Ngả bóng thời gian
Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính
Ký hiệu tác giả: NG-C
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014372
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 335
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014373
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 335
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích