Ngả bóng thời gian
Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính
Ký hiệu tác giả: NG-C
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014372
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 335
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014373
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 335
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời giới thiệu 5
1. Những nỗ lực truyền giáo đầu tiên tại Việt Nam 7
2. Những công trình đồ sộ của Cha Alexandre de Rhodes dành cho Giáo hội và văn hóa Việt Nam 41
3. Việt Nam - Iran: Alexandre de Rhodes 1660 -1960 103
4. Cuộc cải tạo Kitô giáo ở đàng trong vào thế kỷ XVII 123
5. Văn hóa truyền khẩu và chữ viết Công giáo ở Việt Nam vào thế kỷ XVII 161 
6. Các cộng đoàn Công giáo và lễ hội của họ dưới chế độ Padroado của Bồ Đào Nha ở Đông Nam Á thời sơ hiện đại 191
7. Tấn phong Giám mục tiên khởi người Việt Nam (1933) theo các tài liệu lưu trữ của bộ Truyền bá đức tin 227
8. Trường La tinh Phú Yên: Homo proponit, sed Deus disponit 259
9. Khánh thành nhà trường Đại An 271