Con người và các vấn đề của con người trong ánh sáng Đức Kitô
Nguyên tác: L' home et ses problèmes dans la lumière in Chrisst
Tác giả: René Latourelle
Ký hiệu tác giả: LA-R
Dịch giả: Lm. André Trần Hữu Phương
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008342
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008343
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập: Đức Kitô và các vấn đề của con người 5
Bài 1ĐỨC KITÔ, VẬN MAY CỦA CON NGƯỜI THỜI ĐẠI NGÀY NAY
7
I. Chân dung con người thế kỷ XX -  Những nét đặc trưng 8
II. Con người thời đại ngày nay: Mối quan tâm của Kitô giáo 16
III. Kết luận 24
Bài 2: ĐỨC KITÔ VÀ LỖI CÔ ĐOAN CỦA CON NGƯỜI 27
I. Cô đơn và tha tính 27
II. Cô đơn và các hình thức của cô đơn 28
III. Cô đơn khép kín hay cô lập 31
IV. Các lối thoát 33
V. Cô đơn triệt để, không thể tránh được 35
VI. Đức Kitô và lỗi cô đơn của con người 37
VII. Đức Kitô và vực thẳm của cô đơn 39
VIII. Cô đơn sáng tạo trong Thánh Thần 41
Bài 3THA TÍNH VÀ HIỆP THÔNG 45
I. Người khác như đồ vật 46
II. Người khác như con người 49
III. "Người khác" trong Đức Kitô 54
IV. Thương yêu người khác, thông phần vào đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi 58
V. Giáo hội liên kết và chứng tá ngày nay 59
VI. Kết luận 62
Bài 4LAO ĐỘNG VÀ TIẾN BỘ
63
I. Lao động: Lĩnh vực thích hợp nhất cho sự hiện diện của con người trong thế giới 63
II. Thế giới lao động và tiến bộ: Các nét đặc trưng 66
III. Hậu quả của các thay đổi trong thế giới lao động 68
IV. Đi tìm một ý nghĩa 71
V. Tạo dựng: Một hành động giao ước và giải phóng 75
VI. Lao động: Phục vụ con người 79
VII. Chiều kích thần học và vượt qua của lao động 68
VIII. Đức Kitô cùng đích của lao động và tiến bộ 83
IX. Tiến bộ thần thế và Nước trời 85
X. Các mức độ ý nghĩa 87
Bài 5: QUYỀN LỰC SỰ DỮ VÀ ƠN CỨU ĐỘ BỞI THẬP GIÁ 91
I. Đặt vấn đề 91
II. Sự dữ: Nhiều cách thức tiếp cận khác nhau nhiều hình thái khác nhau 93
III. Thoa dịu hay nổi loạn 97
IV. Những điểm cần được xác định 103
V. Đức Kitô đứng trước con người tội lỗi 106
VI. Thiên Chúa chịu đóng đinh: Câu trả lời duy nhất 108 
 VII. Từ tội lỗi đến tình yêu 113 
Bài 6: TỰ DO VÀ GIẢI PHÓNG  117
I. Một vấn đề của thời đại ngày nay  117 
II. Tự lập, tự quyết, lệ thuộc người khác, lệ thuộc Thiên Chúa 120 
III. Lề luật và tự do trong Cựu ước 123 
IV. Đời sống Kitô hữu: Ơn gọi đời sống tự do  129 
V. Giải phóng, cứu độ và tự do  134 
 Bài 7: VAI TRÒ NGÔN SỨ CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐAU KHỔ 141 
I. Vấn đề  141 
II. Bệnh tật như một tình trạng của đời sống  143 
III. Phản ứng và thái độ  145 
IV. Một vấn đề cần được khai thoáng  146 
V. Từ ông Gióp đến Đức Kitô  149 
VI. Vai trò ngôn sứ của người bệnh 152
VII. Khả năng khẩn cầu và thánh hóa 154
Bài 8: CHẾT ĐỂ SỐNG
159
I. Thái độ và ngôn ngữ của người phương Tây trước sự chết 160
II. Sự chết như một hiện tượng, một biến cố 162
III. Sự chết như một kinh nghiệm 163
IV. Ý thức con người trước mầu nhiệm sự chết 165
V. Lập trường và đề nghị 167
VI. Một mâu thuẫn: Sự chết chấm dứt nhưng đồng thời phê chuẩn sự sống 169
VII. Cái chết của Đức Kitô 173
VIII. Chết với Đức Kitô 174
IX. Một hành động có tính thần học và một sự hoàn tất đời sống Bí tích 176
X. Kinh nghiệm thời gian và chiều kích vĩnh cửu 178
XI. Kết luận 180
Bài 9THIÊN CHÚA CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ 183
I. Một Thiên Chúa có tầm vóc Thiên Chúa 183
II. Một Thiên Chúa siêu việt và gần cận 185
III. Một Thiên Chúa tìm đến với con người 188
IV. Một Thiên Chúa kiên nhẫn và giàu lòng thương xót 190
V. Thiên Chúa là tình yêu 193
VI. Nguồn cội của tình yêu: Thiên Chúa Ba Ngôi 196
VII. Kết luận chung 198