Đại hội loan báo Tin mừng toàn quốc
Phụ đề: Tại Giáo phận Xuân Lộc ( 30/9 - 2/10/2010)
Tác giả: Giáo phận Xuân Lộc
Ký hiệu tác giả: GIA
DDC: 266.022 597 - Truyền giáo tại Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002440
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
THƯ ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỬI ĐẠI HỘI 5
VAI TRÒ LOAN BÁO TIN MỪNG CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU NGÀY NAY, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh 7
HỘI NHẬP VĂN HÓA TRONG CÔNG CUỘC LOAN BÁO TIN MỪNG, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp 12
I. Các định nghĩa về văn hóa 12
II. Quan niệm của Giáo hội 15
III. Tương quan giữa văn hóa và loan báo Tin mừng 19
IV. Chiều kích văn hóa của loan báo Tin mừng 26
V. Tản mạn chung quanh vấn đề 29
VAI TRÒ NGƯỜI KITO HỮU TRONG VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh 34
I. Cần thiết và khẩn cấp việc dấn thân của anh chị em giáo dân trong công 36
II. Lãnh vực hoạt động đặc biệt của người giáo dân 40
III. Áp dụng vào môi trường Việt Nam: hai hoàn cảnh mới 43
IV. Huấn luyện giáo dân cho việc loan báo Tin Mừng 45
LƯỢC DUYỆT CÔNG CUỘC LOAN BÁO TIN MỪNG TẠI VIỆT NAM TRONG DÒNG LỊCH SỬ, Lm. Nguyễn Văn Trinh 47
I. Những nhà truyền giáo đầu tiên trước khi DÒNG TÊN đến 47
II. Thời kỳ truyền giáo của Dòng Tên (1615-1659) 53
III. Các thừa sai Pháp (MEP : Mission étrangère de Paris)(1660-1802) 62
IV. Giáo hội trong thời bách hại và thuộc địa 83
LOAN BÁO TIN MỪNG THEO CHỈ DẪN CỦA CÔNG ĐỒNG VATICANO II, Cha Daminh Ngô Quang Tuyên 98
I. Tóm tắt Giáo huấn Ad Gentes 99
II. Tóm tắt Giáo huấn Apostolicam Actuositatem về người tông đồ giáo dân 105
HÃY TRAO CÂY GẬY TRUYỀN GIÁO CHO NGƯỜI GIÁO DÂN, Cha Đaminh Trần Xuân Thảo 111
I. Một thực trạng về truyền giáo của Giáo Hội 112
II. Quan điểm của Giáo Hội đối với người giáo dân 114
III. Những vấn đề đáng quan tâm 116
IV. Hãy trao cây gậy loan báo Tin Mừng cho người giáo dân 121
THI HÀNH BÁC ÁI VÀ VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG, Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đổng, SDB 125
I. Thi hành bác ái theo tinh thần Kitô Giáo 126
II. Những đòi hỏi cần thiết để công việc bác ái dẫn đếnloan báo Tin Mừng 130
III. Những chứng từ loan báo Tin Mừng qua việc thi hành bác ái 133
KẾT LUẬN 138 
HỘI NHẬP TIN MỪNG VÀO VĂN HÓA - CON ĐƯỜNG KHỔ ẢI,  Lm. Giuse Trịnh Tín Ý 139
I. Loan báo Tin Mừng cho các nền văn hóa 141
II. Bi kịch hội nhập 153
III. Loan Báo Tin Mừng Trong Nền Văn Hóa Việt Nam 164
KẾT 175
BÁO CÁO TRUYỀN GIÁO 2010, GIÁO PHẬN TP. HCM 177
I. Số liệu 177
II. Đặt vấn đề 181
TƯỜNG TRÌNH TRUYỀN GIÁO, GIÁO PHẬN VĨNH LONG 183
I. Cánh đồng truyền giáo 183
II. Nhận định 184
III. Đường hướng truyền giáo 184
IV. Những việc đã thực hiện 185
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRUYỀN GIÁO GIÁO PHẬN BÙI CHU - Năm 2010 187
1. Bối cảnh thực tế 188
2. Đường hướng truyền giáo 189
3. Những hoạt động 191
4. Những thách đố 194
NHỮNG BƯỚC CHÂN THẦM LẶNG - Hội Dòng Nữ Đa Minh Tam Hiệp 196
TRUYỀN GIÁO CỦA HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ THIÊM 207
I. Sứ mạng dòng Mến Thánh Giá 207
II. Báo cáo truyền giáo 207
III. Định hướng tương lai 212
BÁO CÁO TRUYỀN GIÁ0 - HẠT TÚC TRƯNG - GP. XUÂN LỘC 215
DẤU CHÂN TRUYỀN GIÁO - Anna Phạm Thị Lưu Khánh 220
TRUYỀN GIÁO CHO NGƯỜI DI DÂN - Cha Phanxicô Nguyễn Văn Thiệu, SDB 229
GIÁO DÂN PHAN THIẾT VÀ VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG 223
THỬ ĐƯA RA CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIÁO 10 NĂM TỚI TẠI VIỆT NAM - Cha G.B. Trần Thanh Công 245
I. Giáo điểm Long Điền 245
II. Phương thức truyền giáo 246
III. Thần học về truyền giáo 247
IV. Định hướng truyền giáo 248
V. Đề xuất một vài việc cụ thể 248
VI. Đào tạo nhân sự 250
TIẾP BƯỚC, KẾT THÚC HỘI NGHỊ - Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh 253
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TƯ LIỆU 256
MỤC LỤC 261