Mấy nẻo thời gian
Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính
Ký hiệu tác giả: NG-C
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014631
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời giới thiệu 5
1. Việt Nam vào thế kỷ XVII: Bối cảnh truyền giáo của cha Alexandre de Rhodes  
2. Tin Mừng hóa nền văn hóa và hội nhập văn hóa các sứ điệp Tin Mừng: Tiếp cận hội nhập văn hóa của cha Alexandre de Rhodes 57
3. Công giáo đến với Á châu 113
4. Băng đại dương, vượt biên giới: Cuộc đời sôi nổi của cha Philipphê Bỉnh (1759-1832] 149
5. Nguyễn Trường Tộ: Nhà cải cách Công giáo triều Tự Đức 201
6. Chủ nghĩa dân tộc và tôn giáo tại Việt Nam Phan Bội Châu và vấn đề Công giáo 237
7. Chuẩn bị bước vào nghề truyền giáo: Đào tạo ở Chủng viện Truyền giáo Hải ngoại Paris vào thế kỷ XIX 267
8. Chuyện đọc viết ở Đàng Ngoài: vào đầu thế kỷ XVII 295
9. Số phận tấm bia và danh xưng "ông tổ chữ quốc ngữ” của cha Alexandre De Rhodes 323