Thân phận luân lý và thần học của phôi thai
Tác giả: Trần Như Ý Lan
Ký hiệu tác giả: TR-L
DDC: 241.6 - Luân lý chuyên biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005026
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008023
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008027
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của Nhà Xuất Bản 5
Lời giới thiệu của tác giả 7
Dẫn Nhập 9
Chương I. Sơ lược phôi thai học con người 15
Chương II. Quan Điểm Kinh Thánh về Phôi Thai 45
Chương III. Truyền thống Công giáo và Giáo huấn giáo huấn Giáo hội Công giáo về thân phận của phôi thai 63
Chương IV. Văn hóa và truyền thống Việt Nam về phôi thai 97
Chương V. Lược qua lập trường hiện đại bảo vệ quan điểm phôi thai không phải là một con người: Thomas A. Shannon như một đại diện 107
Chương VI. Một lập trường và đánh giá 121
Sách và tài liệu tham khảo 147