Các tác phẩm của tác giả M. Priscilla Trần Thị Thơm, FMSR