Nhân học thần luận
Tác giả: Lm. Anthony Mai Quốc Phong, O.SS.T
Ký hiệu tác giả: MA-P
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016306
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 389
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0016311
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 389
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016312
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 389
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 13
Lời giới thiệu 15
PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH BỘ MÔN NHÂN HỌC KITÔ GIÁO  
Chương I: Khái niệm về Nhân học và nhân học Kitô giáo  25
(Concepts of Man and the Christian Anthropology)  
I. Vài quan niệm về nhân học   
(Some Concepts about anthropology)  
1. Thuật ngữ "nhân học" (The term "anthropology")  25
2. Vài định nghĩa điển hình (Some general definitions) 28
II. Thử đi tìm định nghĩa cho nhân học thần luận  
(Tryin to find the definition s to Theological anthropology  30
1. Vài định nghĩa chung  
(Some general definitions)    
2. Mục đích và nội dung của Nhân học thần luận  
(The purpose and contents ofTheological anthropology)  
3. Phương pháp tiến hành  
(The methods of proceeding)    
3.1. Phương pháp thần học  40
(The theological method)    
3.2. Các phương pháp nghiên cứu Nhân học thần luận 44
(Methods of researching Theological anthropology)   
III. Bộ môn nhân học thần học 49
(The Discipline Theological anthropology   
1. Chìa khóa của bộ môn Nhân học thần luận 50
(The keys of Theological anthropology)    
1.1. Mau nhiệm Nhập Thể(Mysterium incarnationis) 51
(The mystery of the Incarnation)    
1.2. Mặc khải trong Chúa Kitô (Revelatio in Christo) 92
(Revelation in Jesus Christ)    
2. Ba chiều kích của Nhân học thần luận 96
(Three dimensions of Theological anthropology)    
2.1. Chiều kích con người trong mối tương quan với Thiên Chúa 97
 (Dimension ofman in relationship with God)  
2.2. Chiều kích thụ tạo của con người 97
(Dimension of man's creature)    
2.3. Chiều kích Nguyên tội của con người 98
(Dimension ofman's original sin)   
Chương II: Sự phát triển nhân học trong Kitô giáo  103
(The  Developm ent of anthropology Christianity)  
I. Học thuyết về con người, tiền thân của nhân học Kitô giáo 104
(The Theory about man, precursor of Christ anthropology )  
1. Khái niệm con người theo các triết gia Hy Lạp 105
(The concepts of man according to Greek philosophers)   
1.1. Con người theo triết gia Socrate 106
(Man according to Socrate)    
1.2. Con người theo triết gia Platon 108
(Man according to Plato)    
1.3. Con người theo triết gia Aristoteles 112
(Man according to Aristotle)    
2. Quan niệm về con người theo quan điểm các Giáo phụ 121
(The concepts ofman accordingto the Fathers ofthe Church)   
2.1. Thánh Irene thành Lyon (130-202) (St Irenaeus ofLwn)   126
2.2. Thánh Âugutinh thành Hippona (354-430) 129
(St Augustine of Hippo)   
2.3. Severinus Boethius (475-526) (Severinus Boethius)  137
3. Quan niệm về con người thời kỳ Kinh viện 140
(Concepts ofman in the Scholastic period)    
3.1. Khái niệm chung thời Trung cổ và nhân học Kinh viện 142
 (General concepts of man in the medieval and the Scholastic anthropology)    
3.2. Khái niệm con người theo thánh Anselmo (1033-1109) 145
(Concepts ofman according to St Anselm of Aosta)   
3.3. Khái niệm con người theo thánh Tômasô thành Aquino (1225-1274) 147
(Concepts of man according to St Thomas of Aquinas)    
4. Quan điểm triết học hiện đại phương Tây về con người 151
(Concepts of man according to Western modern philosophy)   
4.1. Chủ nghĩa duy tâm (idealism)  152
4.2. Chủ nghĩa xã hội mácxít (Marxist communism)   153
4.3. Chủ nghĩa tự nhiên (naturalism)   154
4.4. Chủ nghĩa lãng mạn (romanticism)    155
4.5. Chủ nghĩa hiện sinh (existentialism)   157
4.6. Tâm lý học hiện đại (modern psychology)  161
II. Sự phát triển học học trong Kitô giáo   163
(Developments of anthropology in Christianity)  
1. Nguyên nhân thiếu vắng khoa Nhân học thần luận 164
(The reasons for the absence of Theological an thropology)   
2. Di sản Kitô giáo và sự ra đời của nhân học 173
(Christian heritages and the birth of anthropology)   
3. Nguồn gốc của quá trình hình thành 176
(Roots of the process)   
3.1. Chủ nghĩa duy con người, thời kỳ Phục hưng và phương pháp khoa học 177
(Humanism, renaissance and scientiyric method)    
3.2. Bước ngoặt nhân học sau Immanuel Kant 180
(The turn of anthropology after Immanuel Kant)   
3.3.friedrich Hegel (1770-1831) và thuyết duy tâm tuyệt đối 184
(Friedrich Hegel and the absolute idealism)   
3.4.Max Scheler (1874-1928) và Nhân học triết luận 189
(Max Scheler and Philosophical anthropology)    
4. Những phương hướng nhân học trong thế kỷ XX  191
(Some directions of anthropologyin the tiventieth century)    
5. Hướng đi nhân học của Công đồng Vatican II  197
(Some directions of anthropology of the Second Vatican Counal)    
5.1.Hiến chế Mục vụ Gaudium et spes và dấu chỉ thời đại  199
(The Constitution Gaudium et spes and signs of times)   
5.2.Động lực của Hiên chế GS đối với nhân học 208
(Motives of GS to anthropology)   
6. Vài điểm chú ý thần học của thế kỷ XX 222
(Some flowings oftheology in the XX century)    
PHẦN II: NHỮNG SUY TƯ CĂN BẢN vl NHÂN HỌC KITÔ GIÁO  
Chương III:  Con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa  229
(Man is Created according to the Image and Likeness of God)    
I. Con người theo quan điểm Kinh Thánh  
(Man According to the Bible)   
1. Con người là gì theo Kinh Thánh? 231
(What is man according to the Bible?)   
2. Thuật ngữ "con người" theo sách Sáng thế 234
(The term "man " according to Genesis)    
3. Con người từ đâu đến? 237
(Where does man comefrom?)    
4. Tại sao là con người? (Why is man?)  240
5. Con người đi về đâu? (Where to go man?)  248
II. Con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa 252
(Man is Created Accodring to the Image ang likeness of God)   
1. Quan niệm về “hình ảnh Thiên Chúa" (imago Dei) 253
(The concept of "image of God ")    
2. Kinh Thánh nói gì về imago Dei? 259
(What does the Bible say about the imago Dei?)    
2.1. Cựu ước (The Old Testament)   259
2.2. Tăn ước (The New Testament)   270
3. Thần học về "hình ảnh" và "giống như" 274
(The theology of "image" and “likeness")    
3.1. Hình ảnh và mối tương quan 275
(The image and the rapport)    
3.2. "Nơi" giống như (“Places" oflikeness)   283
4. Các Giáo phụ (Fathers of the Church)    
5. Thời kỳ Trung cổ và Hiện đại 194
(The medieval and modern period)   
Chương IV: De Gratia de Deo Creante et Elevante 303
(The treatis de gratia and de and de Deo creante et elevante)  
I. Công đồng Trento và những phán quyết tín lý 304
(The trent council ang dogmatic decision   
1. Martin Luther (1483-1546) và sự cải cách 304
(Martin Luther and the reforms)   
2. Những phán quyết liên quan đến Nhân học trong Công đồng Trento  312
(Some decisions about theological anthropology during Trent Council)  
II. Khảo luận de Gratia cuối thế kỷ XVII (The Treatise de Gratia end of the XVII century)  320
1. De gratia, một khảo luận "hiện đại" 321
 (Degratia, the “modern" treatise)   
2.  Những tranh luận về ơn Công chính hóa  327
(iustificatio) (The controversies about the justification)   
3. Giai đoạn sau Công đồng Trento: Ân sủng như ơn phù trợ 331
 (auxilium) (Post-Tridentine moment: the grace is as auxilium)  
4. Phục hồi các Giáo phụ Hy Lạp: Ân sủng như sự thần hóa  339
(RecoveryofGreekFathers:thegraceisasdivinừation)  
5.  Thần học thế kỷ XX: tái cấu trúc khảo cứu De gratia  342
(Theology ofthe XX century: the restructuring of De gratia)  
6. Khắc phục De gratia để trở thành một khảo luận độc lập  349
(The overcoming ofDe gratia as an autonomous treatise)  
III. Khảo luận de Deo Creante et elevante nửa sau thế kỷ XIX (the treatise de Deo ceante et elecante second half of the XIX century)  353
1. Triết học hóa đề tài về tạo dựng  
(Philosophization ofthe theme creation) 354
2. Thuần tự nhiên: tranh luận Baius và hậu Baius  
(The pure nature: Baianist and the post-Baianist conừoversy).  358
2.2. Tranh luận Baius (The Baianist controversy)  359
2.2. Vấn đề thuần tự nhiên (natura pura)  
(The problem ofnatura pura)  363
2.3. Những tranh luận hậu Baius  
(The post-Baianist controversies)  364
3. Ảnh hưởng không thể thay đổi của lược đồ hộ giáo  
(The inexorable in/luence ofthe apologetic scheme) 367
3.1. Hiện tượng thứ nhất: tính nội tại của thần học  
(First phenomenon: internality of theology)  368
3.2. Hiện tượng thứ hai: tính ngoại tại của thần học  
(Second phenomenon: externality of theology) 370
4. Sụp đổ của một mục tiêu an toàn  
(Crumbling of a reassuring goal)  375
5. Cấu trúc của khảo cứu De Deo creante et elevante  
(The structure of De Deo creante et elevante)  380
CÁC SÁCH THAM KHẢO 383