Văn hóa con người
Phụ đề: Từ con người đến Chúa Kitô
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004151
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009257
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011061
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Thế nào là văn hóa con người 5
2. Văn hóa từ nội tâm con người 7
3. Văn hóa từ nội tâm phát sinh ra tín ngưỡng  16
4. Thần học qua nhân sinh quan 20
5. Thần học qua vũ trụ quan  30
6. Thần học kinh viện 44
7. Đức tin truyền thống của Giáo hội 66
8. Tinh thần khủng hoảng về thần học và đức tin 81
9. Phần kết 93