Nét đẹp dung hòa giữa nội tâm và hoạt động của người nữ tu Mến Thánh Giá
Phụ đề: Theo linh đạo Đức Cha Pierre Lambert De Lamotte
Tác giả: Sr. Cecilia Trần Thị Thanh Hương
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010591
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 289
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I  1
ĐỜI SỐNG NỘI TÂM VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ HÔM NAY
Nhập đề  
I. KHÁI NIỆM VỀ ĐỜI SỐNG NỘI TÂM VÀ HOẠT ĐỘNG  2
1. Đời sống nội tâm là gì?  2
1.1. Ý thức về đời nội tâm  4
1.2. Đặc điểm của đời sống nội tâm  7
1.2.1. Điểm tựa duy nhất là Chúa Giêsu  7
1.2.2. Sống mật thiết với Chúa Giêsu  8
1.2.3. Luôn tìm thánh ý Chúa  10
1.2.4. Cùng làm việc với Chúa Giêsu  14
❖ Tha thiết với việc loan báo Tin Mừng  14
❖ Ý thức công việc của Chúa  14
1.3. Kỷ luật của nguời sống nội tâm  15
1.4. Tầm quan trọng của đời sống nội tâm  17
2. Đời sống hoạt động là gì?  18
2.1. Đời sống hoạt động tu trì được hiểu như thế nào? 18
2.2. Cầu nguyện trong hoạt động  19
2.3. Bản chất của hoạt động và bác ái  20
3. Đời sống nội tâm cần thiết như thế nào trong hoạt động?  21
4. Giá trị của đời sống nội tâm và hoạt động trong chương trình của Thiên Chúa  23
II.  NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ HÔM NAY NGHĨ GÌ VỀ ĐỜI NỘI TÂM? 25
1. Suy nghĩ tân thời và nguy hiểm  25
2. Đời nội tâm đối với ngirời nữ tu hôm nay còn cần thiết? 30
III. HOẠT ĐỘNG BẰNG NỘI TÂM CỦA NGƯỜI NỮ TU MỀN THÁNH GIÁ HÔM NAY 33
1. Qui huớng tất cả về Chúa  34
2. Cậy trông và phó thác vào Chúa  35
3. Rao loan Lời Chúa  36
4. Gặp gỡ Chúa Giêsu  39
5. Hiệp thông với Chúa và anh em  43
IV. NHỮNG YẾU TỐ THIẾT YẾU CHO ĐỜI SỐNG NỘI TÂM CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ HÔM NAY 46
1. Say yêu Thập giá  47
2. Say yêu Chúa Giêsu trong cầu nguyện  51
3. Siêng năng lãnh bí tích hòa giải  54
4. Quảng đại và nhân ái  56
5. Quảng tâm trong phục vụ 59
Kết luận  61
Chương II   
HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ THIẾU NỘI TÂM 63
Nhập đề  
I. HOẠT ĐỘNG LÀ LÀ PHƯƠNG PHÁP THÁNH HÓA CON NGƯỜI NỘI TÂM 65
1. Hoạt động với sự hiện diện của Chúa 65
2. Hoạt động bằng nội tâm  69
3. Hoạt động trong sự kêu cầu thánh danh Giêsu và nghĩ tuởng về Ngài  71
4. Hoạt động với công cuộc loan báo Tin Mừng  72
II. CHÂN TƯỚNG NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNII GIÁ THIẾU NỘI TÂM  75
1. Khô khan  76
1.1. Những trở ngại  77
1.2. Những khó khăn  77
2. Thiếu chiều sâu nội tâm đức tin  80
3. Lương tâm không bén nhạy 82
III. HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ THIẾU NỘI TÂM  86
1. Hoạt động theo ý mình  86
2. Cậy dựa vào sức mình  88
3. Bỏ giờ nguyện gẫm  89
Kết luận  92
Chương III  95
NÉT ĐẸP DUNG HÒA GIỮA NỘI TÂM VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ THEO LINH ĐẠO CỦA ĐÚC CHA LAMBERT 95
Nhập đề  
I. NHỮNG MẪU GƯƠNG SỐNG ĐỜI NỘI TÂM VÀ HOẠT ĐỘNG  97
1. Chúa Giêsu  97
2. Các thánh tông đồ 100
3. Các Thánh  101
3.1. Thánh Giuse 101
3.2. Thánh Têrêsa Avila  103
3.3. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu  105
4. Đức cha Lambert 108
II. CHIÊM NIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG CỬA NGƯỜI Nữ TU MẾN THÁNH GIÁ  110
1. Khái niệm đời sống chiêm niệm  111
2. Chiêm niệm để sống theo Thánh Thần  115
3. Chiêm niệm để sống đậm đà mối tương quan với Thiên Chúa 116
4. Chiêm niệm để trở về với lòng mình  118
5. Chiêm niệm là để hiện hữu hơn chiếm hữu 119
6. Chiêm niệm để nhận ra ‘chân tướng’ của vấn đề 120
7. Chiêm niệm đòi hỏi những khổ chế cá nhân và cộng đoàn 122
8. Chiêm niệm trong linh đạo của Đức cha Lambert  124
III. NÉT ĐẸP DUNG HÒA GIỮA NỘI TÂM VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI Nữ TU MẾN THÁNH GIÁ THEO LINH ĐẠO ĐỨC CHA LAMBERT  128
1. Nét đẹp dung hòa giữa ‘đức tin’ và ‘đức mến’  129
2. Nét đẹp dung hòa giữa điểm ‘đừng’ và điểm ‘hãy’  133
3. Nét đẹp dung hòa giữa ‘tĩnh’ và ‘động’  135
IV. GIÁ TRỊ KÉT HỢP GIỮA HOẠT ĐỘNG VÀ NỘI TÂM CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ THEO LINH ĐẠO ĐÚC CHA LAMBERT  140
1. Chúa trở nên tất cả trong đời nội tâm và hoạt động 140
2. Sống đời nội tâm và hoạt động theo 3 lời khuyên Phúc Âm 145
2.1. Lời khấn khó nghèo  145
2.2. Lời khấn khiết tịnh  149
2.3. Lời khấn vâng phục  152
3. Sống đời nội tâm và hoạt động trong tình yêu với Chúa Kitô Chịu-Đóng-Đinh 157
4. Sống đời nội tâm và hoạt động dưới sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần  162
5. Sống đời nội tâm và hoạt động trong tinh thần khổ chế  165
6. Sống đời nội tâm và hoạt động trong sứ mạng tông đồ  168
6.1. Cứu thế bằng hy sinh 169
6.2. Cứu thế bằng tinh thần trung gian  170
6.3. Cứu Thế bằng việc hoàn tất thay cho Đức Kitô  174
Kết luận 176
Chương IV  
SỨC SỐNG NỘI TÂM LÀ NỀN TẢNG SỰ THÁNH THIỆN CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG 179
Nhập đề  
I. CÁC NHÂN ĐỨC NỀN TẢNG ĐỂ NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ SỐNG ĐỜI NỘI TÂM TRONG HOẠT ĐỘNG  180
1. Người nữ tu Mến Thánh Giá sống nội tâm sẽ chiếu sáng đức tin sống động  181
2. Người nữ tu Mến Thánh Giá sống nội tâm sẽ chiếu tỏa đức cậy vững vàng  188
3. Người nữ tu Mến Thánh Giá sống nội tâm sẽ lan tỏa đức mến thiết tha  192
3.1. Yêu mến Thiên Chúa  193
3.2. Hiệp thông với Đức Kitô 196
3.3. Đi theo Đức Kitô  198
4. Người nữ tu Mến Thánh Giá sống nội tâm có lòng thương xót của Thiên Chúa  202
5. Người nữ tu Mến Thánh Giá nội tâm sẽ sống khiểm tốn 208
6. Người nữ tu Mến Thánh Giá nội tâm sẽ sống hiền lành 217
7. Người nữ tu Mến Thánh Giá nội tâm sẽ dấn thân quên mình 222
8. Người nữ tu Mến Thánh Giá nội tâm sẽ không ngại hy sinh  229
II. NGUỒN SINH LỰC NỘI TÂM CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ  233
1. Say mê Thánh Thể  234
2. Sống thinh lặng nội tâm  241
2.1. Thinh lặng là sinh lực đời nội tâm trong hoạt động  244
2.2. Thinh lặng là gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện để gia tăng sức sống nội tâm  245
3. Sống đời nội tâm liên lí trong khi hoạt động  247
4. Sống đời nội tâm qua các phụng vụ thánh  250
5. Sống đời sống nội tâm trong tình huynh đệ cộng đoàn  253
6. Sống đời nội tâm theo gương Đức Trinh nữ Maria  258
6.1. Mẹ lắng nghe bằng tất cả con tim 259
6.2. Mẹ nhìn ngắm bằng trái tim thương cảm  262
6.3. Mẹ yêu thương trọn cả tấm lòng  263
7. Sống đời nội tâm trong huyền nhiệm Thập Giá với Chúa Kitô Chịu-Đóng-Đinh  265
III. SỨC SỐNG NỘI TÂM LÀ NỀN TẢNG SỰ THÁNH THIỆN CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GĨÁ TRONG HOẠT ĐỘNG 271
1. Sức sống nội tâm chống lại những nguy hiểm trong hoạt động  271
2. Sức sống nội tâm bổ dưỡng sinh lực người nữ tu Mến Thánh Giá  273
3. Sức sống nội tâm tinh luyện ý hướng người nữ tu Mến Thánh Giá  275
4. Sức sống nội tâm giúp người nữ tu Mến Thánh Giá tín thác vào Chúa  276
Kết luận  280