Tiếng nói từ luyện ngục
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 248.291 - Sự kiện, sự lạ trong Giáo Hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003090
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 165
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005002
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 165
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007071
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 165
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mấy lời tiểu dẫn 5
- Tháng 3, ngày 23: 1-18 10
ngày 24: 19 14
ngày 25: 20-21 14
- Tháng 5: 22-44 14
- Tháng 6: 45-51 20
- Tháng 12, ngày 12: 52-54 21
- Tháng 2: 55-60 23
- Tháng 5, ngày 14: 61-67 25
ngày 18: 68-71 26
- Tháng 6, ngày 20: 72-75 27
- Tháng 8, ngày 14: 76 28
- Tháng 8, ngày 15: 77-80 29
ngày 20: 81-83 30
- Tháng 9, ngày 7: 84 31
ngày 8: 85,86 31
- Tháng 11, ngày 7: 87 32
- Tháng 12, ngày 8: 88-91 32
ngày 12: 92 34
ngày 30: 93 34
- Tháng 1: 94-97 35
- Tháng 2: 98 36
- Tháng 3, ngày 25: 99 36
- Tháng 7, ngày 16: 100 37
- Tháng 8, ngày 28: 101 37
- Tháng 8, ngày 30: 102-107 38
- Tháng 11, ngày 20: 108, 109 40
- Tháng 12, ngày 25: 110,111 40
- Tháng 1: 112,113 42
- Tháng 2, ngày 1: 114 42
- Tháng 5, ngày 12: 115-117 43
- Tháng 12, ngày 13: 118-122 44
- Tháng 8: 123 46
- Tháng 8, ngày 13: 137-184 52
- Tháng 9: 185-201 72
- Tháng 11, tháng 12: 202-219 79
- Tháng 12, ngày 8: 220-225 86
- Tháng 1: 226-254 90
- Tháng 5: 255- 259 101
- Tháng 8: 260- 263 103
- Tháng 9, ngày 2: 264-267 104
ngày 16: 268-275 106
ngày 29: 276-278 109
- Tháng 10, ngày 2: 279 110
ngày 3: 280-284 110
ngày 14: 285,286 112
ngày 16: 287 113
- Tháng 11: 288-312 113
- Tháng 1-3: 313-320 125
- Tháng 4: 321-322 128
- Tháng 9: 323-327 129
- Tháng 10, ngày 30: 328 131
- Tháng 12, ngày 25: 329-333 131
- Tháng 1-4: 334-348 134
- Tháng 5: 339-354 137
ngày 20: 355-359 140
- Tháng 6: 360-365 141
- Tháng 8, ngày 28: 366, 367 142
ngày 29: 368-379 143
- Tháng 5: 380-384 148
- Tháng 11: 385-386 149
- Tháng 12, ngày 25: 387 149
- Tháng 2: 388-391 150
- Tháng 6, ngày 24: 392-430 151
- Tháng 11, ngày 2: 431-432 160