXIII: Sa-ra qua đời, Ra-ham dựng mộ 94
Đoạn XXI: Nhờ tay lão bộc Lan-bạch họp duyên 96
Đoạn XXV: Một cặp song thai: Án-giao, Gia-cước 104
Đoạn XXVI: Trời cao giao-ước, Mã-liệt tương thân 109
Đoạn XXVII: Mưu đoạt lời lành, Án-giao công phẫn 113
Đoạn XXVIII: Mạch-tam ẩn lánh, Trời báo mộng lành 118
Đoạn XXIX: Gặp cậu Lã-bàng, tình em duyên chị 122
Đoạn XXX: Một sân hòe quế, sản nghiệp dư đầy 127
Đoạn XXXI: Lánh mặt nhạc gia, lấy hòa thay hận 132
Đoạn XXXII: Dò lòng anh cả, vật lộn ngoài tròi 139
Đoạn XXXIII: Gia-cước hết lòng, Án-giao vui dạ 144
Đoạn XXXIV: Thùy-nga lâm họa, tàn sát Sĩ-kiêm 148
Đoạn XXXV: Tế lề Bửu-tiên, La-cương lìa thế 153
Đoạn XXXVI: Sinh cơ lập nghiệp, dòng dõi Án Giao 158
Đoạn XXXVII: cốt nhục tương tàn, bắt em đem bán 161
Đoạn XXXVIII: Thanh-mai đốt sống, kỳ lạ song thai 166
Đoạn XXXIX: Bẽ mặt hồ ly, tuổi xanh lâm nạn 171
ĐoạnXL: Thử tài đoán mộng, điềm ứng ngục trung 175
ĐoạnXLI: Vương mộng khai thông, đăng quang Dư-tiệp 178
Đoạn XLII: Thất mùa đại nạn, cầu thực Giếp-tô 184
ĐoạnXLIII: Huynh đệ cầu lương, Biền-mân chung bước  190
Đoạn XLIV: Tốc hành truy nã, xét bắt Biền-mân 194
ĐoạnXLV: Dư-tiệp hài danh, Trà-nam hỉ tín 197
ĐoạnXLVI: Gia-đình di tản, danh sách chính tông 201
ĐoạnXLVII: Bệ kiến Pha-rao, kinh tài cải thiện 205
Đoạn XL VIII: Ấm-liêm, Mạnh Đạt: ông nội chúc lành  210
Đoạn XLIX: Gia-cước dự ngôn, đến cầu qua kiếp 213
Đoạn L: Động quan Gia-cước, Dư-tiệp qua đời 217
Phụ lục 222
Một số từ đã cập nhật 222
Ghi chú về tên người và tên đất 225