Sự sống và quyền bất khả xâm phạm: Nền tảng luân lý cho xã hội
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Mạnh Hùng, STD
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013004
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 269
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013010
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 269
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013059
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 269
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời đề tặng 9
Lời giới thiệu 11
Lời ngỏ 15
Lời cảm tạ 23
Chương 1: Phôi và giá trị luân lý dựa vào các khám phá mới của khoa học 25
I. Mầm phôi và giá trị luân lý 25
1. Các khám phá khoa học 29
2. Quan điểm thời đại về vấn đề phôi thai người 30
2.1. Mầm phôi (Pre-embryo) 30
2.2. Phôi thai (Embryo) 32
2.3. Các thẩm định của luân lý 33
3. Mầm phôi và ý nghĩa luân lý 43
Kết luận 47
Chương 2: Tính thánh thiêng của sự sống 51
Dẫn nhập 51
1. Nguồn gốc về tính thánh thiêng của sự sống 52
2. Quyền làm chủ và quyền quản lý 60
3. Nguồn gốc nguyên tắc quyền làm chủ và quyền quản lý 60
4. Ý nghĩa và chức năng của quyền làm chủ và quyền quản lý 62
Chương 3: Phẩm giá con người và quyền bất khả xâm phạm là nền tảng luân lý cho xã hội 67
Dẫn nhập 67
1. Tôn trọng nhân phẩm: Một luận cứ triết học 73
2. Khái niệm về phẩm giá con người 77
3. Tính bất khả xâm phạm của sự sống: một khía cạnh mới về luân lý cần được suy xét 81
Kết luận  87
Chương 4: Vấn đề phá thai 89
Dẫn nhập 89
I. Giải tỏa một vài khúc mắc 90
II. Khởi điểm sự sống của con người 94
1. Sự thụ tinh 96
2. Lý thuyết tăng trưởng 98
3. Thời điểm phân đoạn 104
III. Khi nào thì được phép tước đoạt mạng sống con người? 109
Chương 5: Phá thai trực tiếp và phá thai gián tiếp 115
Dẫn nhập 115
1. Các quy định của nguyên tắc hiệu quả song đôi  115
2. Liệu pháp phá thai 118
3. Lập trường của Giáo hội về việc phá thai trực tiếp và gián tiếp 120
Chương 6: Vật ngữ thuyết luân lý 125
I. Định giá hành vi luân lý 126
II. Nguyên lý tương xứng và những yếu tố sâu xa hơn nữa 132
Chương 7: Thẩm quyền? 137
1. Thai nhi thực sự là nguời 138
2. Nguyên do chính đáng 139
3. Thảo luận về những tình huống khó xử liên quan đến quyết định phá thai 142
Kết luận 147
Chương 8: Giải pháp cuối cùng và kết luận về việc phá thai 149
Dẫn nhập 149
1. Phá thai có thể được coi là một chọn lựa hợp luân lý hay không? 149
2. Hiện tình tỷ lệ phá thai tại Việt Nam 152
Phụ lục: Nạo phá thai  156
Chương 9: An tử và trợ tử: tình hình tranh luận hiện nay 159
Dẫn nhập 159
1. Luận cứ giết vì lòng xót thương  161
2. Luận cứ quyền tự quyết cá nhân 162
3. Luận cứ về sự thánh thiêng của sự sống 163
4. Luận cứ về lợi ích chung 164
5. Hiện tình cuộc tranh luận ra sao? 176
Chương 10: Sự khác biệt giữa an tử và trợ tử 173
I. An tử là gì? Định nghĩa thuật ngữ 173
1. Thuật ngữ an tử - Những khía cạnh lịch sử  174
2. Định nghĩa an tử 176
II. Những điểm khác biệt giữa an tử và trợ tử 182
III. So sánh, đối chiếu an tử chủ động và trợ tử 190
Chương 11: Tính chất vô luân của an tử và trợ tử 201
Dẫn nhập 201
I. Nguyên tắc như nhau nhưng diễn giải khác nhau 202
II. Tại sao an tử và trợ tử là đáng trách về phương diện luân lý? 213
III. Giáo huấn chính thức của Giáo hội về an tử và trợ tử 215
Kết luận  229
Chương 12: Huấn quyền và giáo huấn của Giáo hội Công giáo 233
Dẫn nhập 233
I. Những giáo huấn của huấn quyền trong lĩnh vực luân lý 233
II. Việc đón nhận các giáo huấn chính thức 239
III. Sự kính cẩn tuân phục và bất đồng quan điểm có trách nhiệm 247
Kết luận sau cùng 2S7
Phụ lục 259
Đôi dòng tâm sự của tác giả  259
Tâm sự người linh mục 261
Lời nguyện của một linh mục chiều Chúa nhật 267
Cây đàn vĩ cầm 270
Sách tham khảo 273