Nhân học Kitô giáo
Phụ đề: Ân sủng
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Ngọc Anh
Ký hiệu tác giả: TR-A
DDC: 234 - Ơn cứu độ và ân sủng
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2.P3
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013161
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 399
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013162
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 399
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015722
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 399
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TẬP HAI  
CON NGƯỜI TRÊN HÀNH TRINH Đức TIN  
PHẦN BA: ÂN SỦNG  
Lời nói đầu 1
Nội dung tổng quát 3
CHƯƠNG MỘT: CON NGƯỜI, TRONG ÂN SỦNG ĐÚC KITÔ  
Dẫn nhập 7
A. THẦN HỌC KINH THÁNH  
I.     Cựu ước 9
1.   Là thái độ khoan dung, một trạng thái và là một hành động 10
2.   Gắn liền với tình yêu của Đức Chúa Giao ước, với mục tiêu cánh chung phổ quát 11
II.   Tân Ước 13
1.   Phaolô 14
2.   Giáo huấn của các Tông đồ khác 17
B.  THẦN HỌC LỊCH SỬ 20
I.  Thời các Giáo phụ 20
1.  Các Giáo phụ hộ giáo 20
2.  Các Giáo phụ Hy-lạp 20
3.  Các Giáo phụ Tây phương 22
II. Thời Trung cổ 27
1.  Thần học Kinh viện thời hưng thịnh 27
Hai khuynh hướng lớn thời thần học Kinh viện 28
2.  Thần học Kinh viện muộn thời 34
Một số thuật ngưc 37
III. Thời Cận đại 40
1.  Phong trào Cải cách 40
2.  Công Đồng Trentô 42
3.  Thần học hậu Trentô 44
1° Cuộc tranh luận de auxiliis (Về ơn trợ giúp] 44
2° Từ Baius đến Ịansenius 47
3° Giả thuyết "bản tính tự nhiên thuần túy" 51
IV.  Thời Đương đại 53
1.  Thần học thời đương đại đã đảo ngược cách đặt vấn đề ra sao? 54
2.  Thần học về ân sủng "sải rộng cánh” 57
KẾT LUẬN 58
CHƯƠNG HAI  
CON NGƯỜI, TỘI NHÂN ĐƯỢC CÔNG CHÍNH HÓA  
Dẫn Nhập 61
A.  KHÁI NIỆM CÔNG CHÍNH HÓA TRONG KINH THÁNH 66
I.  Trong Cựu Ước 66
1.  Được nên công chính: điều con người không dám nghĩ tới 66
2.  Chỉ có thể là công trình của Thiên Chúa 67
II.  Trong Tân ước 68
1.  Các Tin Mừng Nhất lãm 68
2.  Các thư Phaolô 69
B.   VẤN ĐÊ CÔNG CHÍNH HÓA QUA CÁC THỜI KỲ 72
I.    Thời các Giáo phụ 72
1.  Trước Augustinô 72
2.  Augustinô 74
II.  Thời Trung cổ 76
1.  Trường phái Kinh viện và học phái Phan-sinh 76
2.  Cuối thời Trung cổ 78
III. Thời Cận đại 80
1.  Phong trào Cải cách 80
2.  Phong trào Phản cải cách: câu trả lời của CĐ Trentô. 84
3.  Các cuộc tranh luận phía Công giáo, cuối thế kỷ XVI 87
4.  Thần học Anh giáo 88
IV. Thời Đương đại 89
1.  Từ bỏ bận tâm chính yếu của phong trào cải cách 89
2.  K. Barth và những cách thế tiếp cận khác 91
3.  Những nỗ lực đại kết 92
C. ĐÁNH GIÁ LẠI QUAN ĐIỂM CỦA LUTHER VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TRANH CHẤP GIỮA PHONG TRÀO CẢI CÁCH VÀ CÔNG ĐỒNG TRENTÔ 95
I.    Đánh giá lại tư tưởng của Luther 96
1.  Phát hiện mang tính quyết định của Luther 96
2.  Tính hiện đại trong phát hiện của Luther 97
II.  Phân tích các yếu tố tranh chấp 99
Khẳng định chung của phong trào Cải cách và CĐ Trentô 100
1.  Một tiêu chuẩn độc quyền và mang tính quyết định của đức tin. Sự vâng phục Giáo Hội 101
2.  Đức tin là gì? Một sự hiểu lầm! 103
3.  Sự chắc chắn về ân sủng và về phúc cứu độ 111
4.   Tự do của con người trong sự công chính hóa: hoàn toàn thụ động hay cộng tác? 116
5.   Tình trạng của người được công chính hóa.  
Sự công chính hóa và sự thánh hóa 118
D. TUYÊN NGÔN CHUNG CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VÀ LIÊN HIỆP QUỐC TÊ CÁC GIÁO Hồi LUTHER VỀ ĐẠO LÝ Sự CÔNG CHÍNH HÓA 121
I. Khái quát 121
II. Đồng thuận về những chân lý căn bản 126
III. Khai triển cách hiểu chung về sự công chính hóa (Một sự đồng thuận không loại trừ mọi khác biệt) 127
IV. Những vấn đề còn bỏ ngỏ 134
V.   Một chứng tá chung 139
KẾT LUẬN 142
Phụ lục 1: Bản Tuyên Ngôn chung 145
2: Phúc Đáp của Giáo Hội Công giáo 164
3: Thông báo chính thức chung, với phần Phụ Lục cho Bản Tuyên Ngôn Chung 172
CHƯƠNG BA  
TUƠNG QUAN MỚI, TẠO THÀNH MỚI VÀ THẨN HỌC HỆ THỐNG  
Dẫn Nhập 179
A.  TƯƠNG QUAN MỚI, TẠO THÀNH MỚI 182
I. Tương quan mới (Ân sủng - hiếu như là ơn được làm con Thiên Chúa) 182
1. Tư cách làm con Thiên Chúa trong Kinh Thánh 182
2.  Sự thông hiệp với Đức Kitô và việc Thiên Chúa cư ngụ nơi ta, theo Tân Ước 186
3.  "Ân sủng”, hiểu như là việc con người -trong Thánh Thần- được đi vào tương quan với Chúa Cha, vốn là tương quan đặc thù của Đức Giêsu 188
II.  Tạo thành mới (Ân sủng - hiểu như là sự biến đổi nội tâm của con người). 200
1.  Sự biến đổi nội tâm theo Tân Ước 201
2.  Sự biến đổi nội tâm và "ơn được tạo" 205
3.  Chiều kích ngoại tại của ân sủng 211
B.  THẦN HỌC HỆ THỐNG (VỀ ÂN SỦNG) 213
I. Ân sủng và sự tiền định 213
1.  Trong Truyền thống thần học 213
2.  Không thể có hai sự tiền định 215
II. Ân sủng trong viễn cảnh lịch sử cứu độ 217
1.  Ân sủng 217
2.  ...trong viễn cảnh lịch sử cứu độ 220
III.   Ân sủng (ban không] và bản tính tự nhiên 221
1.  Một sự giằng co 221
2.  Ân sủng (ban không) không loại trừ bản tính tự nhiên 226
3.  Ân sủng, quà tặng của Tình yêu 230
IV.   Ân sủng và sự tự do 232
1.  Không cạnh tranh, nhưng luôn là một sự tự do mở 232
2.  Từng giây phút, con người là quà tặng của Thiên Chúa 234
V.  Các mối tương quan 236
1.  Ơn bất tạo và ơn được tạo 236
2.  Ân sủng và công trạng 238
3.  Thường sủng và hiện sủng 240
VI. Chiều kích cộng đoàn và kinh nghiệm về ân sủng 245
1.  Chiều kích cộng đoàn của ân sủng 245
2.  Kinh nghiệm về ân sủng 247
KẾT LUẬN 248
CÁC BÀI ĐỌC THÊM  
1. Thần học về siêu nhiên trong những thế kỷ cận đại 255
2. Ân sủng: mối liên hệ tình thương giữa Thiên Chúa và con người 282
3. Những trục chính yếu trong đạo lý về ân sủng của Augustinô 304
4.   Augustinô và Vaticanô II 316
5.   Martin Luther - Ở cội nguồn của thần học Tin lành 319
6.   Luther và phong trào "via moderna” 323
7.   Phân tích Nghị định về sự công chính hóa 331
Nghi định "Để thiết lập sự công chính của Đức Kitô" 339
8.   Kinh nghiệm của thánh nữ Têrêsa thành Lisieux 388
9.   Sự ly khai Tây phương 393
10. Thuyết tiền định: thánh Augustinô và thần học La-tinh 397