Nhập môn nhân học hướng thần
Tác giả: Luis F. Ladaria
Ký hiệu tác giả: LA-F
Dịch giả: Lâm Văn Sỹ, OP
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000657
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000660
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008969
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu tác giả 2
Lời ngỏ của dịch giả 3
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 7
1. “Nhân học hướng thần”. Xác định quan niệm 7
2. Những ghi nhận khái lược về lịch sừ môn học 14
CHƯƠNG II: THẦN HỌC VÊ TẠO DỰNG. NHỮNG VẤN ĐỀ NỀN TẢNG 45
1. Vai trò trung gian của Đức Kitô 46
2. Sự trung tín của Thiên Chúa đối với công trình của Người 50
3. Thiên Chúa đã tạo đựng thế giới với sự tự do và vì vinh quang Người 54
4. Thiên Chúa Ba Ngôi và công cuộc tạo dựng 58
CHƯƠNG III: CON NGƯỜI - HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA 65
1. Chủ đề hình ảnh trong Thánh kinh và trong Truyền thống 67
2. Kitô học và nhân học 79
3. Cấu trúc con người. Bản chất ngã vị và xã hội của con người 90
CHƯƠNG IV: VẤN ĐỀ SIÊU NHIÊN  108
1. Những ghi nhận tóm lược về lịch sử vấn đề 109
2. Những vấn đề nảy sinh gần đây 114
CHƯƠNG V: CON NGƯỜI TỘI LỖI. VẤN ĐỀ TỘI NGUYÊN TỔ 120
1. Giáo huấn Kinh thánh 122
2. Lịch sử tiến triển của giáo lý về tội nguyên tổ 125
3. Những vấn đề hiện nay 130
4. Những hậu quả của tội nguyên tổ 144
CHƯƠNG VI: CON NGƯỜI TRONG ÂN SỦNG ĐỨC KITÔ 147
1. Ý định cứu độ phổ quát của Thiên Chúa 149
2. Vai trò tiên quyết của ân sủng trong việc cứu độ con người. Sự công chính hoá các tội nhân 154
3. Ân sủng xét như ơn làm con Thiên Chúa        167
4. Ân sủng như sự biển đổi nội tại nơi con người. Cuộc tạo thành mới 182
CHƯƠNG VII: SỰ THÀNH TOÀN THỜI CÁNH CHUNG, SỰ VIÊN THÀNH CỦA KẾ HOẠCH THIÊN CHÚA, VÀ SỰ VIÊN THÀNH CỦA CON NGƯỜI 193
1. Những nguyên lý cánh chung luận Kitô giáo 194
2. Ngày Quang lâm của Chúa và sự phục sinh chung cuộc 198
3. Sự sống và sự chết đời đời 207
4. Vấn đề tình trạng trung chuyển 213