Nhân loại học siêu nhiên
Tác giả: Trần Văn Hiến Minh
Ký hiệu tác giả: TR-M
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003409
Nhà xuất bản: Nhà sách Thánh Gia
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 19
Số trang: 403
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: VIỆC HUYỂN THÀNH CON NGƯỜI SIÊU NHIÊN  
CHƯƠNG I: VIỆC CHUẨN BỊ  CUỘC SIÊU NHIÊN HÓA CON NGƯỜI  
TIẾT I: VIỆC CHUẨN BỊ CON NGƯỜI THEO KHOA HỌC  
A. Cuộc chuẩn bị con người theo khoa học 33
I. Ít nhiều sự kiện khoa học 33
a. Sự kiện sinh vật học 33
b. Sự kiện cổ sinh vật 36
II. Ý nghĩa những sự kiện khoa học 44
a. Trong phạm vi khoa học 45
b. Trong phạm vi triết học 48
c. Trong phạm vi thần học 49
B. Cuộc chuẩn bị tinh thần 51
I. Những giai đoạn chuẩn bị 52
a. Từ hành động tới hoạt động 52
b. Từ hoạt động tới linh động 53
c. Từ linh động tới hoạt động tinh thần 53
II. Con người: linh ư vạn vật 54
TIẾT II: CON NGƯỜI THEO ÁNH SÁNG TRIẾT HỌC  
A. Xác con người, trên con đường chuẩn bị tiến tới Thượng Đế 57
a. Xác: Phương diện hành động của hồn 58
b. Xác: Phương diện biểu lộ của linh hồn 58
c. Xác: Phương diện cảm thông 59
B. Hồn con người: quãng chót hết trên con đường tiến vào thế giới siêu nhiên 63
I. Phương diện tĩnh -thể: Bộ máy tâm lý con người 63
a. Nhìn toàn thể 63
b. Thành phần chính của bộ máy là tâm lý 66
II. Phương diện động thể: Khả năng siêu hình học của hồn 68
a. Khả năng hướng hạ 68
b. Khả năng hướng thượng, tiến vào giới siêu việt. 70
TIẾT III: CON NGƯỜI ĐỐI DIỆN VỚI SIÊU NHIÊN  
A. Một vực thẳm: Quan niệm công giáo về thế giới siêu nhiên 74
I. Định nghĩa về nhiên giới 75
a. Ý niệm về tự nhiên 75
b. Ý niệm về siêu nhiên 77
II. Thành phần của tòa nhà siêu nhiên 77
a. Siêu nhiên bất - thụ - tạo 77
b. Siêu nhiên thụ tạo 78
B. Chiếc cầu bác trên vực thẳm: Tương quan giữa con người tự nhiên và giới 79
I. Địa vị của nhân loại học siêu nhiên 79
a. Theo phạm vi khách quan 79
b. theo phạm vi chủ quan 79
II. Điểm tiếp xúc giữa con người tự nhiên và giới siêu nhiên 80
a. Nguyên tắc phải giữ: Phân biệt chứ không phân tách 80
b. Những mối dây liên lạc 81
CHƯƠNG II: CUỘC GẶP GỠ ĐÀU TIÊN GIỮA CON NGƯỜI VỚI THƯỢNG ĐẾ: VIỆC SIÊU NHIÊN HÓA  
TIẾT I: KHẢ HỮU TÍNH CỦA VIỆC SIÊU NHIÊN HÓA  
A. Những câu trả lời cực đoan 91
I. Theo thuyết tiến hóa 91
a. Nền tảng thuyết tiến hóa trong vấn đề này 92
b. Kết luận 92
II. Câu trả lời quá đơn giản 92
a. Nền tảng ý kiến này 92
b. Kết luận 93
B. Câu trả lời quân bình hơn 94
I. Phải nghĩ thế nào về những ý kiến cực đoan 94
a. Phê bình thuyết tiến hóa tuyệt đối 94
b. Phê bình ý kiến quá lạc quan 94
II. Thử tìm một giải pháp đúng sự thực hơn 95
a. Các loại văn minh 95
b. Áp dụng nguyên tắc 96
TIẾT II: HIỆN HỮU CỦA VIỆC SIÊU NHIÊN HÓA  
A. Cựu ước với việc siêu nhiên hóa con người. Những triệu chứng 99
I. Bản văn Sáng thế ký 100
a. Bản văn Việt ngữ 100
b. Bản dịch của Bản Phổ thông 103
c. Bản dịch Pháp văn 105
II. Chú giải bản văn Sáng thế ký 108
a. Bình văn và bình nghĩa 108
b. Đi tìm triệu chứng cuộc siêu nhiên hóa 114
III. Trong các sách khác của Cựu ước 128
a. Minh chứng gián tiếp : nhớ nhung cảnh Lạc viên 129
b.. Minh chứng trực tiếp giữa nhân loại với Thượng đế có một đầy hệ lụy đặc biệt rằng buộc 129
B. Tân ước với cuộc siêu nhiên hóa: chứng cứ quyết liệt 130
I. Theo Phúc âm 130
II. Theo thánh Phaolo 131
C. Chứng của Thánh truyền 131
I. Nhận xét chung 131
II. Vài điển cứ chính 131
TIẾT III: YẾU TÍNH VIỆC SIÊU NHIÊN HÓA: ÂN NGUYÊN SỦNG  
A. Quan niệm Thánh Augustinus về ân nguyên sủng 135
I. Liệt kê các yếu tố. 135
a. Những đặc ân rút trong Sáng thế ký 135
b. Ân sủng 136
II. Liên lạc các yếu tố 136
B. Quan niệm thánh Tô ma về ân nguyên sủng 137
I. Phân tích các yếu tố 137
II. Liên lạc các yếu tố 137
a. Ân nguyên sủng 138
b. Quan niệm chất mô 138
c. Ân thánh sủng: yếu tố quyết liệt 138
III. Quan niệm các môn đệ thánh Tô ma 139
a. Theo Cajetanus 139
b. Theo Capreolus 140
c. Theo Billot và ít nhiều nhà thần học khác 140
PHẦN II: CUỘC BIẾN THIÊN CỦA CON NGƯỜI SIÊU NHIÊN  
CHƯƠNG I: CẢNH BIỆN LY GIỮA CON NGƯỜI VÀ THƯỢNG ĐẾ: NGUYÊN TỘI  
TIẾT I: KHỞI NGUYÊN TỘI  
A. Khả hữu tính của khởi nguyên tội 147
I. Về phía ân nguyên sủng 147
a. Tính cách siêu nhiên của ân nguyên sủng 147
b. Tính cách tương đối của ân nguyên sủng 148
II. Về phía người thụ ân 148
a. Số phận thụ tạo của ông Adong 148
b. Ý chí tự do nơi Adong 149
B. Hiện hữu của khởi nguyên tội 149
I. Quan điểm tín lý 149
II. Quan điểm mặc khải 150
a. Điển cứ Thánh kinh 150
b. Thánh truyền 158
III. Quan điểm khoa học 162
a. Nền tảng lịch sử 162
b. Nền tảng tâm lý 163
C. Yếu tính của khởi nguyên tội 164
1. Yếu tính vật lý 164
a. Yếu tính có vẻ kỳ dị 165
b. Ý kiến chung 166
11. Yếu tính luân lý 166
TIẾT II: THỤ NGUYÊN TỘI
 
A. Khả yếu tính của thụ nguyên tội 168
1. Câu trả lời phủ nhận thuyết duy lý 168
a. Hình thức nhân học 168
b. Hình thức triết học 169
c. Hình thức khoc học 171
II. Lý do biện hộ khả tình của thụ nguyên tội 173
a. Lý do tiêu cực  173
b. Lý do tích cực: Tinh đoàn thể nhân loại 175
B. Hiện hữu của thụ nguyên tội 178
I. Quan  điểm tín lý 178
II. Quan điểm mặc khải 178
a.  Thánh kinh 180
b. Thánh truyền 181
III. Quan điểm thần học 186
a. Câu cắt nghĩa của thánh Augustinus.  187
b.Câu cắt nghĩa của thánh Tôma.  188
c.. Yếu tính và hậu quả của thụ nguyên tội . 190
I. Yếu tính của thụ nguyên tội 191
a. Quan điểm tín lý 191
b. Quan điểm mặc khải 194
c. Quan điểm thần học 195
II. Hậu quả của thụ nguên tội 197
a. Hậu quả đời này 197
b.  Hậu quả đời sau.  202
CHƯƠNG II: CUỘC TÁI NGỘ CON NGƯỜI VÀ THƯỢNG ĐẾ: VIỆC CÔNG CHÍNH HÓA  
TIẾT 1. CHUẨN BỊ VIỆC CÔNG CHÍNH HÓA  
A. Công tác của Thượng đế 210
I.  Nguyên tắc: Quyền phát khởi của Thượng Đế 210
a. Văn kiện Giáo hội 211
b. Nền tảng mạc khải của Giáo lý Giáo hội 211
II. Áp dụng nguyên tắc 218
a. Áp dụng trong phạm vi khách quan 218
b. Áp dụng trong phạm vi chủ quan 219
B. Công tác của con người 222
I.  Nguyên tắc: cần phỉa có sự cộng tác của con người 223
a. Minh chứng sự khẩn thiết công tác của con người 223
Giá trị công tác của con người 227
II. Áp dụng nguyên tắc 228
a. Ưng thuận của trí năng đức tin 228
b. Ý chí thực hiện đức tin: việc thiện 233
TIẾT II: THỰC HIỆN CÔNG CHÍNH HÓA  
A.  Tà-thuyết thệ phản 238
I. Nguyên tắc chung: Quan niệm xuyên tạc về nguyên tội 238
a. Trình bày định tắc thệ phản 238
b. Hậu quả bi quan 239
II. Áp dụng nguyên tắc vào cuộc công chính hóa 240
a. Tính cách chung: TÍnh cách pháp luật và ngoại tại 240
b. Hậu quả 240
B. Quan niệm Công giáo 242
I. Tiêu cực: Phê bình tà thuyết 243
a. Về phía Thượng đế 243
b.  Về phía con người.  243
II. Tích cực: Trình bày Giáo lý Công giáo 243
a.  Quan điểm tín lý 244
b. Quan điểm mạc khải: Cựu ước và thánh truyền 244
TIẾT III: BẢN TÍNH CUỘC CÔNG CHÍNH HÓA  
A. Quyết định các tác động 275
I. Tác động lièu cực tha tội 275
II. Tác dộng tích.cực : phú nhập ân sủng  279
PHẦN III: PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CON NGƯỜI SIÊU NHIÊN  
CHƯƠNG I: BẢN TÍNH SIÊU NHIÊN CỦA CON NGƯỜI: ÂN THÁNH SỦNG  
TIẾT I: HIỆN HỮU VÀ TRỤ SỞ ÂN THÁNH SỦNG  
A. Hiện hữu ân thánh sủng 285
1. Trình bày giáo lý Công-giáo 285
a. Tuyên tín gián tiếp: Công đồng Vienne 286
b. Tuyên tín trực tiếp: Công đồng Tridentinh 287
II. Minh chứng giáo lý Công giáo 288
a. Chứng lý tổng quát do mạc khải 288
b. Lý do thần học biện hộ sự thực tại của thánh sủng 290
B.Trụ sở ân thánh sủng  
TIẾT II: YẾU TÍNH VÀ ĐẶC SỦNG CỦA ÂN THÁNH SỦNG  
A.  Yếu tính ân thánh sủng  
I. Quan điểm thần học về yếu tính ân thánh sủng 294
a. Định nghĩa tiêu cực 294
b. Định nghĩa tích cực 294
II. Quan điểm triết học về yếu tính của thánh sủng 297
a. Định nghĩa triết học tiêu cực 298
b. Định nghĩa triết học tích cực: Thánh sủng là tùy thể 208
B.   Đặc tích của thánh sủng 303
I. Phưong diện tri thức: Tính cách bất xác (Không chắc) 303
a. Câu trả lời thệ phản 303
b. Câu trả lời Công giáo 304
II. Phương diện mức độ 308
a. Nguyên tắc chung và mức độ ân thánh sủng 308
b. Áp dụng nguyên tắc 309
CHƯƠNG II: TÀI NĂNG SIÊU NHIÊN CON NGƯỜI: NHÂN ĐỨC THIÊN PHÚ VÀ ÂN HUỆ CHÚA THÁNH THẦN  
TIẾT I. TỔNG LUẬN VỀ CÁC TÀI NĂNG SIÊU NHIÊN  
A. Tài năng thích nội: Nhân đức thiên phú 318
I. Hiện hữu các nhân đức thiên phú 319
a. Chặng đường tiến triển giáo lý Công giáo về nhân đức thiên phúc 319
b. Minh chứng Giáo lý Công giáo  322
II. Bản tính các nhân đức thiên phú 327
a.  Nhân đức thiên phú theo quan điểm mặc kkải  327
b.  Nhân đức thiên phú theo quan điểm thần học.  332
B. Tài năug thích ngoạị: ân huệ Chúa Thánh Thần. 338
I.   Hiện hữu ân huệ Chúa Tháuh Thần . 339
a. Thánh kinh với bảy ân huệ 339
b.  Truyền thống với ân huệ Chúa Thánh Thần 341
II. Bản tính ân huệ Chúa Thánh Thần 343
a. Định nghĩa ân huệ 343
b. Áp dụng câu định nghĩa ân huệ 345
TIẾT II: BÀN VỀ MỖI TÀI NĂNG SIÊU NHIÊN  
A. Trí năng được siêu nhiên hóa 353
1. Những tài năng siêu nhiên thích hợp 353
a. Tài năng hướng thượng: Đức tin 353
b.  Tài năng hượng hạ: Đức khôn ngoan 353
II.  Những tài năng khôn ngoan nơi trí năng có công tác thích ngoại 358
a. Ân sủng luận 358
b. Ân thâm hiểu 358
c)  Âu thựợng trí 239
B.  Việc siêu nhiêu hóa hướng năng 360
I. Ý chí được siêu nhiên hóa 360
a. Tài năng thích nội 360
b. Tài năng thích ngoại: sùng hiếu 365
II.  Siêu nhiên hóa cảm tính 365
a. Tài năng thích nội: Đức tiết độ 365
b. Tài năng thích ngoại: ân úy tình 366
III. Siêu nhiên hóa cả hai hướng năng: ân và đức hùng dũng 366
TÀI NĂNG SIÊU NHIÊN CON NGƯỜI: NHÂN ĐỨC THIÊN PHÚ VÀ ÂN HUỆ CHÚA THÁNH THẦN
 
TIẾT I: KÍCH THÍCH HÀNH ĐỘNG SIÊU NHIÊN HIỆN SỦNG  
I. Sự khẩn thiết của ân hiện sủng 371
I. Hiện sủng khẩn thiết trong phạm vi tri thức 371
a. Trong phạm vi tri thức tự nhiên 371
b. Trong phạm vi tri thức siêu nhiên 373
II. Hiện sủng khẩn thiết trong phạm vi thực tiễn 375
a. Phạm vi thực tiễn tự nhiên 375
b. Phạm vi thực tiễn siêu nhiên 377
B. Nhiệm cục phân pháp hiện sủng 380
I. Đối với các chính nhân 381
II. Đối với các tội nhân 381
III. Đói với lương dân 382
a. Minh chứng Giáo lý Công giáo 383
b. Vấn đề phần rỗi các lương dân 383
C. Bản tính ân hiện sủng 386
I. Tổng luận về bản tính ân hiện sủng 386
a. Quan điểm thần học 386
b. Quan điểm triết học 387
II. Phân loại hiện sủng 388
a. Theo quan-điểm ảnh hưởng 388
b. Theo quan điểm thời gian 389
c. Theo quan điểm hậu quả 389
TIẾT II: HẬU QUẢ CỨU RỖI CỦA HÀNH ĐỘNG SIÊU NHIÊN  
A. Bản tính công trạng 392
I . Câu định nghĩa trong phân loại công trạng 392
a. Theo quan điểm nguyên khởi 392
b. Theo quan điểm cân xứng 393
III. Điều kiện để có công trạng 393
a. Về phía tác nhân 393
c. Về phía thượng đế ban thưởng 395
B.  Hiện hữu và đối tượng công trạng 396
I. Hiện hữu và công trạng tương đáng 396
II. Đối tượng của công trạng 396
a. Lập công đángđược ân thánh sủng 397
b. Ân kiên tâm chung nhiên 398
Tổng kết 401