Biện phân ơn gọi tu trì
Phụ đề: Đào tạo hướng đến sự thay đổi
Tác giả: Charles Serrao, OCD
Ký hiệu tác giả: SE-C
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 256.6 - Huấn luyện Tu sĩ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003320
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0004841
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009220
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009842
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mực LỤC  
Lời ghi ơn 5
Lời nói đầu 7
Lời giới thiệu 11
việc đào tạo trong hội thánh 15
một số văn kiện chính thức 15
PHẦN I: VIỆC TUYỂN CHỌN CÁC ỨNG SINH 19
Các tiêu chuẩn tâm lý - Thiêng liêng và sư phạm 20
I. Bản chất của ơn gọi tu trì 20
a. Những yếu tố con người 22
1. Hoàn cảnh văn hóa  22
2. Gia đình 24
3. Sức khỏe thể lý 25
4. Sự thích hợp về mặt trí thức 26
5. Lý lịch bản thân 28
b. Những yếu tố tâm lý 29
1. Những khả năng đối với ơn gọi 29
2. Những động cơ 31
c. Những yếu tố thiêng liêng 32
1. Những khả năng đối với đời sống tu trì 32
2. Đời sống luân lý của các ứng sinh 34
II. Biện phân ơn gọi tu trì 35
1. Biện phân là gì? 35
2. Việc biện phân từ phía ứng sinh 39
3. Việc biện phân từ phía các bề trên 40
PHẦN II: VIỆC ĐÀO TẠO 43
I. Việc đào tạo tu sĩ, thuật ngữ và tiến trình 44
1. Đào tạo là gì? 44
2. Đào tạo nhân bản 49
3. Việc đào tạo Kitô giáo 57
4. Đào tạo đời sông cộng đoàn 62
5. Đào tạo cho các ứng sinh biết mang lấy đặc sủng 75
6. Đào tạo động cơ 77
7. Đào tạo mỗi người biết tự do chọn lựa 83
II. Nền đào tạo trong Tập viện 89
1. Những khía cạnh quan trọng của việc huấn luyện 92
1. Các mục tiêu của Tập viện 93
2. Cộng đoàn đào tạo và các Tập sinh 95
3. Bề trên và các vị giáo tập 97
4. Các vị giáo tập và các tập sinh 98
III. Xét duyệt ứng sinh trước khi tuyên khấn 101
1. Các dấu chỉ của ơn gọi 102
2. Sự trưởng thành nhân bản nơi các ứng sinh 105
3. Trưởng thành tôn giáo 108
4. Trưởng thành về tình cảm 114
5. Việc lượng giá các động cơ 118
6. Những khả năng thích hợp với đời tu 119
7. Những khả năng thích hợp với việc 122
8. Quyết định 126
IV. Giai đoạn khấn tạm 128
1. Những mục tiêu của giai đoạn đào tạo này 128
2. Nhiệm vụ của các nhà đào tạo 129
3. Sự theo đuổi tới cùng 131
PHẦN III: VIỆC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC 137
I. Một nền đào tạo hướng đến một nền linh đạo 138
Nhân cách mẫu mực 139
Những chiều kích của con người 141
II. Những đụng chạm mạnh (Strokes) 147
III. Tình cảm 149
a. Giận dữ 150
b. Sợ hãi 153
c. Sự e thẹn 155
IV. Tội lỗi 157
V. Xung đột 159
VI. Những kinh nghiệm về sự mất mát 162
VII. Những ươi chỉ trích có tính phá hoại nơi ta 163
VIII. Những tiêu chuẩn chung để thiết lập 167
IX. Căn tính 169
X. Sự biến đổi 175
XI. Khủng hoảng tuổi trung niên: Một thách thức đối với sự phát triển thiêng liêng 177
Kết luận 183