Tâm lý chiều sâu và ơn gọi
Phụ đề: Chiều kích tâm lý xã hội
Tác giả: Luigi M. Rulla. SJ
Ký hiệu tác giả: RU-L
Dịch giả: Lm. Nguyễn Ngọc Kính, OFM
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009637
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 602
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009731
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 602
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phi lộ 7
Nhập đề 9
PHẦN I: NHƯNG SUY TƯ SƠ KHỞI 13
CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT TÂM LÝ - XÃ HỘI VỀ ƠN GỌI NGOÀI TÔN GIÁO 15
CHƯƠNG II: NHỮNG GIẢ ĐỊNH THẦN HỌC 24
A. Nguyên tắc thần học về ơn gọi linh mục và tu sĩ 25
B. Tóm tắt nhân luận triết học và thần học của cha K. Rahner 34
1. Quan điểm siêu hình học của cha K. Rahner về tri thức và ý muốn 34
2.  Nhân luận thần học 36
CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢ ĐỊNH TÂM LÝ XÃ HỘI 38
A. Tự do chọn lựa ơn gọi: Nền tảng tâm lý - xã hội, tức là ba cấp bậc của đời sống tâm linh 38
B. Tự do chọn lựa ơn gọi: Năng động tâm lý, tức ước muốn lý tính và ước muốn cảm tính  40
C. Cam kết sống ơn gọi và sẵn sàng đáp ứng một số thuộc tính bản ngã 50
PHẦN II: LÝ THUYẾT 61
CHƯƠNG V: TIẾP NHẬN ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ 63
A. Chiều kích thần học và hữu thể học 64
B. Chiều kích xã hội-Giáo Hội học 69
CHƯƠNG V: BỀN ĐỖ VÀ HIỆU QUẢ CỦA ƠN GỌI 76
A. Nhất quán và bất nhất trong ơn gọi 76
1. Nguồn gốc của sự nhất quán/ bất nhất 77
2. Định nghĩa sự nhất quán và bất nhất trong ơn gọi 79
3. Những chiều kích liên quan đến sự nhất quán, bất nhất của ơn gọi 80
4. Một vài đặc điểm của sự nhất quán và bất nhất trong ơn gọi 90
B. Chiều kích tâm lý của sự nhất quán/ bất nhất trong ơn gọi 91
1. Đối tượng của sự nhất quán và bất nhất 91
2. Giá trị và thái độ ơn gọi 94
3. Ý nghĩa chức năng của sự nhất quán, bất nhất trong ơn gọi: Khung khái niệm 99
4.  Các loại nhất quán/ bất nhất nội tâm của ơn gọi và có ý nghĩa về phương diện chức năng 112
5.  Định nghĩa các loại nhất quán, bất nhất 115
A. Chiều kích liên vị của sự nhất quán, bất nhất trong ơn gọi  120
1. Tiền đề 120
2. Mối liên quan giữa sự cố kết trong nhóm và sự thu hút hỗ tương 122
3.  Nhất quán/ bất nhất nội tâm và sự thu hút giữa các thành viên trong nhóm  
D. Những yếu tố nội tâm và liên vị dự báo sự bên đô và hiệu quả của ơn gọi, và những tiêu chuẩn đánh giá sự bền đỗ và hiệu quả ơn gọi 138
1. Hệ khái niệm quy chiếu 138
2. Định nghĩa sự bền đỗ và hiệu quả ơn gọi 159
PHẦN III: HỆ LUẬN VÀ ỨNG DỤNG 163
CHƯƠNG VI: HƯỚNG TỚI MỘT CÁCH PHÂN LOẠI MANG TÍNH NĂNG ĐỘNG TÂM LÝ VỀ SỰ BỀN ĐỖ  VÀ HIỆU QUẢ ƠN GỌI 165
A. Những mẫu thức đơn giản 168
1. Nhất quán, bất nhất nội tâm đối lại nhất quán, bất nhất liên vị 173
2. Ứng sinh bất nhất trên bình diện nội tâm lý 180
3. Nhất quán nội tâm của ơn gọi 191
4. Tương quan giữa bốn loại nhất quán/ bất nhất nội tâm lý trong hệ thống phân loại đơn giản 204
B. Những mẫu thức phức tạp 214
CHƯƠNG VII: VẤN ĐỀ VÀ TRIỂN VỌNG 222
A.  Điểm yếu và ý nghĩa của tính khách quan và tự do của “lý tưởng cá nhân trong hoàn cảnh” 223
1. Ân sủng, tự do và động lực 223
2. Thuyết tâm lý-xã hội về ơn gọi và “lý tưởng cá nhân trong hoàn cảnh” 228
3. Tính khách quan và sự tự do của SI-II: Điểm yếu và ý nghĩa của SI-II trong ơn gọi 230
B. Những cấu tố của khoa nhân luận thần học và nhân luận tâm lý - xã hội về ơn gọi thánh hiến 245
1. Khung quy chiếu 245
2. Một vài hệ luỵ 250
3. Những yếu tố có thể giúp khai triển một khoa nhân luận về ơn gọi 262